23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 070-185423
Offentliggjort
08.04.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Boliggården

Opdateringer

Annullering
(25.04.2022)

Deltagelse i udbuddet kan kun ske via Boliggårdens anvendte elektroniske udbudssystem jf. punkt 1.3). Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Interesserede bedes holdes sig orienteret om udbuddet via det elektroniske udbudssystem.
>
Tilbud skal afgives på dansk, og kontrakten vil blive indgået på dansk. Spørgsmål skal formuleres på dansk.
>
Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende virksomheder. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på.
>
Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3. Ordregiver kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt. Dokumentationskravet gælder også for deltagende virksomheder i konsortier og støttende enheder.
>
Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1.nr. 2) konkurs, insolvens eller likvidationsbehandling, lignende situation i henhold til tilsvarende procedure iht. national lovgivning.

Flytteydelser til Boliggårdens Afdeling 15 - Stævnen


Boliggården

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boliggården
CVR-nummer: 64565311
Postadresse: Trækbanen 16
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Overgaard
E-mail: lco@mowe.dk
Telefon: +45 70224999
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.boliggaarden.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1826-Afd._032_-_Staevnen_-_Skimmelrenovering_etape_3
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligorganisation
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Flytteydelser til Boliggårdens Afdeling 15 - Stævnen

Sagsnr.: 106945
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Boliggårdens afdeling 32 - Stævnen er opført i 1984-1985 og består af 151 én- og toetages rækkehuse. Hvert rækkehus udgør ét lejemål.

Stævnen fik i 2014 foretaget en skimmelrenovering af bebyggelsens terrændæk, og i 2017 er der på ny konstateret indeklimagener forårsaget af skimmelvækst i strøgulvkonstruktionen.

Skimmelsaneringen udføres i to etaper, hvoraf etape 1, omfattende 45 rækkehuse, er afsluttet.

Dette udbud omfatter flytteydelser i forbindelse med genhusning af beboerne i de øvrige 106 rækkehuse under skimmelsaneringen i etape 2.

Flytningen skal ske i klynger, og omfatter blandt andet nedpakning af genstande, udflytning af inventar og indbo med henblik på genhusning eller flytning til lager.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 335 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63120000 Oplagring og pakhusvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Boliggårdens afdeling 32 - Stævnen er opført i 1984-1985 og består af 151 én- og toetages rækkehuse. Hvert rækkehus udgør ét lejemål.

Stævnen fik i 2014 foretaget en skimmelrenovering af bebyggelsens terrændæk, og i 2017 er der på ny konstateret indeklimagener forårsaget af skimmelvækst i strøgulvkonstruktionen.

Skimmelsaneringen udføres i to etaper, hvoraf etape 1, omfattende 54 rækkehuse, er afsluttet.

Dette udbud omfatter flytteydelser i forbindelse med genhusning af beboerne i de øvrige 97 rækkehuse under skimmelsaneringen i etape 2.

Flytningen skal ske i klynger, og omfatter blandt andet nedpakning af genstande, udflytning af inventar og indbo med henblik på genhusning eller flytning til lager.

Det er vigtigt for Boliggården, at flyttefirmaet har forståelse for, at Stævnen er et alment boligbyggeri, og at der er tale om en sag, der har stået på i mange år. Det er derfor et succeskriterie, at Stævnens beboere og administration får en god helhedsoplevelse af flytningen og opmagasineringen af deres ejendele.

Kontrakten er ikke opdelt, da det vurderes, at en opdeling vil være forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger for Boliggården.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 335 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver opfylde de tre nedenstående minimumskrav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad. Tallene beregnes som et gennemsnit af de tre seneste offentliggjorte årsregnskaber.

Minimumskravene er:

- en gennemsnitlig nettoomsætning på DKK 10.000.000 ekskl. moms

- en gennemsnitlig egenkapital på DKK 1.000.000 ekskl. moms

- en gennemsnitlig soliditetsgrad på 10 %

>

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen, beregnes nettoomsætningen, egenkapitalen og soliditetsgraden som et gennemsnit af tilbudsgivers og de støttende enheders seneste tre offentliggjorte årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder beregnes den gennemsnitlige nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad, som et gennemsnit af virksomhedernes seneste tre offentliggjorte årsregnskaber.

>

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal tilbudsgiver fremlægge dokumentation (støtterklæring eller anden dokumentation) for, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

>

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som Boliggården har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ved ikke offentligt tilgængelige oplysninger, skal der fremsendes en revisors erklæring om kravenes opfyldelse. Dokumentationskravet gælder også for støttende enheder.

>

De støttende enheder skal endvidere fremlægge den i punkt VI.3) nævnte dokumentation.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at tilbudsgiver besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et minimumskrav, at tilbudsgiver vedlægger 1 og maksimalt 2 referencer, der dokumenterer erfaring med:

a) Flytning af flere boliger samtidigt og min. 5 boliger pr. dag og i forbindelse med en renoveringssag

b) Flytning af beboere i alment boligbyggeri

Ét referenceprojekt kan godt dokumentere erfaring med begge krav i a) - b) angivet ovenfor. Hvis tilbudsgiver ikke alene kan opfylde et el-ler flere af de stillede krav, henledes opmærksomheden på mulighe-den for efter udbudslovens § 144 at støtte tilbuddet på den tekniske og faglige formåen hos andre enheder.

>

Referencerne må på tilbudstidspunktet ikke være ældre end 3 år, og projekterne skal være afsluttet.

>

Tilbudsgiver kan vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument, pdf-filer eller Word-filer, men i så fald må hver reference kun fylde en A4-side med letlæselig skriftstørrelse. Fylder referencen mere end en A4-side, vil Boliggården alene tage den første A4-side med i vurderingen.

>

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Bygherrens navn og kontaktperson

2) Kontraktsum inkl. moms

3) Udførelsestidspunkt, herunder om opgaven er afsluttet

4) Beskrivelse af projektet

5) Beskrivelse af, hvilke roller og opgaver tilbudsgiver har varetaget i projektet.

>

Baserer tilbudsgiver sig på en anden enheds tekniske eller faglige formåen, er det et krav, at det er den enhed, der stiller sin kapacitet til rådighed, der skal udføre det pågældende arbejde.

>

Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal tilbudsgiver fremlægge dokumentation (støtterklæring eller anden dokumentation), der godtgør, at tilbudsgiver faktisk råder over den tekniske og faglige formåen hos den pågældende enhed. Støtteerklæringen/dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet. De støttende enheder skal endvidere fremlægge den i punkt VI.3) nævnte dokumentation.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkårene er i henhold til kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/05/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/05/2022
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske via Boliggårdens anvendte elektroniske udbudssystem jf. punkt 1.3). Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Interesserede bedes holdes sig orienteret om udbuddet via det elektroniske udbudssystem.

>

Tilbud skal afgives på dansk, og kontrakten vil blive indgået på dansk. Spørgsmål skal formuleres på dansk.

>

Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende virksomheder. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiver baserer sig på.

>

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3. Ordregiver kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt. Dokumentationskravet gælder også for deltagende virksomheder i konsortier og støttende enheder.

>

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1.nr. 2) konkurs, insolvens eller likvidationsbehandling, lignende situation i henhold til tilsvarende procedure iht. national lovgivning.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/04/2022

Send til en kollega

0.047