23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 101-279143
Offentliggjort
25.05.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

I/S Refa

Indkøb af renovationsbiler


I/S Refa

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Refa
CVR-nummer: 78951818
Postadresse: Energivej 4
By: Nykøbing F
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Brandt Dissing
E-mail: lbd@refa.dk
Telefon: +45 54841400
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/177165718.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.refa.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/177165718.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/177165718.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af renovationsbiler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144512 Renovationsvogne med komprimering
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Der ønskes indkøbt 7 stk 1-kammer komprimator renovationsbiler til indsamling af den nye fraktion plast og mad- og drikkekartoner i Guldborgsund og Lolland kommuner. Derudover ønskes service- og reparationsaftale for bilerne (chassis) i en 8 årig periode. 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Lolland-Falster

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der ønskes indkøbt 4 stk 2-akslede renovationsbiler med 1-kammer komprimeringsenhed samt 3 stk. 3-akslede renovationsbiler med 1-kammer komprimeringsenhed til indsamling af den fraktionen plast/mad- og drikkekartoner, som opsamles i husstandene i beholdere på hjul eller i plastsække. Renovationsbilerne vil blive anvendt i Guldborgsund og Lolland kommuner. Derudover ønskes service og reparationsaftale for bilerne i en 8 årig periode. Bilerne ønskes leveret fra 1/1-2023.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 02/01/2023
Slut: 31/12/2031
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver er registreret i CVR-registret, RUT-registret eller tilsvarende udenlandsk register. Det bemærkes, at det er et krav, at den vindende tilbudsgiver er registreret i CVR-registeret, hvis virksomheden er dansk, eller i RUT-registret, hvis Tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Krav om egenkapital og resultat

Kravom forsikring og sikkerhedsstillelse

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver kan tegne en erhvervsansvarsforsikring på 10 mio. DKK for personskade og 5 mio. DKK for tingsskade

Tilbudsgiver kan stille sikkerhed for kontraktens gennemførelse på DKK 1.000.000.

Positiv egenkapital på mindst 5 mio. kr. ved udgangen af det senest afsluttede og godkendte årsregnskab.

Positivt resultat som gennemsnit over de 3 senest afsluttede og godkendte regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Krav om referencer

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver har erfaringer med tilsvarende opgaver med levering af renovationsbiler og servicering og reparation af renovationsbiler fra mindst 4 referencer på levering af færdige renovationsbiler inkl. service og reparation af chassiser fra de seneste 3 år regnet fra udbuddets offentliggørelse, og at Tilbudsgiver kan dokumentere referencerne med beskrivelse for hver referenceangivelse af, hvilke leverancer Tilbudsgiver har haft, herunder angive kontraktperiode, leverede antal renovationsbiler og hvilke kommuner/selskaber/virksomheder, der har været kunde

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/06/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2022

Send til en kollega

0.047