23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 123-350234
Offentliggjort
29.06.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Esbjerg Kommune

Udbud af specialkørsel, læge- og speciallægekørsel samt genoptræningskørsel


Esbjerg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Munk Vækild
E-mail: dij1@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161448
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bdbcdc8a-b950-4c26-9d0f-451a8340a945/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bdbcdc8a-b950-4c26-9d0f-451a8340a945/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bdbcdc8a-b950-4c26-9d0f-451a8340a945/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af specialkørsel, læge- og speciallægekørsel samt genoptræningskørsel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Esbjerg Kommune udbyder følgende tre kørselsområder:

• Specialkørsel

• Læge- og speciallægekørsel

• Genoptræningskørsel

Der udbydes en fireårig rammeaftale med start 01.05.2023

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 52 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1, Specialkørsel

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af specialkørsel til samtlige ordregivers enheder og institutioner. Tilbudsgiver skal stå for at planlægge og udføre kørslen på den for ordregiver mest optimale måde, dvs. der skal ske samkørsel hvor dette kan optimere.

Udbuddet omfatter befordring af borgere i alderen fra 0 år og opefter, som ikke er i stand til at anvende offentlige befordringsmidler. Borgerne har en betydelig varig nedsat funktionsevne og kan have følgehandicap som f.eks. lammelser, epilepsi, blindhed, autisme og døvhed. Desuden har flere borgere en impulsstyret og udadreagerende adfærd. Befordringen stiller store krav til tilbudsgiver, og ikke mindst til samarbejdet mellem tilbudsgiver og ordregiver.

Ordregiver udbyder befordring af borgere fra dennes bopæl eller aflastningsadresse til aktivitetstilbud, skole og lign. Kørslen omfatter desuden kørsel til aktiviteter andre steder end på dagtilbuddene/skolen f.eks. kørsel til svømning, fysioterapi, fritidsordning og praktikker arrangeret af undervisningsstedet. Der er tale om rutekørsel.

Der skal påregnes kørsel alle årets hverdage, men kun såfremt der er borgere, som skal befordres. Den daglige kørsel er mindre i skoleferierne og i dagtilbuddenes jule- og sommerferie. Kørslen kan evt. helt bortfalde i ferieperioden.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 44 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2, Læge-, speciallæge- og genoptræningskørsel

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Esbjerg Kommune yder kørsel til egen læge eller nærmeste speciallæge, når borgeren ikke kan transportere sig selv – pga. dårligt helbred, jf. Sundhedslovens § 170.

Kørslen foregår som hovedregel i tidsrummet 8.00-16.00 på hverdage hele året, men andre tidspunkter kan i få tilfælde forekomme. Aftalen indeholder også kørsel til lægevagt, hvorfor der er behov for, borgerne altid kan komme igennem til leverandøren og bestille en kørsel, ligesom kørslen skal kunne foregå på alle tider af døgnet, alle ugens dage. Der er meget få kørsler til lægevagt.

Derudover befordrer Esbjerg Kommune borgere til genoptræning jf. Sundhedslovens § 140.

Opgaven består i transport af patienter til Genoptræning Esbjerg, Sundhedscenter Højvang, Genoptræning i Ribe, Genoptræning i Bramming og borgerens nærmeste ældrecenter – og hjem igen. Kørsel til specialiseret genoptræning (uden for bygrænsen) er ikke en del af aftalen, men det er kørsel til specialiseret genoptræning til Sydvestjysk Sygehus.

Leverandøren skal stå for at planlægge og udføre kørslen på den for ordregiver mest fordelagtige måde.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til udøvelse af det pågældende erhverv, jf. udbudslovens § 141:

• Være indehaver af autorisation for udøvelse af erhvervet i form af færdselsstyrelsens tilladelse til udførelse af erhvervsmæssig personbefordring

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

• Egenkapital på min. 3 mio. kr. for de seneste to afsluttede regnskabsår

• Soliditetsgrad på min. 18 % for de seneste to afsluttede regnskabsår

(soliditetsgraden beregnes på følgende måde: (egenkapital * 100) / Aktiver)

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Følgende dokumentation vil være tilstrækkelig:

• Årsregnskab eller anden dokumentation for de økonomiske tal

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til udøvelse, jf. udbudslovens § 143:

• Beskrivelse af og erfaringer med de tre betydeligste sammenlignelige persontransporter, der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

Med sammenlignelige menes løbende levering til eksempelvis kommuner eller andre offentlige myndigheder med de i udbuddet beskrevne borgergrupper.

Ved afgivelse af tilbud på delaftale 1 skal min. én af referencerne være på rutekørsel og borgere som beskrevet i afsnit 3.2.1.

Enkeltleveringer vil ikke være gældende som reference.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 102-284471
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/08/2022
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i dette udbud anvende følgende frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137: stk. 1, nr. 1, nr. 3 og nr. 5.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/06/2022

Send til en kollega

0.062