23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 245-648237
Offentliggjort
17.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Midttrafik

Opdateringer

Rettelse
(14.01.2022)

IV.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 30-03-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 06-04-2022
Time: 12:00

IV.2)
Placering af det tekst, der skal ændres:IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 30-03-2022
Time: 12:01
Læses:
Dato: 06-04-2022
Time: 12:01


Yderligere oplysninger
Tilbudsfristen er udsat en uge, således at der er frist for indsendelse af tilbud den 6. april 2022, kl. 12:00.

63. udbud - Kommunale og regionale ruter omkring Struer, Lemvig og Holstebro samt bybus i Grenaa


Midttrafik

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midttrafik
CVR-nummer: 29943176
Postadresse: Søren Nymarks Vej 3
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8270
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Schelderup Mathiassen
E-mail: jsn@midttrafik.dk
Telefon: +45 21259302
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/53d732cd-dad0-4fa0-890a-82e69e244a83/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/53d732cd-dad0-4fa0-890a-82e69e244a83/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/53d732cd-dad0-4fa0-890a-82e69e244a83/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/53d732cd-dad0-4fa0-890a-82e69e244a83/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

63. udbud - Kommunale og regionale ruter omkring Struer, Lemvig og Holstebro samt bybus i Grenaa

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Midttrafiks 63. udbud omfatter driften af henholdsvis regionale ruter mellem Struer-Lemvig-Holstebro, bybus og lokale ruter i Struer Kommune samt bybus i Grenaa, Norddjurs Kommune. Kørslen udbydes i 3 delaftaler (pakker).

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 1 - Regionale ruter mellem Struer-Lemvig-Holstebro

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Struer, Lemvig og Holstebro kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter driften af regionale ruter mellem hhv. Holstebro-Lemvig og Lemvig-Struer. Dette omfatter ca. 14.081 køreplantimer om året med anvendelse af 6 kontraktbusser og minimum 1 reservebus. Der er krav om, at kørslen udføres med nulemissionsbusser. Dog er der ikke krav om, at reservebussen skal være nulemission - miljømæssige krav til reservebussen fremgår af Nøgleoplysningerne i udbudsmaterialet.

Midtjyske Jernbaner stiller en grund i Lemvig til rådighed for busselskabet. Grunden er delvist forberedt til opladning af el-busser.

Kontrakten er tidsubegrænset med driftsstart ultimo juni 2023 og løber minimum over en 10-årig kontraktperiode, hvorefter parterne kan opsige kontrakten til ophør ved ordinært køreplanskifte med et varsel på minimum 6 måneder for ordregivers vedkommende og minimum 18 måneder for leverandørens vedkommende.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 25/06/2023
Slut: 25/06/2033
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er en tidsubegrænset kontrakt, hvor begge parter har mulighed for at opsige kontrakten til ordinært køreplanskifte (udgangen af juni) med minimum 6 måneders varsel for ordregivers vedkommende og minimum 18 måneders varsel for leverandørens vedkommende. Kontrakten kan dog tidligst opsiges til ophør den 25. juni 2033.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der betales faste busomkostninger til både kontrakt- og reservebusser, jf. Kontrakten pkt. 21.1.4. Anfordringsgaranti på 100.000 kr. pr. bus skal stilles for både kontrakt- og reservebusser i kontrakten, jf. kontrakten pkt. 5.1.1.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 2 - Bybus og lokale ruter i Struer Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Struer kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter driften af bybus og lokalruter i Struer Kommune. Dette omfatter ca. 7.278 køreplantimer om året med anvendelse af 5 kontraktbusser og minimum 1 reservebus. Kørslen har driftsstart fra køreplanskiftet i juni 2023.

.

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på to sideordnede tilbud:

.

1. Sideordnet tilbud 1 - Nulemissionsbusser

Der er krav om, at kørslen afvikles med brug af nulemissionsbusser, dvs. brint- eller el-busser. Det er et krav, at der udelukkende tilbydes busser/løsninger, hvor der ikke etableres infrastruktur i byrummet. Det betyder, at opladning af el-busser skal foregå udelukkende på busselskabets busdepot. Ved tilbud med brintbusser gælder det tilsvarende, at tankningsfaciliteter skal etableres på busselskabets depot, eller kan busselskabet benytte sig af offentligt tilgængelige brinttankstationer.

Der stilles ikke krav om, at reservebussen er nulemission. Kontrakten løber i 10 år, indtil køreplanskiftet i juni 2033. Kontrakten kan forlænges i op til 4 år. Sideordnet tilbud 1 reguleres efter A-kontrakt – Nulemission.

.

2. Sideordnet tilbud 2 - Dieselbusser

Tilbudsgiver kan afgive tilbud med en valgfri busteknologi, forventet dieselbusser. Mindstekrav til bussernes miljømæssige egenskaber er angivet i Nøgleoplysningerne, der er en del af udbudsmaterialet.

Kontrakten løber i 6 år, indtil køreplanskiftet i juni 2029. Kontrakten kan forlænges i op til 2 år. Sideordnet tilbud 1 reguleres efter A-kontrakten – Diesel.

I Sideordnet tilbud 2 er der krav om tilbud på option på brug af alternativt drivmiddel. Se nærmere herom i pkt. II.2.11).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 25/06/2023
Slut: 30/06/2029
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Sideordnet tilbud 1: Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 2 år, jf. A-kontrakt - Nulemission afsnit 4.2

Sideordnet tilbud 2: Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 1 år, jf. A-kontrakt - Diesel afsnit 4.2

Forlængelse sker på uændrede vilkår, dog forlænges bussernes maksimale alder med det antal år, som kontrakten forlænges, og betalingen for faste busomk. reduceres i hele forlængelsesperioden.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option i Sideordnet tilbud 2:

Sideordnet tilbud 2 omfatter krav om option, som tilbudsgiver skal afgive tilbud på. Tilbudsgiver skal kun afgive optionstilbud, hvis tilbudsgiver indsætter diesel-busser som teknologi i sideordnet tilbud 2.

Tilbudsgiver skal afgive option på alternative drivmiddel, der opfylder EN15940 klasse A standard:

- 2. generations biodiesel (HVO). Biobrændstoffet skal leve op til EU’s bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer fastsat i VE-direktivet (direktiv 2009/28/EF med senere ændringer), jf. Bekendtgørelse om biobrændstof-fers bæredygtighed m.v. (BEK 1044 af 07/09/2017).

.

Den anvendte biodiesel (HVO) må ikke indgå i handel med biotickets. Midttrafik kan kræve årlig dokumentation herfor i form af revisorerklæringer.

.

Optionen skal prissættes som et fast tillæg til de variable busomkostninger. Optionen indgår i den beregnede evalueringssum, der indgår i den samlede evaluering af tilbuddet på Sideordnet tilbud 2.

.

Midttrafik kan på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktperiode udløse eller indstille brug af optionen. Dette skal ske med et varsel til tilbudsgiver på tre måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontraktens varighed angivet i pkt. II.2.7) er angivet på baggrund af kontraktperioden i Sideordnet tilbud 2. Tildeles kontrakten til Sideordnet tilbud 1, udløber kontrakten 25. juni 2033.

Faste busomkostninger betales til både kontrakt- og reservebusser, jf. Kontrakten pkt. 21.1.4. Anfordringsgaranti på 100.000 kr./bus skal stilles for både kontrakt- og reservebusser, jf. kontrakten pkt. 5.1.1.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 3 - Bybus i Grenaa

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Grenaa

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter driften af bybussen i Grenaa i Norddjurs Kommune med driftsstart fra køreplanskiftet 2023. Dette omfatter ca. 3.138 køreplantimer om året med anvendelse af 1 kontraktbus og minimum 1 reservebus. Dele af kørslen udføres som telebybus-kørsel, der tilrettelægges efter bestilling fra kunderne.

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på to sideordnede tilbud:

.

1. Sideordnet tilbud 1 - Nulemissionsbusser

Der er krav om, at kørslen afvikles med brug af nulemissionsbusser, dvs. brint- eller el-busser. Det er et krav, at der udelukkende tilbydes busser/løsninger, hvor der ikke etableres infrastruktur i byrummet. Det betyder, at opladning af el-busser skal foregå på busselskabets busdepot. Ved tilbud med brintbusser gælder det tilsvarende, at tankningsfaciliteter skal etableres på busselskabets depot, eller busselskabet kan benytte sig af offentligt tilgængelige brinttankstationer.

Der er stilles ikke krav om, at reservebussen er nulemission. Kontrakten løber i 10 år, indtil køreplanskiftet i juni 2033. Kontrakten kan forlænges i op til 4 år. Sideordnet tilbud 1 reguleres efter A-kontrakt – Nulemis-sion.

.

2. Sideordnet tilbud 2 - Dieselbusser

Tilbudsgiver kan afgive tilbud med en valgfri busteknologi, forventet dieselbusser. Mindstekrav til bussernes miljømæssige egenskaber er oplyst i Nøgleoplysningerne, der er en del af udbudsmaterialet.

Busselskabet skal benytte 2. generations biodiesel (HVO). Biobrændstoffet skal leve op til EU’s bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer fastsat i VE-direktivet (direktiv 2009/28/EF med senere ændringer), jf. Bekendtgørelse om biobrænd-stoffers bæredygtighed m.v. (BEK 1044 af 07/09/2017). Den anvendte biodiesel (HVO) må ikke indgå i handel med biotickets. Midttrafik kan kræve årlig dokumentation herfor i form af revisorerklæringer.

Kontrakten løber i 4 år, indtil køreplanskiftet i juni 2027. Kontrakten kan forlænges i op til 2 år. Sideordnet tilbud 2 reguleres efter A-kontrakten – Diesel.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 25/06/2023
Slut: 26/06/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Sideordnet tilbud 1: Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 2 år, jf. A-kontrakt - Nulemission afsnit 4.2

Sideordnet tilbud 2: Kontrakten kan forlænges i op til 2 x 1 år, jf. A-kontrakt - Diesel afsnit 4.2

Forlængelse sker på uændrede vilkår, dog forlænges bussernes maksimale alder med det antal år, som kontrakten forlænges, og betalingen for faste busomk. reduceres i hele forlængelsesperioden.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontraktens varighed angivet i pkt. II.2.7) er angivet på baggrund af kontraktperioden i Sideordnet tilbud 2. Tildeles kontrakten til Sideordnet tilbud 1, udløber kontrakten 25. juni 2033.

Faste busomkostninger betales kun til kontraktbusser, jf. Kontrakten pkt. 21.1.4. Anfordringsgaranti på 100.000 kr./bus skal stilles for kontrakt, jf. kontrakten pkt. 5.1.1.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal opfylde følgende mindstekrav:

Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i de seneste to disponible regnskabsår. Seneste disponible regnskab defineres som det seneste generalforsamlings-godkendte årsregnskab.

Er tilbudsgiver etableret inden for de seneste 3 år, skal tilbudsgiver alene have haft en positiv egenkapital i afsluttede regnskabsår. Har tilbudsgiver endnu ikke afsluttet det første regnskabsår, skal tilbudsgiver på tilbudsafgivelsestidspunktet have en positiv egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positiv egenkapital i de seneste to disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen krav

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Til sikkerhed for tilbudsgivers opfyldelse af kontrakten stilles en anfordringsgaranti på 100.000 kr. pr. bus. Garantien skal stilles gennem et af Midttrafik godkendt pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab og indestå indtil tre måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal på anfordring fra Midttrafik frigives, uden at Midttrafik kan dokumentere sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller voldgiftskendelse.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til kontrakten vedlagt udbudsmaterialet.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Ingen krav til retlig form, men hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal tilbuddet vedlægges en erklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk for kontraktens udførelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Ved brug af underleverandør skal omfang specificeres i tilbuddet. Hovedleverandøren vil have det fulde ansvar overfor ordregiveren. Dersom et konsortium får tildelt aftalen, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse og ansvar for aftalen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Autorisation for udøvelse af erhvervet i form af en tilladelse efter Buslovens §1 stk. 1 (grundtilladelse) og tilladelse for det nødvendige antal busser.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontrakten vedlagt udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/03/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/03/2022
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Søren Nymarksvej 3, 8270 Højbjerg

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Ingen offentlig adgang til åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3.

.

Udelukkelsesgrunde

Tilbudsgivere, der befinder sig i en eller flere af de nedenstående anførte udelukkelsesrunde, risikerer at blive udelukket fra udbudsproceduren.

• Midttrafik anvender alle obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 135 og § 136.

• Derudover anvender Midttrafik de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 137, nr. 1 – 6.

.

Midttrafik afholder informationsmøde vedrørende udbuddet, hvor de væsentligste detaljer omkring udbuddet og tilbudsafgivelse vil blive gennemgået. Informationsmødet afholdes på den dato, der er angivet i tidsplanen for udbuddet, jf. Udbudsbetingelserne pkt. 1.1. Der er mulighed for både fysisk deltagelse hos Midttrafik og online deltagelse via Microsoft Teams. Midttrafik forbeholder sig ret til udelukkende at afholde mødet online. Tilmelding til informationsmødet skal ske til kontaktpersonen anført i Udbudsbetingelserne pkt. 1.1.

.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS. Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet.

.

Tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivelsen Hvis tilbudsgiver er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i konsortiet eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgivers egenkapital medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over beslutning om tildeling af kontrakter, skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2021

Send til en kollega

0.046