23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 102-284963
Offentliggjort
27.05.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Aalborg Kommune

Udbud af busprioriteringsløsning


Aalborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Stigborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie-Louise Nielsen
E-mail: marie-louise.nielsen@aalborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hoblizzmst
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af busprioriteringsløsning

Sagsnr.: 21-435
II.1.2) Hoved-CPV-kode
63712710 Trafikovervågningstjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver er ved at gennemføre projektet Plusbus, der skal tilvejebringe et nyt, højklasse transporttilbud inden for den kollektive trafik i Aalborg. Udbuddet omfatter indkøb af en løsning til prioritering af busser i signalregulerede vejkryds langs Plusbus-projektets busruter, så bussernes fremkommelighed kan prioriteres i forhold til den øvrige trafik. Busprioriteringsløsningen skal leveres i form af et værktøj 'i skyen' (cloudbase-ret) uden behov for indkøb eller drift af hardware, servere el.lign., og som skal kunne tilgås af brugere via en standard webbrowser. Ordregiver ønsker en velafprøvet løsning tilpasset Ordregivers konkrete behov – der ønskes ikke et udviklingsprojekt eller en prototypeløsning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
51200000 Installation af måle-, kontrol-, prøvnings- og navigationsudstyr
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
34970000 Trafikovervågningssystem
63712700 Trafikkontroltjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at indkøbe en løsning til prioritering af busser i signalregulerede vejkryds, så bussernes fremkommelighed kan prioriteres i forhold til den øvrige trafik. Ordregiver udbyder derfor levering af en busprioriteringsløsning som er nærmere beskrevet i kravspecifikationen.

Helt overordnet gælder, at busprioriteringsløsningen skal leveres i form af et værktøj 'i skyen' (cloudbaseret) uden behov for indkøb eller drift af hardware, servere el.lign., som skal kunne tilgås af brugere via en standard webbrowser. Ordregiver ønsker en velafprøvet løsning (en 'hyldevare'), som er tilpasset Ordregivers konkrete behov – der ønskes ikke et udviklingsprojekt eller en prototypeløsning.

Videre gælder, at busprioriteringsløsningen skal kunne fungere som bindeled mellem Nordjyllands Trafikselskabs flådestyringssystem (der indsamler realtids-information om busserne i Aalborg) henholdsvis styreapparater i Ordregivers trafiksignalanlæg.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Den tekniske løsning / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan og implementering / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med fire gange 1 år på uændrede vilkår.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver kan bestille optioner til levering samtidig med og som en del af Leverancen. Ordregivers bestilling af optioner kan ske i hele kontaktens løbetid.

Option 1: Tilføjelse af yderligere signalanlæg

Leverandøren skal tilbyde at tilføje yderligere signalanlæg i busprioriteringsløsningen, svarende til at kunden kan rekvirere tilføjelse af yderligere signalanlæg (styk for styk) i busprioriteringsløsningen i hele kontraktsperioden.

Option 2: Tilføjelse af yderligere busser

Leverandøren skal tilbyde at tilføje yderligere busser i busprioriteringsløsningen, svarende til at kunden kan rekvirere tilføjelse af yderligere busser (styk for styk) i busprioriteringsløsningen i hele kontraktsperioden.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

De i afsnit II.1.5 og II.2.6 anslåede værdier er den estimerede kontraktsum, inkl. optioner. Dvs. den anslåede værdi, hvis busprioriteringsløsningen udnyttes med fuld kapacitet i hele kontraktens varighed, inkl. optioner på forlængelse, som anført under afsnit II.2.7. Se dog kravspecifikationen for angivelse af kapaciteten for busprioriteringsløsningen ved påbegyndelse af ordinær drift.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver lægger ved udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte kontrakten.

Til brug for denne vurdering skal ansøger udfylde del IV.B i ESPD'et.

Ansøgers egenkapital for hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår (dette kan angives under ESPD del IV under "Finansielle nøgletal")

Ansøgers soliditetsgrad for hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår (dette kan angives under ESPD del IV under "Øvrige økonomiske og finansielle krav")

Ansøgers nettoomsætning for hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers egenkapital for hvert af de seneste 2 disponible regnskabsår har været positiv.

Ansøgers soliditetsgrad for de seneste 2 disponible regnskabsår udgør mindst 15 pct./år.

Ansøgers nettoomsætning de seneste 2 disponible regnskabsår har udgjort minimum 3.000.000 kr./år.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes egenkapitalen/omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital/omsætning i det/de seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen/omsætningen som virksomhedernes samlede egenkapital/omsætning i det/de seneste disponible regnskabsår.

Særligt for soliditetsgrad bemærkes, at der for konsortier udregnes en samlet (fælles) soliditetsgrad, som skal opfylde mindstekravet. Den samlede soliditetsgrad på (i) totalen af konsortiedeltagernes egenkapital og (ii) på totalen af konsortiedeltagernes aktiver i det senest afsluttede regnskabsår.

For et konsortium bestående af Konsortiedeltager 1 og Konsortiedeltager 2 ser beregningsformen således ud:

Soliditetsgrad=(100x[Egenkapital for Konsortiedeltager 1]+[Egenkapital for Konsortiedeltager 2])/([Aktiver for Konsortiedeltager 1]+[Aktiver for Konsortiedeltager 2])

Tilsvarende beregningsmetode bruges, hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen for at opfylde mindstekravet (støttende enheder).

Hvis en enhed stiller økonomisk og finansiel formåen til rådighed for tilbudsgivers opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til den indgåede rammeaftale, hæfter den indestående virksomhed solidarisk for tilbudsgivers gennemførelse af rammeaftalen.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver lægger ved udvælgelsen af ansøgere vægt på, at ansøger har den tilstrækkelige tekniske og faglige kapacitet til at løfte kontrakten.

Til brug for denne vurdering, skal ansøgeren udfylde del IV C i ESPD´et.

Ansøger skal aflevere referencer for de mest betydelige og sammenlignelige leverancer, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden ansøgningsfristen for prækvalifikation

Der skal maksimalt fremlægges fem (5) referencer pr. ansøgning, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder. Såfremt der angives mere end fem (5) referencer, vil der alene blive lagt vægt på de første fem (5) referencer angivet i ansøgningen.

Referencerne bør indeholde opgavenavn, ordregiver, kort beskrivelse af busprioriteringsløsningen, herunder dato for løsningens idriftsættelse samt beløb. Ordregiver forbeholder sig ret til at rette henvendelse til ordregiver nævnt i referencerne for verifikation af oplysningerne.

Der er tilladt at vedlægge ansøgningen korte beskrivelser af referencer, som et supplement til/eller i stedet for at udfylde referencer i ESPD-dokumentet

Hver reference må maksimalt fylde to (2) A4-sider. Ordregiver vil således udelukkende lægge vægt på oplysninger, der fremgår af de første to A4-sider af referencen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal fremlægge mindst 1 reference for levering og drift af en cloud-baseret busprioriteringsløsning omfattende minimum 5 vejtrafiksignalanlæg. Den pågældende busprioriteringsløsning skal have været i drift i minimum 12 måneder.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten stiller krav om overholdelse af arbejdsklausul og CSR, herunder FN’s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder og FN’s konvention mod korruption.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/07/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger skal i sin ansøgning udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold.

Hvis ansøgningen indsendes af en sammenslutning af enheder (eksempelvis et konsortium), skal de i sammenslutningen deltagende juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og derudover skal der angives en fælles befuldmægtiget, som Ordregiver med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler med. Der skal udfyldes særskilt ESPD for hver juridisk person.

Hvis sammenslutningen bliver bedt om at indsende endelig dokumentation for ESPD’et, skal der medsendes en erklæring om en fælles befuldmægtiget under anvendelse af skabelonen i bilag A til Udbudsvilkårene. Enheder i sammenslutningen hæfter solidarisk for tilbuddet og opfyldelsen af en eventuel aftale.

Såfremt ansøger ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilt ESPD for den eller de juridiske person(er), der støttes ret på. Støtte-virksomheder bedes underskrive det særskilte elektroniske ESPD-dokument.

Hvis tilbudsgiver bliver bedt om at indsende endelig dokumentation for ESPD’et, skal bilag B til Udbudsvilkårene udfyldes og medsendes. Støtteerklæringen godtgør, at ansøger/tilbudsgiver faktisk råder over den nødvendige enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. Støtteerklæringen godtgør endvidere for, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøger/tilbudsgiver.

Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil desuden udelukke en ansøger, der er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når

underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside, jf. nedenfor.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2022

Send til en kollega

0.079