23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 108-305188
Offentliggjort
07.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Allerød Kommune

Opdateringer

Rettelse
(10.06.2022)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 04-07-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 05-07-2022
Time: 12:00

IV.2.7
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 04-07-2022
Time: 12:00
Læses:
Dato: 05-07-2022
Time: 12:00

Lukket Skolebuskørsel i Allerød Kommune


Allerød Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
CVR-nummer: 60183112
Postadresse: Bjarkesvej 2
By: Allerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3450
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Waneck Borello
E-mail: lowb@alleroed.dk
Telefon: +45 48126120
Fax: +45 48140208
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/180491655.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.alleroedkommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/180491655.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/180491655.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Lukket Skolebuskørsel i Allerød Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå Rammeaftale vedrørende udførelse af lukket skolebuskørsel for Allerød Kommune (herefter benævnt Ordregiver). Kørslen omfatter befordring af elever, der af Ordregiver kan opnå fri befordring i henhold til folkeskolelovens § 26.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Allerød Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Behovet vil være afhængig af elevernes bopælsadresse og klassetrin samt en vurdering af elevernes skolevej efter reglerne om farlig skolevej. Visitation foretages af Kommunen i forbindelse med det nye skoleårs opstart, og løbende ved til- og fraflytninger til Kommunen.

Rammeaftalen omfatter kørsel hele skoleåret, som normalt er 200 dage pr. år.

I Skoleåret 21/22 har der været skolekørsel til og fra:

- Blovstrød skole

- Lynge skole

- Lillevang skoleKørelister for skoleåret 21/22, jf. Bilag 3 - Kørelister, er således alene indikerende for omfanget, og er baggrunden for Tilbudsgivers tilbud, jf. Bilag 2.

For nuværende er der bevilliget fri befordring hele skoleåret til 62 elever.

Hvert skoleår bevilges der endvidere fri befordring i perioden 1. november - 28/29 februar til børn der, som følge af reglerne om farlig skolevej, jf. folkeskolelovens § 26, er berettiget til fri befordring alene i denne periode.

I perioden 1. november 2021 - 28. februar 2022 udgjorde denne gruppe 14 børn til/fra Lynge skole.

I denne periode var der således i alt bevilget fri befordring til 76 elever, jf. Bilag 3.

Behovet for skolekørsel kan ændre sig i Rammeaftaleperioden, alt efter hvilke elever der er visiteret til skolekørsel. Der kan således blive behov for at nedlægge kørsel til en skole eller tilføje en ny skole.

For nærmere beskrivelse af den udbudte tjenesteydelse herunder de krav, ydelsen skal opfylde, henvises der til Bilag 1 - Kravspecifikation, Udkast til Rammeaftale samt Bilag 3.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalens maksimale værdi er 11.500.000 kr. Der er ved vurdering af både forventet og maksimalværditaget højde for usikkerheder i markedet pt som følge af stigende udgifter. der er tillige taget højde for, at at antallet af visiterede elever kan stige mere, end det på nuværende tidspunkt har været muligt at forudsige.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav at:

Tilbudsgiver, for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, har haft en soliditetsgrad på mindst 10 %, for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav at:

Tilbudsgiver, for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, har haft en soliditetsgrad på mindst 10 %, for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår

Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

I Mercell angives soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Under øvrige økonomiske og finansielle krav skal Tilbudsgiver oplyse, hvis der i det seneste års aflagte årsregnskab har været revisorpåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan dokumentere mindst 1 relevant reference, som ikke er mere end 3 år gammel regnet fra referencens slutdato til tilbudsfristen for dette udbud. Der kan også være tale om en reference, som tilbudsgiver ved tilbudsafgivelsen er ved at udføre.

I Mercell angives følgende oplysninger:

Start og evt. slutdato for leverancen

Modtager af leverancen (kunden)

Kort beskrivelse af leverancen, som gør Ordregiver i stand til at vurdere, om mindstekrav til referencen er opfyldt

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver kan dokumentere mindst 1 relevant reference, som ikke er mere end 3 år gammel regnet fra referencens slutdato til tilbudsfristen for dette udbud. Der kan også være tale om en reference, som tilbudsgiver ved tilbudsafgivelsen er ved at udføre.

En relevant reference vedrører rutekørsel, og er således en rammeaftale/kontrakt om regelmæssig befordring af personer i en bestemt trafikal forbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- og afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder. Dette bør fremgå af beskrivelsen af referencen.

Referencen skal vedrøre opgaver af samme art, som den udbudte, og således vedrøre kørsel med børn i folkeskolealderen. Dette bør angives specifikt.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Det er Leverandørens opgave at planlægge og gennemføre kørslen. for en nærmere beskrivelse af krav til kørslen henvises til det øvrige udbudsmateriale.

Rammeaftalen indeholder en bestemmelse vedr. Socialt og etisk ansvar hvorefter Leverandøren skal respektere nationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder mv. Der henvises til Rammeaftalens pkt. 25.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/07/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/07/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Før Ordregivers beslutning om tildeling af Rammeaftalen, vil den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen til, blive anmodet om at fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens § 152 for de oplysninger, Tilbudsgiver har afgivet i ESPD i Mercell. Den pågældende Tilbudsgiver skal inden for en nærmere angivet frist, fremlægge dokumentation for, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de i Mercell oplistede udelukkelsesgrunde, samt for at de i udbudsbekendtgørelsen punkt III.1.2) nævnte mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen er opfyldt.

Ordregiver kan dog på ethvert tidspunkt under proceduren bede Tilbudsgiverne om at indsende dokumentationen, hvis Ordregiver vurderer, at det er nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af proceduren.

Ordregiver vil anmode den Tilbudsgiver, som Ordregiver agter at tildele Rammeaftalen til, om at fremlægge følgende dokumentation:

Serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation fra en relevant myndighed

Regnskaber eller revisorerklæring, hvis regnskaber ikke er offentligt tilgængelige

Evt. støtteerklæringer fra støttende virksomheder og eller konsortieerklæring, såfremt Tilbudsgiver er et konsortium.

Ordregiver vil tillige acceptere alternative dokumenter som dokumentation, når Ordregiver vurderer, at dokumenterne opfylder de samme krav. Læs mere om krav til dokumentation i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens notat "Gennemgang af reglerne om dokumentation" af 24. februar 2020 (herefter KFST's notat om ESPD dokumentation).

Tilbudsgivers anførte referencer i Mercell betragtes som fyldestgørende dokumentation for teknisk og faglig egnethed, jf. udbudslovens § 155, nr.2.

6.4.1 Hvem skal fremlægge dokumentation?

Den vindende Tilbudsgiver skal kunne dokumentere, at det der blev anført i ESPD i Mercell er sandt. Det gælder alle de ESPD'er, der er blevet indsendt, der vedrører den vindende Tilbudsgiver - det betyder, at både den vindende Tilbudsgiver og dennes eventuelle støttende enheder vil skulle fremsende dokumentation, og at Tilbudsgiver, såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, vil skulle fremsende dokumentation for samtlige konsortiedeltagere.

Serviceattest eller anden tilsvarende dokumentation fra en relevant myndighed skal fremsendes af den vindende Tilbudsgiver og alle evt. støttende enheder og/eller konsortiedeltagere, der måtte være tilknyttet Tilbudsgiver i forbindelse med udbuddet. Omkostningen til en serviceattest er Ordregiver uvedkommende. Serviceattesten må være maksimalt 6 måneder gammel.

Regnskaber eller revisorerklæring, hvis regnskaber ikke er offentligt tilgængelige, skal fremsendes af Tilbudsgiver og eventuelle konsortiedeltager. Regnskaber eller revisorerklæring skal alene fremsendes fra støttende enheder, hvis den støtte virksomhederne byder ind med er af økonomisk og finansiel karakter.

Vindende Tilbudsgiver skal i tilfælde af anvendelse af støttende enhed udfylde og fremsende støtteerklæring og således dokumentere, at Tilbudsgiver rent faktisk råder over de støttende enheders kapacitet. Det gøres ved, at de virksomheder, hvis kapacitet Tilbudsgiver baserer sig på, i støtteerklæringen skriver under på, at Tilbudsgiver faktisk kan råde over virksomhedens kapacitet.

Hvor vindende Tilbudsgiver er et konsortium, skal samtlige konsortiedeltagerne underskrive og aflevere en konsortieerklæring. Ved udfyldelse af konsortieerklæringen skal de deltagende juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som Ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftale med. Deltagere i sammenslutningen hæfter solidarisk for opfyldelse af Rammeaftalen.

Tilbudsgiveren ikke forpligtet til at fremlægge dokumentationen, når 1) Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller 2) Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer, jf. udbudslovens § 151, stk. 5.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/06/2022

Send til en kollega

0.078