23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 240-630175
Offentliggjort
10.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

HOFOR A/S

Vindere

Lastbil med wirehejs, kran og 50 mm kugletræk

(14.02.2022)
MAN Truck & Bus, Danmark A/S
Greve

Lastbil med wirehejs, kran og 50 mm kugletræk


HOFOR A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Bredesgaard
E-mail: mbrd@hofor.dk
Telefon: +45 27953810
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317360&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317360&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Produktion og distribution af vand, gas, varme og køl. Afledning af spildevand.

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Lastbil med wirehejs, kran og 50 mm kugletræk

Sagsnr.: 24.02-05446
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omhandler levering af 1 stk. fabriksny og færdigopbyggede 3 akslet lastbil med wirehejs, kran og 50 mm kugletræk. Forventet kørsel pr. år ca. 17.000 km til håndtering af jord, grus, asfalt og rør i HOFORs ejerkommuner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42414410 Lastbilkraner
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
34134200 Lastbiler med tippelad
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Herlev

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omhandler levering af 1 stk. fabriksny og færdigopbyggede 3 akslet lastbil med wirehejs, kran og 50 mm kugletræk. Forventet kørsel pr. år ca. 17.000 km til håndtering af jord, grus, asfalt og rør i HOFORs ejerkommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på yderligere en 3-akslet lastbil inkl. opbygning jf. Bilag 1, kravspecifikation Model B.

Optionen skal benyttes inden for 1 år fra aftaleindgåelse, ellers bortfalder den.

Øvrige optioner:

o Montage og værkstedstimer

Øvrige optionen skal kunne benyttes inden for 8 år fra kontraktindgåelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

HOFOR lægger i udvælgelsen af tilbudsgivere vægt på, at tilbudsgiver har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten.

Tilbudsgiver skal i ESPD’et oplyse følgende:

- Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste regnskabsår - Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver

- Hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal mindst opfylde følgende:

- Soliditetsgrad for det seneste regnskabsår udgør mindst 10 pct. %.

- Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

For sammenslutninger af virksomheder (fx et konsortium) beregnes sammenslutningens soliditetsgrad som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders økonomiske formåen, beregner HOFOR tilbudsgivers soliditetsgrad som tilbudsgivers og disse andre virksomheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

HOFOR stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen:

Referencer

Til brug for evalueringen af teknisk og faglig formåen, skal tilbudsgiver i ESPD’et oplyse tilbudsgiverens mest betydelige leverancer på lignende aftaler, der er udført inden for de seneste 3 år. Tilbudsgiver kan vedlægge referenceblade eller lignende bilag, der beskriver og illustrerer referencerne, såfremt der henvises hertil i ESPD’et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal påvise mindst 3 referencer på leverancer af lignende kategori lastbil med opbygning.

Tilbudsgiverne angiver følgende i referencelisten:

- Navn på ordregiver

- Værdi i kr.

- Leveringsdato

- Beskrivelse af leverancen

HOFOR forbeholder sig ret til at rette henvendelse til ordregiver, nævnt i referencerne, for verifikation af oplysninger.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

5.1 Lastbilen Model A og Model B er omfattet af en garanti i 12 måneder, drivlinjen dog 24 mdr., regnet fra leveringstidspunktet med mindre Leverandøren som standard har en længere garanti eller har tilbudt en længere garanti

5.3 Reservedele er omfattet af en garanti i 12 måneder regnet fra leveringstidspunktet med mindre Leverandøren som standard har en længere garanti eller har tilbudt en længere garanti

5.6 Der er 10 års leveringsgaranti på reservedele.

14.1 Uden at Leverandørens ansvar derved begrænses, forpligter Leverandøren sig til at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringsselskab med en forsikringssum på minimum DKK 10 mio. pr. skadesbegivenhed i alt pr. forsikringsår.

7.2 Levering på lastbil (option) jf. pkt. 4: Fabriksny skal kunne leveres indenfor 16 mdr. (64 uger) fra bestillingstidspunktet.

8.2 Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fyldestgørende betalingsanmodning

19 Krav vedrørende Leverandørens samfunds-ansvar (CSR)

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/01/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/01/2022
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

En økonomisk aktør, herunder underleverandører til tilbudsgivere, udelukkes fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 135-136.

Derudover udelukkes en økonomisk aktør fra deltagelse, hvis denne er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 vedrørende insolvens.

HOFOR kan på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren kræve, at tilbudsgiver fremlægger dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse jf. udbudslovens §§ 135-136 og § 137, stk. 1 nr. 1 og 2, samt for, at minimumskravene til egnethed i øvrigt er opfyldt, når dette er nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt. Såfremt der søges som en sammenslutning eller tilbudsgiver baserer sin ansøgning på andre enheder, skal der indsendes særskilt dokumentation for samtlige enheder i ansøgningen.

Dette betyder blandt andet, at der inden for en passende tidsfrist skal fremlægges dokumentation for de oplysninger der er afgivet i forbindelse med ansøgningen. Den bydende gøres opmærksom på, at HOFOR i denne forbindelse kan kræve kontaktoplysninger på ordregivere oplyst i referencelisten til verificering af oplysningerne heri.

HOFOR vil som udgangspunkt acceptere en serviceattest udstedt 12 måneder fra tildelingstidspunktet, medmindre HOFOR har tilstrækkelige indikationer på, at der er sket ændringer i de forudsætninger hvorpå serviceattesten er baseret. I disse tilfælde forbeholder HOFOR sig retten til at bede om en ny serviceattest.

Som dokumentation for Økonomiske og finansiel formåen, vil tilbudsgiver skulle kunne forelægge et revisorpåtegnet regnskab, eller en revisorerklæring. Henset til udbudsprocessens tidsplan, ses det gerne, at det revisorpåtegnede regnskab eller revisorerklæring vedlægges tilbuddet.

I det omfang tilbudsgiver har baseret sin ansøgning på andres formåen, skal dokumentationen ledsages af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk har juridisk forpligtende rådighed over den nødvendige økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen. Eksempel på en sådan støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Findes ikke
By: findes ikke
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20.000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2021

Send til en kollega

0.047