23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 101-279141
Offentliggjort
25.05.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Indkøb af fabriksnye el-biler til Bornholms Regionskommune, udbuddet indeholder 2 delaftaler


Bornholms Regionskommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Rasch Pedersen
E-mail: mette.rasch.pedersen@brk.dk
Telefon: +45 56921041
Fax: +45 56920001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/171495659.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/171495659.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/171495659.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af fabriksnye el-biler til Bornholms Regionskommune, udbuddet indeholder 2 delaftaler

Sagsnr.: 83.11.01G01-0055
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34110000 Personbiler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet Ordregiver, ønsker at indgå kontrakt på køb og levering af fabriksnye el-biler.

Bemærk, at Kontrakten er opdelt i 2 delaftaler. Tilbudsgiver kan byde på en eller flere delaftaler. Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at byde på begge delaftaler, læs mere under pkt. 1.2.

Udbudsbetingelserne (nærværende dokument) fastsætter retningslinjerne for gennemførelse af udbudsproceduren. Her beskrives bl.a. frist for afgivelse af tilbud, formkravene til tilbuddenes udformning, forhold vedrørende mindstekrav og forbehold, samt kriterierne for tildeling af kontrakterne mv. Det er vigtigt, at tilbudsgiverne sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelserne inden udarbejdelsen af tilbuddet.

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens afsnit II.

Køretøjerne skal hovedsageligt benyttes i hjemmeplejen til både by- og landkørsel.

Købet vil blive leasingfinansieret gennem Ordregivers leasingpartner.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1; omhandler levering af 36 stk. fabriksnye el-biler, med rækkevidde på minimum 120 km kørsel, beregnet iht. WLTP.

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34110000 Personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet Ordregiver, ønsker at indgå kontrakt på køb og levering af fabriksnye el-biler.

Ordregiver, ønsker køb og levering af 36 stk. fabriksnye el-biler, med rækkevidde på minimum 120 km kørsel, beregnet iht. WLTP.

Køretøjerne skal hovedsageligt benyttes i hjemmeplejen til både by- og landkørsel.

Købet vil blive leasingfinansieret gennem Ordregivers leasingpartner.

Kontrakterne træder i kraft ved underskrift med udløb når samtlige køretøjer er leveret.

El-bilerne på begge delaftaler ønskes leveret hurtigst muligt. Tilbudsgiver skal i Bilag 1a - Kravspecifikation oplyses leveringstidspunktet for levering af de første el-biler, samt leveringstidspunktet for levering af de sidste ønskede el-biler.

For nærmere beskrivelse af de udbudte el-biler, herunder de mindstekrav bilerne skal opfylde, henvises der til Bilag 1 + 1a - Kravspecifikation.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2; omhandler levering af 41 stk. fabriksnye el-biler, med rækkevidde på minimum 300 km kørsel, beregnet iht. WLTP.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
34110000 Personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Hovedudførelsessted:

Bornholms Regionskommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Bornholms Regionskommune, herefter også kaldet Ordregiver, ønsker at indgå kontrakt på køb og levering af fabriksnye el-biler.

Ordregiver, ønsker køb og levering af 41 stk. fabriksnye el-biler med rækkevidde på minimum 300 km kørsel, beregnet iht. WLTP.

Køretøjerne skal hovedsageligt benyttes i hjemmeplejen til både by- og landkørsel.

Købet vil blive leasingfinansieret gennem Ordregivers leasingpartner.

Kontrakterne træder i kraft ved underskrift med udløb når samtlige køretøjer er leveret.

El-bilerne på begge delaftaler ønskes leveret hurtigst muligt. Tilbudsgiver skal i Bilag 1b - Kravspecifikation oplyses leveringstidspunktet for levering af de første el-biler, samt leveringstidspunktet for levering af de sidste ønskede el-biler.

For nærmere beskrivelse af de udbudte el-biler, herunder de mindstekrav bilerne skal opfylde, henvises der til Bilag 1 + 1b - Kravspecifikation.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning for det seneste afsluttede regnskabsår.

Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste regnskabsår - Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver

Tilbudsgiver skal oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have positivt resultat før skat i det senest afsluttede regnskabsår. Tilbudsgiver skal have en positiv soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår. Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 30/06/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. 1 - 3 og nr. 6 - 7, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2022

Send til en kollega

0.047