23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 098-270112
Offentliggjort
20.05.2022
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Kørsel for udflytterbørnehaver - Dynamisk Indkøbssystem


Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Símun Petur Eið
E-mail: dw9a@kk.dk
Telefon: +45 33663366
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/178968676.aspx
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/178968676.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/178968676.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kørsel for udflytterbørnehaver - Dynamisk Indkøbssystem

Sagsnr.: 2021-0359343
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at etablere et dynamisk indkøbssystem til indkøb af levering af kørsel for udflytterbørnehaver for Københavns Kommune.

Tryk her https://permalink.mercell.com/178968676.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 999 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34121000 Busser
34121300 Dobbeltdækkerbusser
34121500 Turistbusser
34144910 El-busser
60170000 Udlejning af køretøjer til personbefordring med chauffør
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørslen omfatter kørsel med børn i alderen 2 år og 10 måneder op til 6 år. Kørslen omfatter kørsel på hverdage tur/retur fra børnehavernes opsamlingssted til udflyttersted, som er beliggende enten i Københavns Kommune eller i en anden kommune. Der vil være behov for kørsel ca. 220 dage om året.

Der er behov for følgende busstyper: busser med op til 30 pladser, busser med op til 48 pladser, busser med op til 58 pladser, busser med over 58 pladser.

Det dynamiske indkøbssystem omfatter alle København Kommunes udflytterbørnehaver. Enkelte ruter består af kørsel til og fra to eller flere institutioner. Antal ruter kan ændres i indkøbssystemets løbetid.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 999 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Erhvervsansvarsforsikring

- Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller omsætning i det seneste disponible regnskabsår

- Egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøgers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum DKK 10.000.000 DKK

- Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum DKK 6.000.000 DKK (ekskl. moms)

- Ansøger skal have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring

- Referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøger skal have tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring

- Ansøger skal som kontrakthaver, ikke som underleverandør, have præsteret minimum 3 leveringer af tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, omfattende kørsel af børnehavebørn.

Hver reference skal indeholde:

- Beskrivelser af de præsterede ydelser

- Værdien for hele de præsterede ydelser

- Tidspunkt for udførelsen (dato for start og slut)

- Aftalepart (med navn og kontaktoplysninger - telefonnummer eller mailadresse)

Der stilles følgende mindstekrav til referencerne:

- At de skal være udført inden for de seneste 3 år regnet fra afgivelsen af ansøgningen om optagelse

- Minimum én af referencerne skal være en offentlig kunde

- Minimum én af referencerne skal have en værdi på over ½ mio. kr.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:

Det fremgår af opfordringsskrivelsen til de enkelte miniudbud om elektronisk auktion anvendes

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i Udbudsloven §§ 135, 136 og 137 stk. 1, nr. 1, 2. (se herom i udbudsbetingelserne). Tilbudsgiver er endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

Ved optagelse i det dynamiske indkøbssystem, skal ansøger fremsende dokumentation for overholdelse af udelukkelsesgrunde og egnethed.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2022

Send til en kollega

0.047