23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 245-643976
Offentliggjort
17.12.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

AffaldVarme Aarhus Genbrug

Levering af affaldssystemer til nedgravning


AffaldVarme Aarhus Genbrug

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus Genbrug
CVR-nummer: 40831959
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Frands Vidstein Petersen
E-mail: fvp@affaldvarme.dk
Telefon: +45 41857703
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.affaldvarme.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b5694bfb-31a7-4566-9732-8609f52b5177/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b5694bfb-31a7-4566-9732-8609f52b5177/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b5694bfb-31a7-4566-9732-8609f52b5177/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Kommunalt ejet Affaldsselskab
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Affaldsindsamling mv.

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af affaldssystemer til nedgravning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af komplette nedgravede affaldssystemer til følgende fraktioner:

• Papir og pap

• Restaffald/madaffald

• Plast, Mad og drikkekartoner/Glas og metal

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34928480 Affaldscontainere og -spande
44611600 Beholdere
44613700 Affaldscontainere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af komplette nedgravede affaldssystemer til følgende fraktioner:

• Papir og pap

• Restaffald/madaffald

• Plast, Mad og drikkekartoner/Glas og metal

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og brugervenlighed / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: Redegørelse for leverings- og ombytningsplan / Vægtning: 20%
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges med x 12 mdr.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

AffaldVarme Aarhus, Genbrug prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier.

Økonomisk og finansiel kapacitet :

• Har en omsætning i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår på minimum 10 mio. danske kr. ekskl. moms.

• Har en positiv egenkapital i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

• Har en soliditetsgrad på minimum 15 % i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

Teknisk og / eller faglig kapacitet:

• I ESPD angiver oplysninger om minimum 5 sammenlignelige referencer, der er leveret i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af referencerne, herunder kundenavn samt navn og kontaktoplysninger på denne, leverancens størrelse samt tidspunkt. Med sammenlignelige referencer forstås referencer på lignende nedgravede affaldssystemer.

• Det er et mindstekrav at minimum en af referencerne vedr. en tokammerløsning, hvilket skal fremgå tydeligt af referencen.

Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i en helhedsvurdering af, hvilke 5 ansøgere, der på baggrund af de adspurgte informationer i afsnit 6.2, vurderes bedst egnede i forhold til den udbudte rammeaftale, idet der ved udvælgelsen dog vil blive lagt særlig vægt på de mest sammenlignelige og mest relevante referencer, vurderet på grundlag af den vedlagte referenceliste for udførelsen af leverancer.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

coating af indersiden på affaldscontainerne

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens s anslåede værdi er 50.000.000 DKK og den maksimale værdi er 75.000.000 DKK

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Omsætning, egenkapital og soliditetsgrad

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Har en omsætning i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår på minimum 10 mio. danske kr. ekskl. moms.

• Har en positiv egenkapital i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

• Har en soliditetsgrad på minimum 15 % i hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Minimum 5 sammenlignelige referencer, der er leveret i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af referencerne, herunder kundenavn samt navn og kontaktoplysninger på denne, leverancens størrelse samt tidspunkt. Med sammenlignelige referencer forstås referencer på lignende nedgravede affaldssystemer.

• Det er et mindstekrav at minimum en af referencerne vedr. en tokammerløsning, hvilket skal fremgå tydeligt af referencen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/01/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Om ca.48 mdr.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2021

Send til en kollega

0.063