23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 245-647658
Offentliggjort
17.12.2021
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Rejsegarantifonden

Vindere

Allonge nr. 1 (til aftale om assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder)

(17.12.2021)
SOS International A/S
Nitisvej 6
2000 Frederiksberg

Allonge til aftale om assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskelighed


Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rejsegarantifonden
CVR-nummer: 86484218
Postadresse: Haldor Topsøes Allé 1
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DKZ Extra-Regio NUTS 1
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Fjeldhoff
E-mail: bf@rejsegarantifonden.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.rejsegarantifonden.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Allonge til aftale om assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskelighed

II.1.2) Hoved-CPV-kode
66510000 Forsikringstjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rejsegarantifonden har på baggrund af et gennemført EU-udbud indgået aftale med SOS International A/S ("SOS") om assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder med virkning fra 01.01.2017 (udbudsbekendtgørelse: 2016/S 121-214984 og bekendtgørelse om indgået kontrakt: 2016/S 219-399353). Aftalen er tidsubegrænset og med mulighed for opsigelse for begge parter. På baggrund af aftalen besvarer SOS henvendelser fra rejsekunder (forbrugere), der er strandet på grund af aflyste flyafgange som følge af rejse- eller flyudbyderes økonomiske vanskeligheder. Opgaven omfatter bestilling af hjemrejse og eventuel nødvendig indkvartering samt generel rådgivning.

Det har i forbindelse med aftalen vist sig, at SOS modtager en del henvendelser, der ikke er omfattet af aftalen og derfor ikke udløser honorar. Da Rejsegarantifonden anerkender, at SOS har et betydeligt tidsforbrug herved, ønsker Rejsegarantifonden at indgå et tillæg til aftalen, der sikrer en rimelig betaling til SOS herfor.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 420 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63510000 Rejsebureauvirksomhed og lignende
63511000 Tilrettelæggelse af pakkerejser
63513000 Turistinformation
63515000 Rejseservice
63516000 Tjenesteydelser i forbindelse med forvaltning af rejser
79430000 Krisestyringstjenester
79512000 Callcenter
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rejsegarantifonden har på baggrund af et gennemført EU-udbud indgået aftale med SOS International A/S ("SOS") om assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder med virkning fra 01.01.2017 (udbudsbekendtgørelse: 2016/S 121-214984 og bekendtgørelse om indgået kontrakt: 2016/S 219-399353). Aftalen er tidsubegrænset og med mulighed for opsigelse for begge parter. På baggrund af aftalen besvarer SOS henvendelser fra rejsekunder (forbrugere), der er strandet på grund af aflyste flyafgange som følge af rejse- eller flyudbyderes økonomiske vanskeligheder. Opgaven omfatter bestilling af hjemrejse og eventuel nødvendig indkvartering samt generel rådgivning.

Det har i forbindelse med aftalen vist sig, at SOS modtager en del henvendelser, som falder uden for aftalen, og som SOS derfor ikke honoreres for ifølge aftalen. Dette omfatter henholdsvis rejsekunder, der allerede har bestilt hjemrejse inden henvendelse til SOS og rejsekunder, der fejlagtigt tror sig omfattet af en rejse- eller flyudbyders økonomiske vanskeligheder uden at være det. Da Rejsegarantifonden anerkender, at SOS har et betydeligt tidsforbrug herved, og da Rejsegarantifonden ikke anser det for rimeligt, at SOS bærer risikoen for henvendelserne, der reelt ikke kan forebygges eller undgås, ønsker Rejsegarantifonden at sikre, at SOS modtager et rimeligt vederlag for at håndtere disse henvendelser.

Rejsegarantifonden og SOS har i et udkast til allonge aftalt sig til rette om et fast honorar for håndtering af de pågældende henvendelser, der kommer til udbetaling hvis den enkelte henvendelse har et sådant omfang og en sådan karakter, at den foranlediger SOS til at oprette en sag (dvs. ikke uden videre og hurtigt kan afvises som en ikke-relevant henvendelse). Ud fra et kvalificeret overslag over det forventede maksimale antal henvendelser, der er omfattet af allongen, anslås værdien af allongen at udgøre ca. DKK 105.000 årligt, svarende til DKK 420.000 over en fireårig periode, jf. udbudslovens § 38, jf. § 30.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Rejsegarantifonden vurderer, at allongen til aftalen med SOS om assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder ikke udgør en ændring af grundlæggende elementer ved aftalen, og at indgåelse af allongen derfor kan ske uden at udløse pligt til gennemførelse af ny udbudsprocedure, jf. udbudslovens § 178. Rejsegarantifonden baserer denne vurdering på, at allongen må anses at være omfattet af udbudslovens § 181 om supplerende tjenesteydelser fra den originale leverandør.

Bestemmelsens betingelser anses at være opfyldt, da de henvendelser, der er omfattet af allongen, reelt er uundgåelige, og da det i praksis ikke er muligt at skille disse henvendelser ud fra de henvendelser, som er omfattet af den oprindeligt udbudte aftale. De af allongen omfattede henvendelser skyldes således en faktisk vildfarelse eller anden form for misforståelse hos de rejsekunder, der henvender sig. Da rejsekunderne samtidig er i "god tro" om at de retter henvendelse med en forespørgsel inden for området af SOS' service, vil Rejsegarantifonden ikke uden en væsentlig og betydeligt omkostningskrævende ændring af den eksisterende løsning overlade besvarelsen af netop disse henvendelser til en anden leverandør end SOS.

På denne baggrund, og da risikoen for tredjemands vildfarelser/misforståelser naturligt må påhvile Rejsegarantifonden og ikke SOS, vurderer Rejsegarantifonden, at indgåelsen af allongen er nødvendig for gennemførelsen af den oprindelige aftale, og at anvendelsen af en anden leverandør ikke kan lade sig gøre uden væsentlig ulempe af økonomisk eller teknisk art og vil forårsage betydelige problemer eller en væsentlig forøgelse af Rejsegarantifondens omkostninger, jf. udbudslovens § 181, stk. 1. Baseret på overslaget over værdien på allongen på DKK 420.000, jf. pkt. II.2.4) ovenfor, udgør denne værdi desuden betydeligt mindre end 50 % af værdien af den oprindelige kontrakt (angivet til 1.500.000 kr. i bekendtgørelsen om indgåede kontrakter), jf. udbudslovens § 181, stk. 2.

Rejsegarantifonden vil efter indgåelsen af allongen med SOS offentliggøre en bekendtgørelse om bekendtgørelse om ændring af den oprindelige aftale, jf. udbudslovens § 184.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 121-214984

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Allonge nr. 1 (til aftale om assistance ved rejseudbyderes økonomiske vanskeligheder)

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
09/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: SOS International A/S
CVR-nummer: 17013718
Postadresse: Nitisvej 6
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Internetadresse: www.sos.eu
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 420 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Rejsegarantifonden gør brug af proceduren i § 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 02.06.2016). Rejsegarantifonden vil derfor ikke indgå allongen med SOS International A/S før udløbet af en periode på 10 dage fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed er blevet offentliggjort i EU-Tidende - og under forudsætning af, at ingen klage er indgivet herom til Klagenævnet for Udbud inden periodens udløb.

Under disse omstændigheder skal eventuelle klager over Rejsegarantifondens indgåelse af allongen med SOS International A/S være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden for 30 dage regnet fra dagen efter den dag, hvor Rejsegarantifonden har offentliggjort en bekendtgørelse om indgåede kontrakter vedrørende allongen i EU-Tidende.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/12/2021

Send til en kollega

0.062