23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 082-222543
Offentliggjort
27.04.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Nordjyllands Trafikselskab

28.2 udbud af almindelig rutekørsel (Bus) i Region Nordjylland


Nordjyllands Trafikselskab

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordjyllands Trafikselskab
CVR-nummer: 30015940
Postadresse: John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Peters
E-mail: ntbp@NTmail.dk
Telefon: +45 99341186
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fc56eb55-dfa5-4479-a0a4-5da6e7b8762f/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fc56eb55-dfa5-4479-a0a4-5da6e7b8762f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fc56eb55-dfa5-4479-a0a4-5da6e7b8762f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fc56eb55-dfa5-4479-a0a4-5da6e7b8762f/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

28.2 udbud af almindelig rutekørsel (Bus) i Region Nordjylland

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60112000 Offentlig vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

NT’s 28.2 udbud af buskørsel vedrører kørsel af regionale ruter. Kørslen udføres som almindelig rutekørsel og er opdelt i en A-kontrakt med tilhørende D-kontrakt. Kørselsomfang, køre- og vognløbsplaner og kørselsstart fremgår af udbudsmaterialet. Den samlede udbudte kørsel udgør årligt ca. 93.000 køreplantimer fordelt på 31 driftsbusser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Region Nordjylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet består af 7 A-kontrakt pakker og af 5 D-kontrakt pakker. A-kontraktkørslen har et årlig kørselsomfang på 90.195 køreplantimer og 26 driftsbusser. D-kontraktkørsel har et årlig kørselsomfang på 2.841 køreplantimer og 5 driftsbusser. Specifikationen af pakkerne fremgår af udbudsmaterialet. Evalueringen sker samlet for alle pakker. Alle pakker tildeles samme vindende tilbudsgiver.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse af aftalen med op til 6 år.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Største antal: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis antallet af ansøgere er lavere end fem, kan NT gå videre i processen med det antal, der lever op til de fastsatte krav til egnethed. Hvis der er flere konditionsmæssige og egnede ansøgere, end NT har angivet at ville prækvalificere, vil NT begrænse antallet ud fra en saglig og objektiv vurdering af, hvem der bedst opfylder de opstillede krav til økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig formåen. De to kriterier er indbyrdes ligevægtede. Vedrørende økonomisk og finansiel formåen vægter størrelsen af omsætning, soliditet og egenkapital indbyrdes lige.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Byderen - og for selskaber den ansvarlige leder - skal opfylde de kvalifikationskrav, der er anført i lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012 om buskørsel samt den i henhold hertil udstedte bekendtgørelse nr. 1372 af 26. november 2015. Desuden skal det bekræftes, at byderen har eller kan skaffe tilladelser for det nødvendige antal busser. Byders virksomhed skal være optaget i CVR-registret.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Disponible årsregnskaber for de seneste tre år. Årsregnskab defineres for selskaber som generalforsamlings godkendte årsregnskaber og for personligt ejede selskaber som reviderede årsregnskaber. Dokumentationen skal foreligge enten ved at ansøger fremsender kopi af regnskab eller via link til hjemmeside, hvor regnskabet er offentligt tilgængeligt. Alternativt accepteres en revisorpåtegnet erklæring med angivelse af de økonomiske nøgletal.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne dokumentere følgende minimumskrav i forhold til økonomisk formåen:

- Ansøgers omsætning skal i hver af de seneste tre disponible regnskabsår være minimum 100 mio. kr.

- Ansøgers soliditetsgrad skal i det seneste disponible regnskabsår være minimum 10 %

- Ansøgers egenkapital skal i det seneste disponible regnskabsår være minimum 25 mio. kr.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Maximalt fem referencer med udførelse af rutekørsel indenfor de seneste tre år (2018-2020). Den udførte kørsel skal pr. reference have et minimum omfang på 15.000 køreplanstimer. Det anbefales at. referencerne ikke blot skrives i ESPDén men også uploades særskilt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne dokumentere minimum én reference med udførelse af rutekørsel indenfor de seneste tre år (2017-2019). Den udførte kørsel skal minimum have et omfang på 15.000 køreplanstimer.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgivere, der er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudsloven §§ 135, stk. 1-4, 136, stk. 1, nr. 1-3 og 137, stk. 1, nr. 1-6 (jf. bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 § 10-11), er udelukket fra at deltage i udbuddet. Angående § 137, stk. 1, nr. 5, skal det præciseres, at bydere om hvem NT er vidende, at de inden for de sidste 2 år har fået opsagt en kontrakt om udførelse af offentligt betalt kørsel pga. en væsentlig misligholdelse af entreprenørens forpligtelser, kan blive betragtet som uegnede til at udføre opgaven. Tilsvarende gælder bydere, der som leder/kontaktperson har tegnet en virksomhed, som inden for de sidste 2 år har fået opsagt en kontrakt om udførelse af offentligt betalt kørsel. Endelig gælder det samme bydere, hvis adfærd som ansat hos en kontraktholder om offentligt betalt kørsel har været den direkte eller en stærkt medvirkende faktor til, at vedkommendes arbejdsgivers kontrakt er blevet ophævet inden for de sidste 2 år, jf. udbudsvilkår afsnit 4.1.2.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

For A-kontraktkørsel stilles der krav om anfordringsgaranti på 200.000 kr. pr. driftsbus.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

I kontraktperioden reguleres betalingssatserne månedsvis efter udviklingen i Trafikselskabernes omkostningsindeks, jf. det nærmere beskrevne i A-kontrakten.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Udførelse af kørslen er i henhold til lovgivningen forbeholdt personer med tilladelse til Erhvervsmæssig Personbefordring efter busloven.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/05/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/05/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/09/2022

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3) Yderligere oplysninger:

Afgivelse af anmodning om deltagelse hhv. afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via en særlig hjemmeside, der indeholder udbudsmaterialet samt de fornødne faciliteter til den elektroniske afgivelse af virksomhedens tilbud.

https://www.ethics.dk/ethics/eo#/fc56eb55-dfa5-4479-a0a4-5da6e7b8762f/homepage. Virksomheden kan her via funktionen ”Tilmelding” (anført i menuen til venstre for bekendtgørelsen) få tildelt brugernavn og opgive adgangskode til udbudshjemmesiden. Virksomheder, der ønsker at afgive tilbud, skal udfylde de særlige formularer i form af online blanketter, der indeholder den konkrete og detaljerede udformning af de krævede oplysninger samt oplysninger om evt. krav til dokumentation. Det gøres allerede nu opmærksom på, at der i tilbudsevalueringen vil indgå anvendelse af det elektroniske støtteværktøj ETHICS. Kontraktkonceptet indgår i udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbuddet skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden for fristerne angivet i § 7 i Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud nr. 593 af 2. juni 2016.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/04/2022

Send til en kollega

0.062