23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 119-335765
Offentliggjort
22.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Udenrigsministeriet

Udbud af diplomatiske forsendelser


Udenrigsministeriet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udenrigsministeriet
CVR-nummer: 43271911
Postadresse: Asiatisk Plads 2
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1448
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristine Stage Mikkelsen
E-mail: kls@kromannreumert.dk
Telefon: +45 33920000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.um.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/357535
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=322098&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=322098&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af diplomatiske forsendelser

Sagsnr.: 2021-22676
II.1.2) Hoved-CPV-kode
64120000 Kurértjeneste
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udenrigsministeriet udbyder en rammeaftale vedrørende diplomatiske forsendelser. Se afsnit II.2.4) for en beskrivelse af udbuddet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
64120000 Kurértjeneste
79571000 Postforsendelse
64121000 Kurértjeneste, der indebærer befordring med flere transportmidler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Bemærk: Forsendelser skal leveres til hele verden.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen vedrører håndtering af Udenrigsministeriets diplomatiske forsendelser fra Danmark til alle danske repræsentationer i udlandet og fra alle danske repræsentationer i udlandet til Danmark. Rammeaftalen omfatter forsendelser ved kurer ekspres, luftfragt samt vejtransport.

Rammeaftalen omfatter også forsendelser til eventuelle nye repræsentationer, som oprettes i rammeaftalens løbetid. Prisen for sådanne forsendelser fastsættes til prisen for forsendelser til den nærmeste repræsentation + 10 %.

Rammeaftalens anslåede værdi er 45-60 mio. kr. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens reelle værdi, herunder henset til usikre brændstofpriser. Intervallets nedre grænse er således udtryk for ordregivers mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker rammeaftalens maksimale værdi.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Klimapåvirkning ved transport af forsendelser / Vægtning: 24,5 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procedure ved forsvundne forsendelser / Vægtning: 10,5 %
Pris - Vægtning: 65 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej</div>
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da Udenrigsministeriets arbejdsgange kræver, at der som udgangspunkt anvendes samme leverandør til alle diplomatiske forsendelser.

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver angiver i ESPD DEL IV ”Udvælgelseskriterier”, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

I forhold til dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, skal tilbudsgiver fremlægge følgende dokumentation:

- referencer, der dokumenterer erfaring med forsendelser fra, til eller i hver af følgende verdensdele: Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Europa og Oceanien.

Der må maksimalt angives seks referencer. Hvis Tilbudsgiver angiver flere end seks referencer, vil ordregiver alene inddrage de første seks referencer i vurderingen af opfyldelse af mindstekravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiveren kan dokumentere erfaring med forsendelser fra, til eller i hver af følgende verdensdele: Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Europa og Oceanien.

Til brug for ordregivers vurdering af mindstekravets opfyldelse skal tilbudsgiveren vedlægge en eller flere referencer (maks. seks), der dokumenterer erfaring med forsendelser i både Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Europa og Oceanien. En reference kan dække en eller flere verdensdele. Både forsendelser mellem verdensdele og forsendelser internt i en verdensdel kan medvirke til kravets opfyldelse. For hver reference bedes oplyst kunde, kontraktperiode, kontraktværdi og hvilke verdensdele, der er leveret forsendelser fra og til. Referencen skal være udført inden for tre år regnet fra tilbudsfristen. Referencer, der er afsluttet mere end tre år før tilbudsfristens udløb, kan således ikke anvendes til opfyldelse af mindstekravet.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers CSR-krav og arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af rammeaftalen.

Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 027-068897
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/08/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/08/2022
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udenrigsministeriet afholder som en del af udbudsproceduren et orienteringsmøde. Udenrigsministeriet opfordrer tilbudsgiver til at deltage i dette orienteringsmøde. Yderligere oplysninger - herunder oplysninger om tilmelding - fremgår af udbudsbetingelserne.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens §§ 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs mv., nr. 3 om alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet og nr. 6 om forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

Forud for tildeling vil ordregiver indhente en tro- og loveerklæring fra den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor tilbudsgiveren skal erklære, at tilbudsgiveren og underleverandører, der tegner sig for 10 % eller mere af kontraktens værdi, ikke er, ejes af eller handler på vegne af en russisk statsborger, virksomhed eller anden juridisk person, jf. Rådets forordning 2022/576 af 8. april 2022 (femte sanktionspakke mod Rusland).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/06/2022

Send til en kollega

0.047