23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 008-016482
Offentliggjort
12.01.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

MOVIA

D2 - Udbud af dynamisk indkøbssystem til indkøb af rådighedsvogne til Flextrafik


MOVIA

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: MOVIA
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: Gammel Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Wilcken Bjerregaard
E-mail: BWB@MOVIATRAFIK.DK
Telefon: +45 36131888
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f670225-664f-4471-a4f3-0eaffc99ab81/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f670225-664f-4471-a4f3-0eaffc99ab81/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f670225-664f-4471-a4f3-0eaffc99ab81/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f670225-664f-4471-a4f3-0eaffc99ab81/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

D2 - Udbud af dynamisk indkøbssystem til indkøb af rådighedsvogne til Flextrafik

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dynamisk indkøbssystem til indkøb af rådighedsvogne til flextrafik inden for følgende 7 vognkategorier:

Vognkategori 1: Type 1 - Lav vogn

Vognkategori 2: Type 2 - Stor vogn

Vognkategori 3: Type 3 - Lav vogn med kørestol

Vognkategori 4: Type 4 - Liftvogn

Vognkategori 5: Type 5 - Liftvogn med trappemaskine

Vognkategori 6: Type 6 - Liftvogn med trappemaskine og hvile-/komfortstol

Vognkategori 7: Type 7 - Liftvogn med trappemaskine, hvile- /komfortstol og evakueringsstol

Vognkategorierne er nærmære specificeret i kravspecifikationens afsnit 1.

Operatører, der er optaget i indkøbssystemet, kan afgive tilbud inden for samtlige vognkategorier. Det dynamiske indkøbssystem er således ikke opdelt i kategorier.

Kørslen vil være opdelt i udbudsenheder. Movia vil tildele kontrakter omfattende én udbudsenhed inden for en af vognkategorierne.

Udbudsenhederne samt de konkrete vognkategorier vil fremgå af Movias opfordringsskrivelse, der udsendes forud for hver tildeling.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den omfattede kørsel:

Flextrafik udbydes i overensstemmelse med EU-reglerne for området og omfatter fem forskellige kørselstyper:

• Flexhandicap, som er en lovbestemt ordning, beregnet til gangbesværede borgere samt blinde og svagsynede borgere. Det er kommunen, som visiterer brugerne til ordningen.

• Flexpatient er et lovbestemt kørselstilbud til og fra hospitalet for borgere i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det er regionerne, der afgør, hvem der er omfattet af kørselstilbuddet, og som visiterer til kørselstilbuddet.

• Flexkommune er typisk kørsel til læge, speciallæge, genoptræning med videre. Det er den enkelte kommune, der afgør, om kørselsordningen skal være et tilbud til borgerne og visiterer brugerne til den.

• Flexrute er fast kørsel til blandt andet skole, daghjem og beskyttede værksteder. Det er den enkelte kommune, der afgør, om kørselsordningen skal være et tilbud til borgerne. Det er kommunen, som visiterer brugerne til ordningen.

• Flextur/Plustur er en kørselsordning, der er åben for alle. Det er den enkelte kommune, der afgør, om man vil tilbyde ordningen til borgerne.

Movia kan via det dynamiske indkøbssystem indkøbe rådighedsvogne til udførelse af kørsel omfattet af alle overstående typer flexkørsel, uanset om de enkelte ordninger måtte ændre sig i kontraktperioden. Kørslen vil være opdelt i udbudsenheder.

Kørslen skal udføres i hele Danmark, men foregår primært i Movias geografiske område. Udgifter til færger, bropassager mm. påkrævet under kørsel for Movia, afholdes af Movia. Vognens start- og slutsted vil være specificeret i Movias opfordringsskrivelse til hvert indkøb. Kørslen kan være placeret inden for døgnets 24 timer.

Kørslen kan udføres i en periode på 1 dag til 3 måneder. Den konkrete kontraktperiode vil fremgå af Movias opfordringsskrivelse.

Det dynamiske indkøbssystem er ikke-eksklusivt, hvorfor Movia er berettiget til at indkøbe den udbudte kørsel også uden om det dynamiske indkøbssystem.

Dynamisk indkøbssystem:

Et dynamisk indkøbssystem kan betegnes som en åben rammeaftale, hvor Movia løbende kan foretage tildeling kontrakter om den omfattede kørsel. Det dynamiske indkøbssystem etableres og administreres i overensstemmelse med reglerne i Direktiv 25/2014/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet). Systemet etableres efter reglerne om begrænset udbud dog således, at der ikke gælder en begrænsning for, hvor mange der kan optages i det dynamiske indkøbssystem. Alle ansøgere, der opfylder de fastsatte krav til egnethed, og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, optages i systemet. Ansøgere kan løbende søge om optagelse i det dynamiske indkøbssystem. Ansøgere anmoder om optagelse i det dynamiske indkøbssystem, som beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 9.

Movia tildeler kontrakter ved at anmode operatørerne, der er optaget i det dynamiske indkøbssystem, om at afgive tilbud, jf. i udbudsbetingelsernes afsnit 11. Tildeling sker ved anvendelse af tildelingskriteriet "Pris".

Informationsmøde:

Movia afholder informationsmøde den 14. januar 2022, kl. 12.00, hvor der vil blive givet en supplerende præsentation af det dynamiske indkøbssystem og være adgang til at stille spørgsmål. Informationsmødet afholdes elektronisk via MS Teams. Tilmelding skal ske senest den 13. januar 2022, kl. 12.00 l til operatorer@moviatrafik.dk. Der udarbejdes referat samt oversigt over spørgsmål og svar fra informationsmødet, hvilket sammen med evt. skriftligt materiale fremvist på mødet vil blive gjort tilgængeligt via e-sourcesystemet.

Mængde:

Den årlige mængde flextrafik-kørsel, som Movia indkøber, udgør ca. 1.890.000 ture (2019-niveau) på mellem 10 og 180 minutters varighed. Movia forventer, at 10-20% af denne årlige kørsel vil blive indkøbt via det dynamiske indkøbssystem.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 06/01/2032
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Det dynamiske indkøbssystem forventes at være i kraft fra den 1. februar 2022, hvorefter Movia kan tildele kontrakter via systemet. Det dynamiske indkøbssystems løbetid er ubegrænset og løber således indtil det afsluttes med en bekendtgørelse i EU-Tidende. Den i del II.2.7) angivne udløbsdato er udelukkende anført af systemtekniske årsager.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 10
Største antal: 200
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er ingen begrænsning for, hvor mange ansøgere, Movia vil optage i det dynamiske indkøbssystem. Alle ansøgere, der opfylder de fastsatte krav til egnethed, og som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, vil blive optaget i det dynamiske indkøbssystem.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal være optaget i CVR-registret eller tilsvarende udenlandsk register.

Ansøger skal være i besiddelse af nødvendige, gyldige tilladelser til udførelse af den omfattede kørsel.

Gyldige tilladelser er:

• Gyldig tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012 om buskørsel (med senere ændringer),

• Gyldig tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i henhold til lov nr. 1538 af 19. december 2017 om taxikørsel (med senere ændringer),

• Gyldig tilladelse til offentlig servicetrafik i henhold til den tidligere taxilov – lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013 (med senere ændringer) eller

• Gyldig tilladelse til taxikørsel i henhold til den tidligere taxilov - lovbekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2013 (med senere ændringer).

Hvis Operatøren er et kørselskontor eller bestillingskontor, er kravet opfyldt, hvis de tilsluttede vognmænd besidder de for kørslens udførelse nødvendige tilladelser og hvis kørselskontoret/bestillingskontoret har enten:

• Gyldig tilladelse til at drive kørselskontor i henhold til lov nr. 1538 af 19/12/2017 § 5 eller

• Gyldig tilladelse til bestillingskontor i henhold til den tidligere taxilov - lov nr. 107 af 30. januar 2013 (med senere ændringer).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ikke fastsat krav til ansøgernes økonomiske og finansielle kapacitet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ikke fastsat krav til ansøgernes tekniske og faglige kapacitet.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ansøgere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens §§ 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Movia fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser ansøgerens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

Ansøgere, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene §§ 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2 vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Movia fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser ansøgerens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til kontraktudkastet.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske enheder, eksempelvis et konsortium, skal ansøger aflevere en underskrevet konsortieerklæring.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Forud for hvert indkøb via det dynamiske indkøbssystem, fremsender Movia opfordring til at afgive tilbud. Opfordringsskrivelse fremsendes til samtlige operatører, der er optaget i det dynamiske indkøbssystem.

Af opfordringsskrivelsen vil fremgå tilbudsfrist samt øvrige relevante oplysninger.

I en række tilfælde vil Movia i forbindelse konkrete indkøb tilpasse eller ændre de vilkår, der følger af kravspecifikationen (bilag 1) for at tilpasse dem til den konkrete kørsel, der anskaffes. Ændringer kan bl.a. angå krav til køretøjets alder, uddannelse mv.

Kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/01/2022
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Efter klagenævnsloven § 7 stk. 1 skal klage over manglende prækvalifikation i henhold forsyningsvirksomhedsdirektivet, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2.

Efter klagenævnslovens § 6, stk. 4, skal klager, senest samtidig med indgivelse af klage over ordregiver til klagenævnet, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2022

Send til en kollega

0.047