23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 072-192507
Offentliggjort
12.04.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Ringkøbing-Skjern Kommune

Opdateringer

Rettelse
(11.05.2022)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 09-05-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 12-05-2022
Time: 12:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 09-05-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 12-05-2022
Time: 12:00

Udbud af el-dreven personbefordring


Ringkøbing-Skjern Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringkøbing-Skjern Kommune
CVR-nummer: 29189609
Postadresse: Ved Fjorden 6
By: Ringkøbing
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 6950
Land: Danmark
Kontaktperson: Kell Christensen
E-mail: indkob@rksk.dk
Telefon: +45 99741636
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/176990817.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.rksk.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/176990817.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/176990817.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af el-dreven personbefordring

Sagsnr.: 21-010979
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ringkøbing-Skjern Kommune har blandt andet til opgave at transportere visiterede målgrupper til forskellige aktiviteter - primært børn og unge til specialundervisning og ældre borgere til daghjem. De bestillende enheder er specialskoler, skoler og sundhedscentre, men i kontraktperioden kan andre enheder komme på tale.

Ordregiver kræver af miljømæssige årsager, at transporten udføres med eldrevne køretøjer, dog således at der accepteres en implementeringsperiode, hvorefter der i starten kan anvendes både el-drevne og dieseldrevne køretøjer.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 175 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Ringkøbing-Skjern Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det estimerede årlige forbrug er omkring 890.000 besatte kilometer - det vil sige kørsler, hvor der er mindst en visiteret borger i vognen; men det faktiske antal kilometer kan være højere eller lavere. Såfremt antallet af kilometer afviger væsentligt i nedadgående retning henvises til mulighederne for kontraktændringer i henhold til Udbudsloven § 180. Ved særlige situationer, som ved Corona, henvises til Force majeure bestemmelserne i pkt. 3.8.2.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 175 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 gange et år

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse af kontrakten i to gange et år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal kunne fremvise autorisation for at udøve erhvervet (EP-godkendelse - Tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter lov om buskørsel, jf. bekendtgørelse 2167 af 21. december 2020 eller tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter lov om taxi 1538 af 19. december 2017).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindstekravet er, at tilbudsgiver har en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. kr.

Mindstekravet er, at tilbudsgiver har en positiv egenkapital i de seneste tre regnskabsår.

Mindstekravet er, at tilbudsgiver har en soliditetsgrad (Egenkapital x 100/Aktiver) på minimum 20% i de seneste tre regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Tilbudsgiver skal i Mercell angive de 3 betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af referencerne, tidspunktet for udførelse af referencerne, angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med telefonnummer og mailadresse samt omsætning for referencen.

Angivelse af eventuelle underleverandører skal indskrives i Mercell.

Med sammenlignelige referencer forstås kørselsydelser, hvis størrelse og kompleksitet svarer til den udbudte opgave.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/05/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/05/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/04/2022

Send til en kollega

0.047