23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 250-659766
Offentliggjort
24.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Hillerød Affaldshåndtering A/S

Kontrakten omfatter levering af 2 stk. renovationsbiler samt serviceaftale på chassiserne, der omfatter reparation og vedligeholdelse i år 1 - 7 efter levering af chassiserne


Hillerød Affaldshåndtering A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Affaldshåndtering A/S
CVR-nummer: 31592593
Postadresse: Solrødgårds Alle 6
By: Hillerød
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Werner de Jong
E-mail: wejo@hnf.dk
Telefon: +45 29617274
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://nordkob.dk/index.html
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319306&B=NORDKOB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319306&B=NORDKOB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kontrakten omfatter levering af 2 stk. renovationsbiler samt serviceaftale på chassiserne, der omfatter reparation og vedligeholdelse i år 1 - 7 efter levering af chassiserne.

Sagsnr.: Indkøb af renovationsbiler
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144510 Køretøjer til affald
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter levering af 2 stk. renovationsbiler inkl. 1 års garanti på chassiserne samt serviceaftale på chassiserne, der omfatter reparation og vedligeholdelse i år 1 - 7 efter levering af chassiserne. Komprimatorkasserne skal leveres med to års garanti.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144512 Renovationsvogne med komprimering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter levering af 2 stk. renovationsbiler inkl. 1 års garanti på chassiserne samt serviceaftale på chassiserne, der omfatter reparation og vedligeholdelse i år 1 - 7 efter levering af chassiserne. Komprimatorkasserne skal leveres med to års garanti.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

A: Grunde vedrørende straffedomme

B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger

C: Grunde, der vedrører interessekonflikter, konkurrencefordrejning, urigtige oplysninger

Bemærk: Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre tilbudsgiveren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren til trods for omfattet af en udelukkelsesgrund er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Desuden gælder der frivillige udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 137. Se ESPD (Del III).

Dokumentation:

Vindende tilbudsgiver skal på anmodning fremsende følgende dokumentation for de afgivne oplysninger. Dette kan for danske tilbudsgiveres vedkommende ske ved fremsendelse af: Serviceattest som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil acceptere serviceattester, som er udstedt 6 måneder før udbuddets offentliggørelse, idet tilbudsgiverne dog skal erklære på tro og love, at serviceattesten fortsat er retvisende.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal som minimum give oplysninger om tilbudsgivers økonomiske nøgletal (egenkapital og nettoomsætning) for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver ikke har haft negativ egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes egenkapitalen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft en nettoomsætning på minimum 8 mio. kr. i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes nettoomsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede nettoomsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes nettoomsætningen som virksomhedernes samlede nettoomsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

Eventuelle nystartede virksomheder skal godtgøre deres økonomiske og finansielle formåen på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. I så fald bør tilbudsgiver også henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.

Der vil i relation til den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt aftalen, blive indhentet dokumentation for de oplyste nøgletal i form af regnskaber og eventuelt revisorerklæring, såfremt de relevante nøgletal ikke fremgår af regnskaberne.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysninger om virksomhedens erfaringer i form af referencer for tilsvarende leverancer, der er udført de sidste 3 år, skal fremgå af udfyldt ESPD. Ordregiver ønsker oplysning om:

› Leverancens genstand

› Tidspunkt for levering

› Ordregiver

› Kontraktværdi (med mindre denne er fortrolighedsbelagt)

Ved tilsvarende leverancer forstås levering af sammenlignelige renovationsbiler.

Tilbudsgiver opfordres til at beskrive sine referencer så præcist, at Ordregiver alene ved at læse referencebeskrivelsen kan konstatere, at mindstekravet er opfyldt.

Der vil som udgangspunkt ikke blive indhentet yderligere dokumentation for de oplyste referencer, men Ordregiver forbeholder sig at kontrollere referencen, hvis oplysningerne i ESPD’et giver anledning til det.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver inden for de sidste 3 år (i periode 1. januar 2018 – 31. december 2020) har leveret minimum 4 renovationsbiler af tilsvarende karakter. Ved tilsvarende karakter forstås 3-akslede renovationsbiler med udstyr som i dette udbud eller tilsvarende.

De 4 renovationsbiler kan være fordelt på en eller flere referencekontrakter.

Renovationsbilerne skal være leveret til referencekunden på tilbudstidspunktet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/02/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 02/05/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/02/2022
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2021

Send til en kollega

0.047