23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 010-019597
Offentliggjort
14.01.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Udbud af kurérkørsel for Sygehusapotek Fyn


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Nitze
E-mail: martin.nitze@rsyd.dk
Telefon: +45 51777408
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=320783&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=320783&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kurérkørsel for Sygehusapotek Fyn

Sagsnr.: 22/1597
II.1.2) Hoved-CPV-kode
64120000 Kurértjeneste
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af kurérkørsel af lægemidler og sygeplejeartikler for Sygehusapotek Fyn til hospitaler, virksomheder, institutioner og privatpersoner i Danmark.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
60100000 Vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af kurerkørsel af lægemidler og sygeplejeartikler for Sygehusapotek Fyn (der er beliggende i Odense) til hospitaler, virksomheder, institutioner og privatpersoner i Danmark.

Sygeplejeartikler vil ikke i første omgang skulle transporteres af Leverandøren. På sigt forventes det dog uden forbindende for Kunden, at Leverandøren også vil skulle transportere enkelte sygeplejeartikler, der skal anvendes sammen med den pågældende medicin, til behandling af patienterne.

Det forventes uden forbindende for Ordregiver, at op mod 80% af kørslerne af Ordregiver vil blive forhåndsbooket inden kl. 14.00 den foregående hverdag. Kørselsmønsteret er yderligere beskrevet under i Kontraktbilag 2a.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser.

Den maksimale værdi af rammeaftalen i Kontraktens løbetid (inkl. evt. forlængelser) er 9.900.000 kr. ekskl. moms. Når Ordregiver har indkøbt ydelser for et beløb svarende til den ovenfor angive maksimale værdi, kan Ordregiver ikke længere indkøbe yderligere ydelser under rammeaftalen, hvorefter rammeaftalen ophører.

De udbudte ydelser udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges af Kunden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)</span>Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan forlænges af Kunden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som dokumentation for egenkapitalens størrelse skal den vindende Tilbudsgiver fremsende følgende, afhængigt af hvilken kategori af virksomhed, Tilbudsgiver tilhører:

Hvis Tilbudsgiver er revisionspligtig:

* Seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring.

Hvis Tilbudsgiver ikke er revisionspligtig:

* Enten seneste godkendte årsrapport med revisionserklæring eller reviewerklæring,

* eller revisors reviewerklæring om egenkapitalens størrelse for seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 1.000.000 danske kroner.

For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til. For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen og udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning.

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede egenkapital i betragtning. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, vil Ordregiver tilsvarende summere Tilbudsgivers egenkapital med disse andre virksomheders egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver anser som udgangspunkt den i ESPD angivne referenceliste som endelig dokumentation for Tilbudsgiverens relevante erfaring, men kan dog vælge at kræve yderligere dokumentation, hvor det findes påkrævet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen.

En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører en kontrakt om transport af lægemidler. Med lægemidler forstås registrerede og ikke-registrerede specialiteter til behandling af patienter, herunder eksempelvis også væsker til opblanding af lægemidler, skyllevæsker og lignende . Det er i samme forbindelse et krav, at transporterne er foregået under overholdelse af de på transporttidspunktet gældende regler vedrørende ”God distributionspraksis” (GDP). De nugældende regler kan findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Det er yderligere et krav, at de minimum 3 referencer tilsammen har bidraget med en nettoomsætning på minimum 1.500.000 danske kroner over de 3 år.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger.

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, eller baserer sig på andres tekniske/faglige formåen for at overholde minimumskravet, er det tilstrækkeligt, at én af de medvirkende virksomheder overholder kravet vedr. referencer. Kravet kan også opfyldes i forening. Det er således ikke nødvendigt, at det er én og samme virksomhed, der tilvejebringer alle de krævede referencer. Baserer Tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske/faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som udbuddet omfatter, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som Tilbudsgiver baserer sig på.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten skal gennemføres under hensyntagen til miljø og klima, ligesom parterne under Kontrakten skal påtage sig et socialt ansvar.

Leverandøren skal, ved dennes færden hos Kunden, i øvrigt efterleve Kundens retningslinjer og politikker for personalets adfærd, herunder ryge- og alkoholpolitik.

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten i Danmark, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår i henhold til udkast til kontraktbilag 9.

Det er Leverandørens ansvar at sikre, at de medarbejdere, der løser opgaver i henhold til kontrakten, ikke er uegnede til at udføre de pågældende opgaver på betryggende og ansvarlig vis. Leverandøren skal derfor sikre, at de chauffører, der anvendes ved udførelsen af Kontrakten, er i besiddelse af rene straffeattester.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/02/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 11/08/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/02/2022
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være offentlig adgang.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2026

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

* Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

* Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

* Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

* Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.

* Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens §137, stk. 1, nr. 6.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via ovennævnte link. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via CTM fra EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Såfremt din virksomhed er interesseret i at deltage i udbuddet kræver det online registrering i EU-Supply's CTM. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet.

Bemærk venligst, at både Ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til Ordregiver via CTM. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Dokumentation, som kun den vindende Tilbudsgiver skal fremsende, kan fremsendes på dansk, engelsk, tysk, svensk eller norsk, idet Tilbudsgiver dog efterfølgende – for Tilbudsgivers regning – skal oversætte dokumentationen til dansk, såfremt Ordregiver finder, at dette er nødvendigt.

Tilbuddet skal fremsendes via CTM i henhold til udbudsbetingelserne.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagen&aelig;vnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2022

Send til en kollega

0.047