23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 250-662802
Offentliggjort
24.12.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danske Lotteri Spil A/S

Rammeaftale om levering af Distribution og Lager - Nyt udbud


Danske Lotteri Spil A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danske Lotteri Spil A/S
CVR-nummer: 33034482
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2605
Land: Danmark
E-mail: jaer@danskespil.dk
Telefon: +45 60418985
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319781&B=DS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=319781&B=DS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spillevirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om levering af Distribution og Lager - Nyt udbud

Sagsnr.: Distribution og Lager
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60161000 Pakketransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om levering distribution og Lager. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 42 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39173000 Lagerenheder
42417200 Transportører
60100000 Vejtransport
60160000 Postbefordring ad vej
64110000 Postbefordring
64113000 Postbefordring af pakker
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

2605 Brøndby

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om levering distribution og Lager. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 42 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delaftaler, idet det vurderes, at der er en funktionel

afhængighed mellem de udbudte ydelser, der gør, at det er mest hensigtsmæssigt, at alle

ydelser varetages af samme leverandør.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med

angivelse af følgende oplysninger:

- Tilbudsgivers egenkapital det seneste regnskabsår.

- Tilbudsgivers årlige omsætning i det seneste regnskabsår.

ESPD'et fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed

i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele

rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD'et er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og

finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning og egenkapital i den seneste disponible

årsrapport/årsregnskab.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i den

seneste disponible årsrapport/årsregnskab for hver af de deltagende virksomheder i

sammenslutningen angives. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og

finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal

oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst 60.000.000 DKK samt en

positiv egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som

tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i den seneste disponible

årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible

årsrapport/årsregnskab.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

- Tilbudsgivers årlige gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere i det seneste år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves minimum gennemsnitligt 20 beskæftigede chauffører i det

seneste år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger

til grund for FN's Multinationale Virksomheder samt ILO konventionen 94 inddraget i relevant

omfang.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/01/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/01/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3) Yderligere oplysninger:

1) I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6): Rammeaftalens anslåede værdi er DKK 40-44 mio.

Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for ordregivers skøn over rammeaftalens forventede mindste værdi af samtlige leverancer tildelt inden for rammeaftalens løbetid, mens intervallets øvre grænse udtrykker den forventede højest anslåede værdi af samtlige leverancer tildelt inden for rammeaftalens løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den nedre grænse gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Ordregivers skøn er baseret på et skønnet historisk forbrug.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning.

2) Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delaftaler, idet det vurderes, at der er en funktionel afhængighed mellem de udbudte ydelser, der gør, at det er mest hensigtsmæssigt, at alle ydelser varetages af samme leverandør.

3) I det omfang leverandøren baserer sin gennemførelse af kontrakten på andre juridiske

enheders økonomiske eller finansielle formåen i henhold til udbudslovens § 144, stiller Ordregiver krav om, at de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

4) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske

udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende udbud«

For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som

bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 8014.

5) Tilbudsgiver skal med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1,nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder(f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

6) Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er

omfattet af de i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2 nævnte udelukkelsesgrunde,

medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i

overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele

kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til

udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/12/2021

Send til en kollega

0.031