23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 111-312186
Offentliggjort
10.06.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Boligselskabet DFB v. Domea.dk Afdeling 93-09

Flytteudbud - Boligselskabet DFB, afdeling 93-09, Prags Boulevard


Boligselskabet DFB v. Domea.dk Afdeling 93-09

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet DFB v. Domea.dk Afdeling 93-09
CVR-nummer: CVR nr. 14916091
Postadresse: Dalslandsgade 10-48
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Nathalie Marstrand
E-mail: natm@kubenman.dk
Telefon: +45 40166313
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.domea.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=qlpkngomdd
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.iBinder.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Flytteudbud - Boligselskabet DFB, afdeling 93-09, Prags Boulevard

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave indebærer flytning af indbo for 268 boliger i Boligselskabet DFB, afdeling 93-09, Prags Boulevard i København, i forbindelse med renovering af bebyggelsen.

De 268 boliger skal ryddes for alt indbo, som enten skal flyttes til genhusningsbolig (pavillon eller anden bolig i Storkøbenhavn) eller i depot, og indbo skal flyttes tilbage igen, når beboerne flytter tilbage til deres bolig.

Opbevaring af indbo i depot skal ske med adgangsmulighed for beboerne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63120000 Oplagring og pakhusvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet af kontrakten gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med §§ 61-66 i Udbudsloven. Der ydes ikke vederlag til tilbudsgiver for deltagelse i forhandling. Der afholdes som udgangspunkt ét forhandlingsmøde pr. tilbudsgiver. Ordregiver forbeholder sig ret til at udvide forhandlingsforløbet med en eller flere forhandlingsrunder. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele på baggrund af det indledende tilbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 40%
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 40%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3

bedste ansøgere. Ved vurderingen heraf vil der blive lagt vægt på erfaring med lignende opgaver.

Følgende tillægges positiv vægt ved vurdering af referencernes relevans:

At ansøger har erfaring med flytning af indbo for et lignende antal boliger

At ansøger har erfaring med flytning i forbindelse med genhusning af beboere

At ansøger har erfaring med at håndtere kontakt med de beboere, som skal have flyttet indbo

At ansøger har erfaring med at håndtere adgang til indbo i depot

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”gennemsnitlig årsomsætning” oplyse ansøgers samlede omsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”Finansielle nøgletal” oplyse ansøgers soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ansøger skal i ESPD Del IV, B, boks ”Egenkapital” oplyse ansøgers egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have en gennemsnitlig omsætning på mindst 8 mio. DKK ekskl. moms i hvert af de seneste tre regnskabsår.

Ansøger skal have en gennemsnitlig soliditetsgrad (egenkapital/balancesum x 100) på mindst 8 % i hvert af de seneste tre regnskabsår.

Ansøger skal have en positiv egenkapital i hvert af de seneste tre regnskabsår

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD Del IV, C, boks ”Teknisk og faglig formåen” oplyse følgende:

Tre referencer med beskrivelse af de betydeligste lignende opgaver, som ansøger helt eller delvist har udført i de seneste 3 år, med angivelse af:

a) Samlet opgavesum i DKK.

b) Udførelsesperiode

c) Ansøgers rolle og ydelse

d) Ordregiver

e) Kort beskrivelse af opgaven. Følgende bør angives:

- Mængde af indbo som skulle flyttes, eks. antal boliger eller type og omfang for flyttegods

- Transport, altså hvor langt skulle flyttegods transporteres og om det evt. skulle afleveres ved depot.

Opgaven kan være både gennemført eller igangværende, men hvis opgaven er gennemført, skal den være udført indenfor de seneste 3 år. Der må maksimalt angives 3 referencer inkl. referencer

fra andre virksomheder, som ansøger baserer sig på. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Det er tilladt at vedlægge supplerende bilag med referencer. Hver reference ønskes begrænset til 2 A4-sider.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal være medlem af Dansk Møbeltransport Forening (DMF).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/07/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/08/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 1 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i Lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill-perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill-perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på DKK 20.000. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. Udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1)

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2022

Send til en kollega

0.047