23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 068-179352
Offentliggjort
06.04.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aalborg Renovation

Levering af i alt 2 stk. fabriksnye og færdigopbyggede lastbiler


Aalborg Renovation

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Renovation
CVR-nummer: 29183420
Postadresse: Over Bækken 2
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Christine Søndergaard Pedersen
E-mail: christine.pedersen@aalborg.dk
Telefon: +45 25200066
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/066f3abd-44dd-4ba8-916a-e04b8d4bf3cb/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/066f3abd-44dd-4ba8-916a-e04b8d4bf3cb/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/066f3abd-44dd-4ba8-916a-e04b8d4bf3cb/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/066f3abd-44dd-4ba8-916a-e04b8d4bf3cb/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Renovation

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af i alt 2 stk. fabriksnye og færdigopbyggede lastbiler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leverancen omfatter levering af i alt 2 lastbiler med følgende opbygning:

1 stk. fabriksny 3-akslet HVO-dieseldrevet renovationsbil færdigopbygget med 1-kammer dagrenovationsaggregat samt 1 stk. fabriksny 2-akslet HVO-dieseldrevet renovationsbil færdigopbygget med 2-kammer renovationsaggregat.

Aftalen er opdelt i 2 delaftaler

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

1 stk. fabriksny 3-akslet HVO-dieseldrevet renovationsbil færdigopbygget med 1-kammer dagrenovationsaggregat

Delkontraktnr.: Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

1 stk. fabriksny 3-akslet HVO-dieseldrevet renovationsbil færdigopbygget med 1-kammer dagrenovationsaggregat

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det er ikke tilladt tilbudsgiveren at indsende alternative eller sideordnede tilbud.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

1 stk. fabriksny 2-akslet HVO-dieseldrevet renovationsbil færdigopbygget med 2-kammer renovationsaggregat

Delkontraktnr.: Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

1 stk. fabriksny 2-akslet HVO-dieseldrevet renovationsbil færdigopbygget med 2-kammer renovationsaggregat

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det er ikke tilladt tilbudsgiveren at indsende alternative eller sideordnede tilbud.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver har ingen krav til økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver har ingen krav til teknisk og faglig kapacitet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

I henhold til udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/05/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/05/2022
Tidspunkt: 12:05

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det bemærkes, at tilbudsgiver skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3). ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på Ethics. Her findes ligeledes supplerende vejledning til udfyldning af ESPD (i udbudsbetingelserne). Såfremt man ønsker at afgive tilbud i denne udbudsproces, skal man udfylde det offentliggjorte ESPD i Ethics.

Bemærk at tilbudsgiver skal aflevere flere ESPD’er, hvis tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet (støttende virksomhed), jf. vejledningen i udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, f.eks. som konsortium (ESPD del II.A).

Endvidere skal tilbudsgiver oplyse navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere tilbudsgiver i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B). Tilbudsgiver skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135, stk. 1 —3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ESPD del III, afsnit C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave. Hvis tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke-konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet (støttende virksomhed), skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud pr. delaftale. Hvis samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der indgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

I henhold til punkt IV.2.4) skal tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på svensk, norsk eller engelsk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/04/2022

Send til en kollega

0.047