23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 090-248746
Offentliggjort
10.05.2022
Udbudstype
Resultat

Udbyder

MOVIA

FV11 - Udbud af Flextrafik Variabel


MOVIA

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: MOVIA
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: Gammel Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Brøgger Kock
E-mail: sbk@moviatrafik.dk
Telefon: +45 36131692
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ffcb2be0-9661-4fcf-9872-4aa452194740/homepage

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

FV11 - Udbud af Flextrafik Variabel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

Der forventes at blive kørt ca. 1,5 mio. ture om året af den form for kørsel, der udbydes i nærværende udbud.

For at kunne opretholde forsyningen af disse ydelser i spidsbelastningsperioder – og samtidig sikre en rentabel kollektiv trafik – anses det for værende nødvendigt at søge aftaler omfattende i alt max. 1500 vogne med hjemzone i Region Sjælland og max.1500 vogne med hjemzone i Region Hovedstaden til at sikre forsyningssikkerheden i den kommende kontraktperiode.

Den udbudte kørsel er variabel, hvilket betyder, at Movia ikke garanterer nogen fast mængde af kørsel til den enkelte operatør, der indgås kontrakt med.

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Start: 01/03/2022
Slut: 28/02/2023
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 057-150609

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1 - 240
Betegnelse:

Kontraktnummer 1 - 240

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
15/12/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Operatører i kontraktnummer 1-240
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 375 000 000.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/05/2022

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1) Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
VII.1.2) Supplerende CPV-kode(r)
VII.1.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
VII.1.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der forventes at blive kørt ca. 1,5 mio. ture om året af den form for kørsel, der udbydes i nærværende udbud.

For at kunne opretholde forsyningen af disse ydelser i spidsbelastningsperioder – og samtidig sikre en rentabel kollektiv trafik – anses det for værende nødvendigt at søge aftaler omfattende i alt max. 1500 vogne med hjemzone i Region Sjælland og max.1500 vogne med hjemzone i Region Hovedstaden til at sikre forsyningssikkerheden i den kommende kontraktperiode.

Den udbudte kørsel er variabel, hvilket betyder, at Movia ikke garanterer nogen fast mængde af kørsel til den enkelte operatør, der indgås kontrakt med.

VII.1.5) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Start: 01/03/2022
Slut: 28/02/2023
VII.1.6) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 375 000 000.00 DKK
VII.1.7) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Operatører i kontraktnummer 1-240
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: ja
VII.2) Oplysninger om ændringerne
VII.2.1) Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

Movias kontrakter vedrørende flextrafik, der ikke er omfattet af ordinær indeksregulering, indeksreguleres fra 1. marts 2022 med udviklingen i dieselindekset ift. niveauet i februar 2022. Indeksreguleringen fortsætter kun så længe, der er krig i Ukraine, og dieselindekset er højere end februar 2022. Det vurderes, at konsekvensen af forslaget om indeksregulering, som følge af krigen i Ukraine, med et dieselindeks på op til 40 procent højere end indeks for februar 2022, hvis krigen i Ukraine varer i 4 måneder. For Flex Variabel 11 betyder dette en forhøjelse på omtrent DKK 6.800.000. Kompensationen ændrer ikke kontrakternes overordnede karakter. Movia har vurderet, at tillægskontrakterne bl.a. har kunnet indgås med hjemmel i FVD art. 89, stk. 1, litra c, da behovet for ændringen er opstået som følge af omstændigheder, som Movia ikke har kunnet forudse – nemlig krigen i Ukraine. Nærværende ændring gælder samtlige operatører i kontrakterne 1-240 på Flex Variabel 11. Det bemærkes at beløbet angivet som kontraktværdi i VII.2.3), er den samlede sum for de 240 kontrakter.

VII.2.2) Årsager til ændring
Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

Movia kunne ikke have forudset krigen i Ukraine og dennes følgevirkninger under gennemførelsen af de forudgående udbud, der er offentliggjort før krigen. Det har nødvendiggjort, at Movia kan kompensere operatørerne på Flex Variabel 11 for deres øgede omkostninger til brændstof, der er steget markant som en direkte følge af krigen. Operatørernes omkostninger til brændstof udgør en betydelig del af operatørernes samlede driftsomkostninger, hvorfor det vil indebære en reel risiko for forsyningssikkerheden, Hvis der ikke kan ske kompensation. Ved ordningen kompenseres operatørerne alene for den andel af operatørernes øgede omkostninger til brændstof, der overstiger sædvanlige udsving i brændstofpriserne. Hvis Movia havde kunne forudse omstændighederne, havde Movia kunne indarbejde bestemmelse i kontrakterne om prisregulering eller anden ændringsklausul, der tog højde for den nuværende situation. Der foreligger omstændigheder, der ligger uden for Movias kontrol.

VII.2.3) Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 375 000 000.00 DKK
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 382 000 000.00 DKK

Send til en kollega

0.047