23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 085-230262
Offentliggjort
02.05.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Boliggården

Flytteydelser til Boliggårdens Afdeling 32 - Stævnen


Boliggården

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boliggården
CVR-nummer: 64565311
Postadresse: Trækbanen 16
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Overgaard
E-mail: lco@mowe.dk
Telefon: +45 70224999
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.boliggaarden.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1838-Afd._032_-_Staevnen_-_Skimmelrenovering_etape_3
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligorganisation
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Flytteydelser til Boliggårdens Afdeling 32 - Stævnen

Sagsnr.: 106945
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Boliggårdens afdeling 32 - Stævnen er opført i 1984-1985 og består af 151 én- og toetages rækkehuse. Hvert rækkehus udgør ét lejemål.

Stævnen fik i 2014 foretaget en skimmelrenovering af bebyggelsens terrændæk, og i 2017 er der på ny konstateret indeklimagener forårsaget af skimmelvækst i strøgulvkonstruktionen.

Skimmelsaneringen udføres i to etaper, hvoraf etape 1, omfattende 55 rækkehuse, er afsluttet.

Dette udbud omfatter flytteydelser i forbindelse med genhusning af beboerne i de øvrige rækkehuse under skimmelsaneringen i etape 2. Det endelige antal rækkehuse mellem 84 og 96 der skal skimmelsaneres, og dermed vil indgå som en del af kontrakten, vil blive fastlagt ved kontraktindgåelse. Vilkår for kontraktsummen og fastlæggelsen af endeligt antal af rækkehuse fremgår af udbudsmaterialet.

Flytningen skal ske i klynger, og omfatter blandt andet nedpakning af genstande, udflytning af inventar og indbo med henblik på genhusning eller flytning til lager.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 335 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63120000 Oplagring og pakhusvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Boliggårdens afdeling 32 - Stævnen er opført i 1984-1985 og består af 151 én- og toetages rækkehuse. Hvert rækkehus udgør ét lejemål.

Stævnen fik i 2014 foretaget en skimmelrenovering af bebyggelsens terrændæk, og i 2017 er der på ny konstateret indeklimagener forårsaget af skimmelvækst i strøgulvkonstruktionen.

Skimmelsaneringen udføres i to etaper, hvoraf etape 1, omfattende 55 rækkehuse, er afsluttet.

Dette udbud omfatter flytteydelser i forbindelse med genhusning af beboerne i de øvrig rækkehuse under skimmelsaneringen i etape 2. Det endelige antal rækkehuse mellem 84 og 96 der skal skimmelsaneres, og dermed vil indgå som en del af kontrakten, vil blive fastlagt ved kontraktindgåelse. Vilkår for kontraktsummen og fastlæggelsen af endeligt antal af rækkehuse fremgår af udbudsmaterialet.

Flytningen skal ske i klynger, og omfatter blandt andet nedpakning af genstande, udflytning af inventar og indbo med henblik på genhusning eller flytning til lager.

Det er vigtigt for Boliggården, at flyttefirmaet har forståelse for, at Stævnen er et alment boligbyggeri, og at der er tale om en sag, der har stået på i mange år. Det er derfor et succeskriterie, at Stævnens beboere og administration får en god helhedsoplevelse af flytningen og opmagasineringen af deres ejendele.

Kontrakten er ikke opdelt, da det vurderes, at en opdeling vil være forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger for Boliggården.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 335 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i dage: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af de afleverede referencer. Ved udvælgelsen vil relevansen af ansøgers referencer i forhold til den udbudte opgave blive vurderet herunder særligt:

• Antallet af flytning af flere boliger samtidigt og min. 5 boliger pr. dag og i forbindelse med en renoveringssag

• Flytning af beboere i alment boligbyggeri

• Flytteopgaver hvor der har været samarbejde og koordinering af flytteopgaver med en entreprenør

• Flyttesager i forbindelse med skimmelsanering

>

Ansøger kan i sin ansøgning oplyse om referenceprojekter, som Boliggården kan tage i betragtning ved begrænsningen af antallet af ansøgere, der prækvalificeres til at afgive tilbud, til 5.

>

Hver ansøger må samlet set oplyse om højst 5 referencer i deres ansøgning. Antallet på 5 referencer inkluderer ikke de referencer, som ansøger har henvist til for at opfylde minimumskravene til ansøgers tekniske og faglige formåen.

>

Vedlægger en ansøger mere end 5 referencer i alt, vil Boliggården alene se på de først 5 referenceprojekter vedlagt ansøgningen, således at det samlede antal vurderede referencer maksimalt udgør 5 referencer.

>

Boliggården vil desuden kun lægge vægt på referencer, fra en støttende enhed jf. udbudslovens § 144, hvis og i det omfang, ansøgeren selv har afleveret færre end 5 referencer. Støttes en ansøgning i medfør af udbudslovens § 144 på mere end én enhed, gælder dette tilsvarende i den rækkefølge, de pågældende støttende enheder nævnes i ansøgningen.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Det endelige antal rækkehuse mellem 84 og 96 der skal skimmelsaneres, og dermed vil indgå som en del af kontrakten, vil blive fastlagt ved kontraktindgåelse. Vilkår for kontraktsummen og fastlæggelsen af endeligt antal af rækkehuse fremgår af udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde de 3 nedenstående minimumskrav til nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad. Tallene beregnes som et gennemsnit af de 3 seneste offentliggjorte årsregnskaber.

>

Minimumskravene er:

• en gennemsnitlig nettoomsætning på DKK 10.000.000 ekskl. moms

• en gennemsnitlig egenkapital på DKK 1.000.000 ekskl. moms

• en gennemsnitlig soliditetsgrad på 10 %

>

Baserer ansøger sig på andre enheders formåen, beregnes nettoomsætningen, egenkapitalen og soliditetsgraden som et gennemsnit af ansøgers og de støttende enheders seneste 3 offentliggjorte årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder beregnes den gennemsnitlige nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad, som et gennemsnit af virksomhedernes seneste 3 offentliggjorte årsregnskaber.

>

Ansøger skal erklære under ESPD’ets del IV, pkt. α, at ansøger opfylder minimumskravene til økonomisk og finansiel formåen. Erklæring om opfyldelse af minimumskravene kan afgives, selvom hovedentreprenøren ikke selv opfylder de anførte minimumkrav til økonomisk og finansiel formåen, hvis en (eller flere) støttende enheder opfylder eller bidrager til opfyldelse af kravene, jf. udbudslovens § 144.

>

Er ansøger en sammenslutning af virksomheder, skal sammenslutningen fremlægge dokumentation (konsortieerklæring eller anden dokumentation) for, at sammenslutningens deltagere hæfter solidarisk over for Boliggården for opfyldelse af kontrakten.

>

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal ansøger fremlægge dokumentation (støtterklæring eller anden dokumentation) for, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

>

Boliggården vurderer ansøgninger fra de ansøgere, der i ESPD’et, del IV pkt. α har erklæret, at de lever op til minimumskravene eller har angivet de efterspurgte oplysninger.

>

For de ansøgere, der forventes prækvalificeret, gælder følgende:

Når vurderingen er gennemført, indhenter Boliggården dokumentation for økonomisk og finansiel formåen via offentligt tilgængelige registre (f.eks. www.virk.dk). I det omfang, de økonomiske nøgletal ikke fremgår af de offentligt tilgængelige registre, vil Boliggården anmode ansøgeren om at eftersende dokumentation for oplysningerne inden prækvalifikationen afsluttes. Der skal enten fremsendes årsrapporter eller en revisors erklæring om kravenes opfyldelse. Dokumentationskravet gælder også for støttende enheder.

>

Er ansøger en sammenslutning af virksomheder, skal sammenslutningen fremlægge dokumentation (konsortieerklæring eller anden dokumentation) for, at sammenslutningens deltagere hæfter solidarisk over for Boliggården for opfyldelse af kontrakten. Konsortieerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

>

De støttende enheder og deltagere i konsortier skal endvidere fremlægge den i punkt VI.3) nævnte dokumentation.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at tilbudsgiver besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et mindstekrav, at ansøger vedlægger:

• 1 reference

>

Referencen skal dokumentere erfaring med:

• Flytning af flere boliger samtidigt og min. 5 boliger pr. dag og i forbindelse med en renoveringssag

>

Referencen må på tilbudstidspunktet ikke være ældre end 3 år, og projektet/kontrakten skal være afsluttet.

>

Ansøger skal erklære under ESPD’ets del IV, pkt. α, at ansøger opfylder minimumskravene til teknisk og faglig formåen. Erklæring om opfyldelse af minimumskravene kan afgives, selvom flyttefirmaet ikke selv opfylder de anførte minimumkrav til teknisk og faglig formåen, hvis en (eller flere) støttende enheder opfylder eller bidrager til opfyldelse af kravene, jf. udbudslovens § 144.

>

Dokumentationen for teknisk og faglig formåen vurderes på baggrund af de vedlagte referencer. I det omfang en ansøger har erklæret at opylde mindstekravene i ESPD’et del IV, pkt. α og ikke har vedlagt relevant reference, vil Boliggården anmode ansøgeren om at eftersende dokumentation for opfyldelsen af minimumskravene til teknisk og faglig formåen inden prækvalifikationen afsluttes.

>

I forbindelse med indhentelse af dokumentation for opfyldelse af minimumskravene til teknisk og faglig formåen jf. punkt 4, vil ansøger skulle fremsende følgende oplysninger for referencen:

• Kundens navn og kontaktperson

• Kontraktsum ekskl. moms

• Udførelsestidspunkt, herunder om opgaven er afsluttet

• Beskrivelse af flytteopgaven

Baserer ansøger sig på en anden enheds tekniske eller faglige formåen, er det et krav, at det er den enhed, der stiller sin kapacitet til rådighed, der skal udføre det pågældende arbejde.

>

Baserer ansøger sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal ansøger fremlægge dokumentation (støtterklæring eller anden dokumentation), der godtgør, at ansøger faktisk råder over den tekniske og faglige formåen hos den pågældende enhed. Støtteerklæringen/dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Støtteerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

>

Er ansøger en sammenslutning af virksomheder, skal sammenslutningen fremlægge dokumentation (konsortieerklæring eller anden dokumentation) for, at sammenslutningens deltagere hæfter solidarisk over for Boliggården for opfyldelse af kontrakten. Konsortieerklæring er vedlagt som en del af udbudsmaterialet.

>

De støttende enheder og deltagere i konsortier skal endvidere fremlægge den i punkt VI.3) nævnte dokumentation.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkårene er i henhold til kontrakten.

Det endelige antal rækkehuse mellem 84 og 96 der skal skimmelsaneres, og dermed vil indgå som en del af kontrakten, vil blive fastlagt ved kontraktindgåelse. Vilkår for kontraktsummen og fastlæggelsen af endeligt antal af rækkehuse fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 070-185423
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/05/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/06/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der tilbydes gennemgang af udfyldelse af et ESPD via Microsoft Teams den 10. maj 2022, kl. 10.00. Tilmelding i henhold til udbudsbetingelserne. NB! Udfyldelse og aflevering af ESPD er ansøgers eget ansvar.

>

Der afholdes besigtigelse den 9. juni 2022 kl. 10.00. Adresse og tilmelding i henhold til udbudsbetingelserne.

>

Deltagelse i udbuddet kan kun ske via Boliggårdens anvendte elektroniske udbudssystem jf. punkt 1.3). Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Interesserede bedes holdes sig orienteret om udbuddet via det elektroniske udbudssystem.

>

Ansøgning og Tilbud skal afgives på dansk, og kontrakten vil blive indgået på dansk. Spørgsmål skal formuleres på dansk.

>

Ansøger skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende virksomheder. Baserer ansøger sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøger baserer sig på.

>

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3. Ordregiver kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt. Dokumentationskravet gælder også for deltagende virksomheder i konsortier og støttende enheder. Se dokumentationskrav i forbindelse med prækvalifikation i hhv. punkt III.1.2) og III.1.3).

>

Ansøger/tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger/tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunden anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter Boliggårdens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internetadresse

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/04/2022

Send til en kollega

0.048