23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 126-359747
Offentliggjort
04.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Bornholms Lufthavn

Udbud af kontrakt vedrørende levering af opbygning og indretning af 1 stk. Crashtender til Bornholms Lufthavn


Bornholms Lufthavn

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Lufthavn
CVR-nummer: 27186386
Postadresse: Søndre Landevej 2
By: Rønne
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Sabrina Lechenmayer
E-mail: sale@kfst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5532155a-a99a-441a-a9b9-abb95f7e9c0c/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5532155a-a99a-441a-a9b9-abb95f7e9c0c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5532155a-a99a-441a-a9b9-abb95f7e9c0c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5532155a-a99a-441a-a9b9-abb95f7e9c0c/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Lufthavnsrelaterede aktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt vedrørende levering af opbygning og indretning af 1 stk. Crashtender til Bornholms Lufthavn

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144210 Brandkøretøjer
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Bornholms Lufthavn udbyder opgaven vedrørende levering af opbygning og indretning af 1 stk. crashtender til brug i forbindelse med udførelse af brandsluknings- og redningsopgaver i lufthavnen. Opgaven indebærer endvidere optioner på udstyring af køretøjet med bakkamera med birdview samt køb af højtryksventilator-batteri.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144212 Brandkøretøjer med vandtank
34144213 Brandbiler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den ordregivende myndighed for dette udbud er Bornholms Lufthavn, som er en statsejet lufthavn, hvis administration drives af Trafikstyrelsen. Bornholms Lufthavn driver selv sin operationelle drift. Lufthavnen drives og dimensioneres under hensyntagen til trafikpolitiske hensyn og i overensstemmelse med gældende nationale og internationale regler, normer og bestemmelser vedr. luftfartens sikkerhed og security-aktiviteter.

Bornholms Lufthavn udbyder opgaven vedrørende opbygning og indretning af 1 stk. crashtender til brug i forbindelse med udførelse af brandsluknings- og redningsopgaver i lufthavnen.

Udbuddet omfatter følgende varer- og ydelser:

- Opbygning og indretning af 1 stk. crashtender iht. de angivne specifikationer

- Optioner: 1) Køretøjet udstyres med bakkamera med birdview og 2) højtryksventilator-batteri.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten omfatter optionerne: 1) Køretøjet udstyres med bakkamera med birdview og 2) højtryksventilator-batteri.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da kontraktens genstand ikke er egnet til opdeling, eftersom kontraktens hovedgenstand vedrører produktion af en vare.

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af kontrakt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver har ikke stillet krav til økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive de betydeligste tilsvarende leverancer (referenceliste), der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), del IV, afsnit C. Referencerne skal skrives i ESPD’et og kan ikke vedlægges som bilag.

Referencelisten skal omfatte de betydeligste leverancer af tilsvarende varer som den udbudte kontrakt. Ved tilsvarende leverancer forstås referencer vedr. opbygning og indretning af en crashtender, hvor der er sket levering af en færdig crashtender.

En beskrivelse af en reference skal indeholde:

- En kort, klar beskrivelse af hvilke(n) ydelse(r) leverancen har bestået af. Én reference kan omfatte flere hovedydelser.

- Tidspunkt for udførelsen af leverancen.

- Angivelse af kunde, herunder kontaktperson hos kunden.

- Det samlede vederlag for referencen.

Beskrivelsen af hver reference kan suppleres med op til tre billeder pr. reference. Evt. supplerende tekst ud over beskrivelsen i ESPD’et vil ikke indgå i referencevurderingen.

Tilbudsgivers referenceliste i ESPD’et udgør den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske og faglige formåen. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte den kunde, som en reference vedrører.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal minimum angive tre referencer og maksimum fem referencer. Hvis tilbudsgiver angiver flere end fem referencer, er det kun de første fem referencer, der indgår i vurdering af tilbudsgivers tilbud. Der kan maksimalt angives fem referencer, uanset om der er tale om en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på en anden virksomheds formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/09/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2022
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137 anvendelse i dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152.

En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land.

For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2022

Send til en kollega

0.062