23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 120-340075
Offentliggjort
24.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Udbud af Beredskabsaftale vedr. isbrydning i Smålandsfarvandet


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Minna Emilie Riishøj
E-mail: fmi-sd-acs06@mil.dk
Telefon: +45 29335428
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fmi.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0241b63c-a18a-47df-9ecb-f56d6395d15f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0241b63c-a18a-47df-9ecb-f56d6395d15f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0241b63c-a18a-47df-9ecb-f56d6395d15f/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af Beredskabsaftale vedr. isbrydning i Smålandsfarvandet

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63000000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 969 af 25/07/2017 om beredskab for isbrydning, er det besluttet, at isbrydningsopgaverne i fire afgrænsede danske farvande løses i et privat-offentligt samarbejde mellem forsvaret og det maritime erhverv.

-

Samarbejdet baseres på flere beredskabsaftaler, hvoraf dette udbud omhandler isbrydning i Smålandsfarvandet og indgås for issæsonen 2022/2023, dækkende perioden 15. december 2022 til 31. marts 2023 begge dage inklusiv.

-

Beredskabsaftalen indebærer, at private operatører, som vælger at indgå en beredskabsaftale med staten, forpligter sig til at stille med et beredskab til isbrydning, der inden for et varsel på 24 timer skal kunne afgå mod beredskabsområdeområdet. Beredskabsaftalen indgås af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63720000 Støttevirksomhed i forbindelse med søtransport
63700000 Hjælpevirksomhed i forbindelse med land-, sø- og lufttransport
63726000 Diverse hjælpevirksomheder i forbindelse med transport ad vandveje
63726200 Isbrydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Beredskabsområdet Smålandsfarvandet defineres inden for følgende grænser:

-

• Store Bælt mod vest, medianen 011º10´ E

• Hestehoved Dyb mod sydøst indtil position 54º 49’8 N - 012º11’4 E

• Ulvsund mod nordøst indtil breddeparallellen 55º00’0 N

• Guldborg Sund mod syd indtil Kong Frederik IX bro

• Ind mod havnene i området mellem ovennævnte afgrænsninger således:

o Stigsnæs havn: indtil molerne

o Næstved havn: indtil molerne i Karrebæksminde

o Sakskøbing havn og Bandholm havn: indtil position 54º52’5 N - 011º28’2 E

o Guldborg Bro havn: indtil 6-meterkurven

o Nykøbing Falster havn: indtil breddeparallellen 54º46’3 N

o Vordingborg sydhavn: indtil kajerne

o Stege havn: indtil den nordlige kompasafmærkning i position 54º59’7 N - 012º10’8 E

o Stubbekøbing havn: indtil position 54º53’7 N - 012º02’7 E

-

Ansvaret for isbrydning i havnene og lige uden for havnene i beredskabsområdet påhviler således havnene selv.

-

Havnene inden for beredskabsområdet kan rekvirere assistance fra den af Forsvaret chartrerede isbryder, mod at blive faktureret 100 pct. af timeprisen for den udførte effektive isbrydning.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 4
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen indeholder option på 1+1+1 periodes forlængelse

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aftalen indeholder option på 1+1+1 periodes forlængelse

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til økonomisk og finansiel kapacitet

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles ikke krav til teknisk og faglig kapacitet

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten.

-

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

-

Aftalen indeholder forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR forpligtelser og internationale sanktioner samt bestemmelser om risikovurdering og opfølgning herpå; der henvises til appendiks D og appendiks D.1. for yderligere oplysninger. Ved udbud af Aftalen er risikoprofilen fastsat til følgende opfølgningstiltag (risikoniveau): C. Se pkt. VI.3 for yderligere information.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/09/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/09/2022
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Vedrørende pkt. II.1.5): Rammeaftalens anslåede værdi er 2,5 mio. kr., mens rammeaftalens maksimale værdi er 5 mio. kr. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden vedr. vejrforhold i de kommende isbrydningsperioder. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

-

Aftalen indeholder forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR og internationale sanktioner samt bestemmelser om risikovurdering og opfølgning herpå. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver underskrive en egenerklæring om efterlevelse af arbejdsklausul, CSR-forpligtelser og internationale sanktioner. Såfremt egenerklæringen ikke underskrives, vil tilbudsgiver ikke kunne komme i betragtning til Aftalen, og vil blive udelukket fra udbudsprocessen. FMI har udarbejdet en skabelon (tilgængelig i ETHICS-webportalen), der skal anvendes som erklæring.

-

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde, at tilbudsgiver opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3), og at ansøger opfylder de objektive og ikke-diskriminerende udvælgelseskriterier anført i § 145, stk. 2, jf. pkt. II.2.9).

-

Tilbudsgiver og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på ETHICS-webportalen. ESPD’et skal udfyldes og indgives via ETHICS-webportalen i overensstemmelse med de instrukser, der følger af ETHICS. ESPD’et skal være underskrevet af den støttende enhed. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning (konsortier), skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den deltager, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument.

-

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §§ 151-155.

-

Aftalen er ikke opdelt i Delaftaler.

-

FMI yder ikke honorar til deltagerne i udbuddet.

-

Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 som ændret ved forordning (EU) 2022/576. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). FMI forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at ansøgerne/tilbudsgiverne ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve dokumentation for ansøgernes/tilbudsgivernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/06/2022

Send til en kollega

0.047