23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 084-226191
Offentliggjort
29.04.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

FynBus

Opdateringer

Rettelse
(04.05.2022)

I.4
I stedet for:
Europæisk institution/agentur eller international organisation
Læses:
Regional eller lokal myndighed


Yderligere oplysninger
Der er skrevet forkert i bekendtgørelsens Del I, pkt. 4, hvilket nu rettes.

Rettelse
(17.05.2022)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 27-05-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 02-06-2022
Time: 12:00

IV.2.7
I stedet for:
Dato: 27-05-2022
Time: 12:01
Læses:
Dato: 02-06-2022
Time: 12:01

FR7 Genudbud - Specialkørsel i Nordfyns Kommune


FynBus

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FynBus
CVR-nummer: 29979944
Postadresse: Tolderlundsvej 9
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Holst Nicolaisen
E-mail: chn@fynbus.dk
Telefon: +45 30598447
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/168c7aff-d482-4f78-a7b9-5dc8387718e7/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/168c7aff-d482-4f78-a7b9-5dc8387718e7/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/168c7aff-d482-4f78-a7b9-5dc8387718e7/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/168c7aff-d482-4f78-a7b9-5dc8387718e7/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Offentlig transport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

FR7 Genudbud - Specialkørsel i Nordfyns Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter udførelse af Specialkørsel, herunder bl.a. kørsel til specialskoler og institutioner i og uden for Nordfyns Kommune, kørsel til genoptræning og dag-/aktivitetscentre og elevkørsel.

De enkelte borgere er alle visiterede til ordningen af Nordfyns Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Udbyder vil tildele ”Kontrakt om Specialkørsel i Nordfyns Kommune” til den eller de tilbudsgivere, der på baggrund af den tilbudte pris pr. persontur har afgivet det eller de konditionelle tilbud, der udgør den laveste samlede tildelingspris på de to udbudte pakker.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

FR7G-NFN1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Nordfyns Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Specialkørsel til og fra følgende institutioner:

Bjerggårdshaven

CSV Rismarksvej

Enghaveskolen

Kulturhuset

Nørrebjergskolen

Camillagården

Paarup skole centerafd.

Rosengårdskolen

OUH rehab. Specialiseret genoptræning

Tarup gamle Præstegård

Tornhuset

Basen

CSV Odense Døckerlundsvej

Opholdsstedet Asgaard-Sødinge

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse op til to år. Forlængelse kan ske af flere omgange.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbyder vil tildele ”Kontrakt om Specialkørsel i Nordfyns Kommune” til den eller de tilbudsgivere, der på baggrund af den tilbudte pris pr. persontur har afgivet det eller de konditionelle tilbud, der udgør den laveste samlede tildelingspris på de to udbudte pakker.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

FR7G-NFN3

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Nordfyns Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Specialkørsel til og fra følgende institutioner:

Heldagsskolen

Sletten Skole (spec.)

Genoptræningscenter Otterup

Nordfynsværkstedet (Handicapcenter Nordfyn)

Sletten skole (elevkørsel)

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelse op til to år. Forlængelse kan ske af flere omgange.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbyder vil tildele ”Kontrakt om Specialkørsel i Nordfyns Kommune” til den eller de tilbudsgivere, der på baggrund af den tilbudte pris pr. persontur har afgivet det eller de konditionelle tilbud, der udgør den laveste samlede tildelingspris på de to udbudte pakker.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen krav til økonomisk og finansiel kapacitet

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen krav til teknisk og faglig kapacitet

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Udførsel af kørsel er i henhold til lovgivningen forbeholdt personer med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter Busloven og/eller Taxiloven.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontrakten vedlagt udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 050-129530
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/05/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 15/09/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/05/2022
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på én eller begge pakker samt som kombinationstilbud på begge udbudte pakker samlet. Afgives kombinationstilbud på begge udbudte pakker samlet, skal tilbudsgiver ligeledes afgive tilbud på begge udbudte pakker hver for sig.

Udbyder vil tildele ”Kontrakt om Specialkørsel i Nordfyns Kommune” til den eller de tilbudsgivere, der på baggrund af den tilbudte pris pr. persontur har afgivet det eller de konditionelle tilbud, der udgør den laveste samlede tildelingspris på de to udbudte pakker.

.

Ansøger skal som en del af sin ansøgning aflevere et ESPD, hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, og stk. 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.)

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136, nr. 1 - 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.)

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (vedrører tilsidesættelse af gældende forpligtelser inden for det miljømæssige-, sociale- og arbejdsretlig område)

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer)

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 (vedrører alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet), og hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører uretmæssig påvirkning af beslutningsproces m.v.).

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 (vedrører om ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning)

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5 (vedrører om ansøgeren eller tilbudsgiveren har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt)

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører om ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces)

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7 (vedrører om ansøgeren eller tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger)

Der henvises i det hele til udbudslovens §§ 135-137.

Erklæringerne skal opfyldes via udfyldelse af ESPD. Ordregiver kan ikke tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD.

Ved sammenslutninger (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over tildelingsbeslutning skal ske senest 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den europæiske unions tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/04/2022

Send til en kollega

0.063