23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 248-655888
Offentliggjort
22.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Indkøb af 1-kammer mikrobiler til ARC


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Ørbæk Møgelberg
E-mail: stm@a-r-c.dk
Telefon: +45 51168605
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/61334ee1-af20-4815-9caa-6168b7444254/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/61334ee1-af20-4815-9caa-6168b7444254/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/61334ee1-af20-4815-9caa-6168b7444254/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af 1-kammer mikrobiler til ARC

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34140000 Tunge motorkøretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter indkøb af eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede renovationsbiler af nedenstående biltyper til ARC.

ARC ønsker at indkøbe følgende biler ud fra de i Kravspecifikationerne angivne krav og beskrivelser:

• Mikrobil 1-kammer: 7 stk.

Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til ARC.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144510 Køretøjer til affald
34144511 Renovationsvogne
34144512 Renovationsvogne med komprimering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter indkøb af eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede renovationsbiler af nedenstående biltyper til ARC.

ARC ønsker at indkøbe følgende biler ud fra de i Kravspecifikationerne angivne krav og beskrivelser:

• Mikrobil 1-kammer: 7 stk.

Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til ARC.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

ARC har mulighed for at forlænge Service- og reparationsaftalens aftaleperiode 2 gange af op til 12 måneders varighed.

Service- og reparationsaftalen forlænges på uændrede vilkår, med mindre andet er aftalt mellem parterne.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

ARC har mulighed for at tilkøbe følgende option i løbet af Kontraktperioden:

Option 1: Indkøb af yderligere 5 stk. 1-kammer Mikrobiler, samt indgåelse af service- og reparationsaftale for disse biler.

ARC har mulighed for at gøre brug af optionen til og med 31-12-2025.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten udbydes som én samlet kontrakt, hvor der indgås kontrakt med én Tilbudsgiver.

ARC har valgt ikke at opdele opgaven i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, da det af hensyn til ARCs administration af opgaven og for at minimere grænsefladeproblematikker, er mest hensigtsmæssigt, at opgaven udføres af én og samme leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Oplysning om Tilbudsgivers egenkapital de seneste 3 reviderede regnskabsår

• Oplysning om Tilbudsgivers erhvervs- og produktansvarsforsikring

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

ARC stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

• At Tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i minimum 2 af de seneste 3 reviderede regnskabsår

• At Tilbudsgiver har en gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. min. 5 mio. kr. pr. personskade og 5 mio. kr. pr. tingskade. Forsikringen skal være udvidet til at omfatte behandling og bearbejdning samt Ingrediens- og komponentskade/tab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ARC ønsker sikkerhed for, at den Tilbudsgiver som kontrakten indgås med, har tilstrækkelig teknisk formåen og erfaring til at udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra kontraktstart. Tilbudsgiver skal derfor oplyse følgende til teknisk og faglig formåen:

Tilbudsgivers relevante referencer indenfor de seneste 3 år. Ved relevant reference forstås en opgave, der i art relaterer sig til levering af sammenlignelige biler (drivmiddel undtaget) samt service og reparationsaftale, og hvor opgaven er igangsat inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Evt. underleverandørers leverancer kan indgå.

Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

o Ordregiver (Navnet på kunden og kontaktperson hos kunden)

o Leveringstidspunkt

o Beskrivelse af opgaven og omfanget af denne, herunder tilbudsgivers rolle i opgaven

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive mindst 1 relevant reference.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal overholde vilkårene i ARCs CSR dokumenter (CSR-Leverandørklausul (Code of Conduct) og CSR-Selvevalueringsskema).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/01/2022
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang til åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakt, at den vindende Tilbudsgiver fremlægger faktisk dokumentation for overholdelse af de af ARC opstillede mindstekrav til egnethed. Inden ARC træffer endelig beslutning om den vindende Tilbudsgiver, vil ARC indhente endelig dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2. 6. 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt .

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i stand-still perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/12/2021

Send til en kollega

0.048