23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 122-346268
Offentliggjort
28.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI)

Opdateringer

Rettelse
(08.07.2022)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 27-07-2022
Time: 13:00
Læses:
Dato: 24-08-2022
Time: 13:00


Yderligere oplysninger
På foranledning af henvendelser fra markedet har ordregiver valgt at forlænge tilbudsfristen med 4 uger, dvs. til den 24. august 2022.

Rettelse
(13.07.2022)

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 27-07-2022
Time: 13:00
Læses:
Dato: 24-08-2022
Time: 13:00


Yderligere oplysninger
Eftersom tilbudsfristen er ændret, har ordregiver ligeledes ændret daoten i pkt. 2.7.

Udbud af rammeaftale om levering af lastbilchassiser


Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI)

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI)
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: KAPS - Anders Gylling Kronborg
E-mail: ANGK@KAMMERADVOKATEN.DK
Telefon: +45 31384326
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fmi.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=331040&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=331040&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om levering af lastbilchassiser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34139000 Chassiser
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen vedrører levering af følgende lastbilchassiser:

- 16 tons: 4x2 drivaksler

- 18 tons: 4x2 drivaksler

- 18 tons: 4x4 drivaksler

- 26 tons: 6x2*4 drivaksler

- 26 tons: 6x4 drivaksler

- 26 tons: 6x6 drivaksler

- 32 tons: 8x4 drivaksler

- 32 tons: 8x8 drivaksler.

For en nærmere beskrivelse af anskaffelsens genstand henvises til Rammeaftalen, herunder særligt bilag 1 (kravspecifikationen).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34139100 Chassiser med førerhus
34330000 Reservedele til lastbiler, varebiler og personbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se pkt. II.1.4)

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er i rammeaftalen indarbejdet følgende frivillige optioner for tilkøb til det enkelte lastbilchassis:

- Generatorkapacitet

- Motorerens luftfilterindtag

- Hydraulisk hjælpetræk

- Vognbanekontrol

- Bremseassistance

Hvis disse frivillige optioner tilbydes af den vindende tilbudsgiver, er det ordregivers forventning, at disse tilkøb kun vil udgøre en beskeden andel af Rammeaftalens anslåede værdi, og disse optioner (og prissætningen heraf) indgår derfor ikke i tilbudsevalueringen.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Der henvises til pkt. VI.3) for en beskrivelse af, hvilke enheder der er berettiget til at anvende Rammeaftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Der henvises til Rammeaftalens pkt. 6 vedr. betalingsbetingelser.

Levering skal ske til enten Køber i Danmark eller til en af Køber anvist adresse hos tredjemand (som regel en opbygger) indenfor Europa, jf. Rammeaftalens pkt. 4.2.

Rammeaftalen indeholder forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR forpligtelser og internationale sanktioner samt bestemmelser om risikovurdering og opfølgning herpå. Der henvises til pkt. IV.3) og dokumentet "Supplerende oplysninger til udbudsbekendtgørelsen", som er tilgængelig i udbudssystemet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/07/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/07/2022
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2026

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der henvises i det hele til "Supplerende oplysninger til udbudsbekendtgørelsen", som er tilgængeligt i udbudssystemet.

Rammeaftalen indeholder forpligtelser vedrørende arbejdsklausul, CSR og internationale sanktioner samt bestemmelser om risikovurdering og opfølgning herpå. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudsgiver underskrive en egenerklæring om efterlevelse, jf. nærmere herom i dokumentet ”Supplerende oplysninger til udubdsbekendtgørelsen”.

Rammeaftalen vil blive indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, som defineret i Rammeaftalen, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen. Endvidere er en række Kommunale Redningsberedskaber berettigede til at benytte Rammeaftalen, jf. aftalens bilag 4, hvori de pågældende beredskaber, der kan benytte aftalen, er oplistet.

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig i udbudssystemet. ESPD’et skal udfyldes og indgives via udbudssystemet i overensstemmelse med de instrukser, der følger af udbudssystemet. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning (konsortier), skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den deltager, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens §§ 151-155. Se yderligere oplysninger herom i dokumentet "Supplerende oplysninger til udbudsbekendtgørelsen".

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler. Se begrundelse herfor i dokumentet "Supplerende oplysninger til udbudsbekendtgørelsen".

Vedrørende pkt. II.1.5): Rammeaftalens anslåede værdi er kr. 50 mio., mens aftalens maksimale værdi er kr. 75 mio. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om Rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over Rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på Rammeaftalen i dens løbetid.

Usikkerheden om Rammeaftalens endelige værdi skyldes navnlig usikkerhed om de enkelte Kommunale Beredskabers operative behov i Rammeaftalens løbetid, herunder særligt hvad angår omfanget af beredskabsopgaver, som ikke kan forudsiges præcist for hele Rammeaftalens løbetid. Usikkerheden skyldes endvidere usikkerhed om, i hvilket præcist omfang Rammeaftalens vli blive anvendt af Forsvaret.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/06/2022

Send til en kollega

0.05