23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 101-281131
Offentliggjort
25.05.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Bornholms Regionskommune

Maj 2022 - Genudbud - Udbud af 2 stk. 8-10 meter og 2 stk. 12-13 meter fabriksnye elbusser til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab - BAT 2022


Bornholms Regionskommune

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Ullasvej 23
By: Rønne
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Anette Edvardsen
E-mail: anette.edvardsen@brk.dk
Telefon: +45 56921040
Fax: +45 56920001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/179511182.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.brk.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/179511182.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/179511182.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Maj 2022 - Genudbud - Udbud af 2 stk. 8-10 meter og 2 stk. 12-13 meter fabriksnye elbusser til Bornholms Regionskommunes Trafikselskab - BAT 2022

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34121400 Lavtgulvsbusser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå kontrakt vedrørende køb og levering af 2 stk. 8-10 meter elbusser og 2 stk. 12-13 meter elbusser, samt nødvendige reservedele i projektperioden.

Busserne leveres til Ordregiver på Bornholm.

Tryk her https://permalink.mercell.com/179511182.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Det økonomiske kriterium vurderes ud fra en totalomkostningsmetode (TCO) med en driftsperiode på 120 måneder. Bilag 2 - TCO-beregning og Bilag 2a - Tilbudsdokument er en del af udbudsmaterialet og skal udfyldes af Tilbudsgiver.

Tilbudsgiver skal med sit tilbud vedlægge en serviceplan for den tilbudte bus. Serviceplanen skal indeholde de anbefalede serviceintervaller, samt en prisliste med reservedele/sliddele/filtre m.v. for det enkelte service.

Prisen for servicerelateret forbrug af reservedele, medtages i TCO beregningen og opgives som prisen pr. år pr. køretøj. Listen med reservedele/sliddele/filtre skal prissættes i 2022 priser. Tilbudsgiver skal derudover i Bilag 2 - TCO-beregning bl.a. angive pris på karosseridele ligeledes i 2022 priser. Priserne vil være gældende i aftaleperioden med mulighed for prisregulering jf. kontraktens pkt. 5.2.

Reparationer under garantien udføres af Ordregiver i det omfang det er muligt, på leverandørens regning til den i Bilag 2 - TCO-beregning oplyste timepris. Timeprisen reguleres én gang årligt jf. kontraktens pkt. 5.2. Såfremt Ordregiver ikke har kompetencerne til at udføre en sådan reparation, vil den skulle foretages af leverandøren på Ordregivers værksted. Udgifter hertil afholdes af leverandøren.

Option

Ordregiver har option på køb af batteriskift. Tilbudsgiver skal derfor i Bilag 2 - TCO-beregning oplyse pris for nødvendigt antal batteriskift i perioden.

Det er af stor betydning, at tildelingen sker til en tilbudsgiver, som har en velfungerende serviceorganisation og som kan yde den nødvendige bistand, så driften opretholdes så vidt muligt. Som følge heraf gælder følgende:

Såfremt et tilbud ikke opnår samlet set 5 point på underkriteriet "Kvalitet" jf. punkt 6.1.2 går tilbuddet ikke videre til den samlede evaluering jf. punkt 6.2 og tilbudsgiveren kan således ikke tildeles aftalen.

Før der kan ske endelig tildeling af ordren, skal vindende tilbud til politisk godkendelse jf. pkt. 7.1.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på batteriskift i perioden

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den maksimale værdi af kontrakten er 40.000.000,- kr.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning for det seneste afsluttede regnskabsår

Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste afsluttede regnskabsår

Soliditetsgraden beregnes efter følgende formel: Egenkapital × 100 / Aktiver

Under "øvrige økonomiske og finansielle krav" skal tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers samlede årsomsætning for det seneste afsluttede regnskabsår skal som minimum være kr. 30.000.000.

Tilbudsgivers soliditetsgrad for det seneste afsluttede regnskabsår skal som minimum være 10.

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer for tilsvarende leverancer inden for levering af elbusser, jf. pkt. 1.4, hvor hver reference skal indeholde oplysninger om:

Start- og evt. slutdato for leverancen

Modtager af leverancen (kunden)

Kontraktværdi i danske kr. ekskl. moms for leverancen

Kort beskrivelse af leverancen

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have minimum 1 relevante reference inden for det udbudte område inden for de seneste 3 år. En relevant reference vedrører levering af mindst 4 elbusser til let bykørsel.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. 1 - 3 og nr. 6 - 7, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/06/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/06/2022
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2022

Send til en kollega

0.062