23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 075-201938
Offentliggjort
15.04.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Slæbebådsassistance til Flådestation Frederikshavn - Genudbud


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Hjorth Bislev
E-mail: fmi-sd-acs07@mil.dk
Telefon: +45 61120206
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c037846d-b30b-4d32-a5b0-474ad0f91db1/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c037846d-b30b-4d32-a5b0-474ad0f91db1/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c037846d-b30b-4d32-a5b0-474ad0f91db1/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Slæbebådsassistance til Flådestation Frederikshavn - Genudbud

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter slæbebådsassistance til Flådestationen i Frederikshavn. Formålet med

aftalen er, at stille slæbebådsassistance til rådighed for Flådestationen når vejrforholdene gør, at Forsvarets

egne slæbebåde ikke kan opfylde behovet. Udbuddet omfatter 1 kontrakt. Se mere i pkt. II.2.4), hvor ydelserne vil være mere indgående

beskrevet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Flådestation i Frederikshavn, Flådestationen 1, 9900 Frederikshavn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med aftalen er, at stille slæbebådsassistance til rådighed for Flådestationen i Frederikshavn.

Hovedparten af slæbebådsassistancen udføres af Flådestationens egne slæbebåde, men der kan opstå behov

for ekstern bistand i forbindelse med kraftige vindforhold, ved større enheder eller udenfor arbejdstid og på

kortvarsel, er der med jævne mellemrum behov for slæbebådsassistance fra en civil leverandør. Det operative

behov for civil slæbebådsassistance ved Flådestationen i Frederikshavn er styret af vindforholdene, størrelsen

af enheden og hvorvidt det er udenfor arbejdstid og på kort varsel. Leverandøren skal kunne tilbyde slæbebådsassistance

med minimum 2 slæbebåde; en slæbebåd med minimum 11,7 tons pæletræk og en anden slæbebåd med

minimum 7 tons pæletræk. Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle

divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at

benyttes Aftalen til indkøb af Leverancen på Aftalens vilkår og betingelser.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens anslåede værdi er DKK 1.800.000 - 3.600.000. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden

omkring rammeaftalens reelle værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI's mest kvalificerede

skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det

forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (elektronisk version, herefter ESPD)

medangivelse af følgende oplysninger i ESPD'et: Soliditetsgraden beregnes ved at dividere tilbudsgivers

egenkapital med tilbudsgivers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100) ved udgangen af det

seneste regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger, jf. Del IV, pkt. B.

Tilbudsgiver skal på FMI's anmodning afgive følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag heraf eller anden dokumentation, der viser tilbudsgivers soliditetsgrad det seneste

regnskabsår, såfremt offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, og

for så vidt som disse oplysninger foreligger. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder

midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de

deltagende enheder. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks.

et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte

enheder.

Bemærk, at FMI på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsprocessen kan anmode om, at tilbudsgiveren afgiver

den ovenfor anførte dokumentation, hvis dette anses for nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af udbuddet.

FMI vil i så fald fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation.

Det bemærkes, at tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks.

et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem

tilbudsgiveren og de(n) enhed/enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. I så fald skal tilbudsgiver sikre sig,

at et ESPD fra de(n) enhed(er), som tilbudsgiver baserer sig på, fremsendes sammen med tilbudsgivers eget

ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum have en positiv soliditetsgrad for det seneste regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes ved at dividere tilbudsgivers

egenkapital med tilbudsgivers samlede aktiver (egenkapital/samlede aktiver x 100).

Hvis tilbudsgiver består af en sammenslutning af enheder (f.eks. et konsortium), herunder midlertidige joint

ventures, beregnes soliditetsgraden ved at dividere summen af alle deltageres egenkapitaler med summen alle

deltageres samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x 100) i hvert af det seneste

disponible regnskabsår.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på en eller flere enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes

soliditetsgraden ved at dividere summen af tilbudsgiver og enheden/enhedernes egenkapital med summen af

tilbudsgivers og enheden/enhedernes samlede aktiver (summen af egenkapital/summen af samlede aktiver x

100) i hvert af det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen krav til teknisk og faglig kapacitet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse

med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller

krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et

konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for

sammenslutningen.

Rammeaftalen skal udføres under hensyntagen til CSR-krav og den anvendte arbejdsklausul; der henvises til

Rammeaftalen afsnit 4.2.1 for yderligere oplysninger.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 050-124510
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/05/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/05/2022
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3) Yderligere oplysninger:

FMI stiller krav om, at tilbudsgiver og hver af de juridiske enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og

finansielle formåen på, hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Vedrørende pkt. II.1.5): Rammeaftalens anslåede værdi er DKK 1.800.000 - 3.600.000,-. Det anførte interval er

begrundet i usikkerheden omkring rammeaftalens reelle værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk

for FMI's mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre

grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148.

FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet

af de i udbudslovens §§ 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde, at tilbudsgiver opfylder de minimumskrav

til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.2). Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning

af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig

på ETHICS-webportalen. ESPD’et skal udfyldes og indgives via ETHICS-webportalen i overensstemmelse

med de instrukser, der følger af ETHICS. ESPD’et skal være underskrevet af den støttende enhed. Det er ikke

nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning (konsortier), skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet

af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den deltager, der indgiver tilbuddet, at underskrive

sit ESPD-dokument. Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation

for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §§ 151-155. Såfremt en tilbudsgiver baserer

sig på andre enheders formåen, jf. pkt. III.1.2, skal tilbudsgiver på opfordring afgive støtteerklæringer eller

anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiver kan disponere over den nødvendige økonomiske og

finansielle formåen, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. I mangel af en sådan

dokumentation, kan FMI ikke tage sådan(ne) enheds/enheders økonomiske og finansielle formåen i betragtning.

FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i ETHICS-webportalen), der kan anvendes som erklæring for

denne juridiske forpligtelse. FMI vil stærkt opfordre tilbudsgiver til at anvende denne skabelon. Det understreges

dog, at det alene er tilbudsgivers ansvar at sørge for, at de afgivne oplysninger overholder kravene.

FMI er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet

af en af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver

har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens §

138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort

obligatoriske i udbudslovens § 136. FMI yder ikke honorar til deltagerne i udbuddet.

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler. Se begrundelsen herfor i dokumentet "Supplerende oplysninger", som er tilgængeligt på ETHICS-webportalen, jf. pkt. I.3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig påwww.retsinformation.dk, skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/04/2022

Send til en kollega

0.047