23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 138-394874
Offentliggjort
20.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Aarhus Kommune

Levering af specialkørsel for Aarhus Kommune


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Merkistein Frederiksen
E-mail: camf@aarhus.dk
Telefon: +45 41862309
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f0cf9856-151c-47b6-91d2-5bbee4e9106e/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f0cf9856-151c-47b6-91d2-5bbee4e9106e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f0cf9856-151c-47b6-91d2-5bbee4e9106e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f0cf9856-151c-47b6-91d2-5bbee4e9106e/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af specialkørsel for Aarhus Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af kørsel til visiterede borgere i Aarhus Kommune. Kørslen foretages i medfør af lov, og er derfor betegnet som kørsel for offentlige myndigheder.

Den udbudte kørsel omfatter visiteret kørsel til/fra borgernes bopæl, skoler med specialklasser, institutioner, lokalcentre, behandlingssteder mm. i Aarhus Kommune, hvor der foreligger både et fast og variabelt kørsels-mønster.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 60 710 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune og opland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om levering af 23 vognløb med stor vogn. Forventet timeantal: 55.685

Udbuddet vedrører levering af kørsel til visiterede borgere i Aarhus Kommune. Kørslen foretages i medfør af lov, og er derfor betegnet som kørsel for offentlige myndigheder.

Den udbudte kørsel omfatter visiteret kørsel til/fra borgernes bopæl, skoler med specialklasser, institutioner, lokalcentre, behandlingssteder mm. i Aarhus Kommune, hvor der foreligger både et fast og variabelt kørsels-mønster.

De omfattede visiterede kørselsordninger er:

• Kørsel med specialklasseelever, elever til høre-/taleundervisning, børn i kørestole mv., efter folkeskoleloven.

• Specialskoler: Jvf. Folkeskoleloven og serviceloven.

• Merudgiftsydelser efter serviceloven.

• Kørsel af voksne med handicap efter serviceloven.

• Aktivitets- og genoptræningskørsel efter serviceloven

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Ledelse, uddannelse, den tredobbelte bundlinje og grøn transport / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Overholdelse af kontrakt / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 60 710 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 54
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den fremtidige kontrakt kan forlænges i op til 2 år med 6 måneder ad gangen på uændrede vilkår eller på ændrede vilkår, som aftales mellem parterne og som samlet set er økonomisk gunstige for Aarhus Kommune.

Forlænges aftalen på ændrede vilkår, vil aftalens overordnede karakter dog ikke blive ændret

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på tilkøb af ekstra vogne:

Aarhus Kommune har mulighed for tilkøb af indsættelse af op til 3 ekstra vogne pr. delaftale, hvis der skulle opstå behov for at øge kapaciteten i Aftalen. Ekstra vogne skal være samme vogntype, som alle øvrige vogne omfattet Aftalen.

Leverandøren er forpligtet til at indsætte en ekstra vogn i Aftalen med et varsel på en kalendermåned. Leverandøren kan, efter aftale med Kørsels-kontoret, i en kortere periode opnå dispensation fra vognkrav.

Leverandøren er forpligtet til at udføre kørsel med ekstra vogne efter Aarhus Kommunes anvisninger, og i øvrigt på samme vilkår som anført i Aftalen.

Der afregnes for kørsel med ekstra vogne til samme pris pr. time som for alle øvrige vogne omfattet af Aftalen..

Option på tilkøb af indsættelse af medhjælper;

Aarhus Kommune har mulighed for tilkøb af indsættelse af en medhjælper på bestemte vogne/vognløb, hvis der skulle opstå behov her for.

Ved aktivering af tilkøbet er Leverandøren forpligtet til at indsætte en med-hjælper snarest muligt og senest efter fem arbejdsdage. Medhjælperen kan afmeldes med et varsel på 14 kalenderdage.

Leverandøren er forpligtet til at indsætte en medhjælper efter Aarhus Kommunes anvisninger, og i øvrigt på vilkårene anført i Aftalen.

Der afregnes for medhjælperen til timeprisen for medhjælper. Der afregnes for faktisk tidsforbrug, dog afregnes der minimum for to timer ad gangen.

Ydelsernes omfang bestemmes af de ordrer, som Aarhus Kommune løbende afgiver.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal have en gyldig bustilladelse eller taxabevilling eller være i besiddelse af forhåndstilsagn fra den relevante myndighed om, at det fornødne antal tilladelser kan opnås i tilfælde af tildeling af kontrakt. Det er et krav, at tilbudsgiver vedlægger dokumentation for at tilbudsgiver har det antal gyldige tilladelser, som svarer til det antal vogne der bydes på eller dokumentation for, at tilbudsgiver kan opnå forhåndstilsagn om, at der kan opnås tilladelse til det antal vogne der afgives tilbud på, i tilfælde af tildeling af kontrakt.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge en erklæring fra tilbudsgivers pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om, at der kan stilles en garanti på 10.000 kr. pr. vogn.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver vedlægger en erklæring fra tilbudsgiverens pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab indeholdende et forhåndstilsagn om, at der kan stilles en garanti på det antal vogne, som tilbudsgiver byder på. Tilbudsgiver skal stille en garanti på 10.000 kr. pr. vogn.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet afgive en erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver vil indhente en børneattest på alle chauffører beskæftiget med den udbudte kørsel.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav for udførelsen af kørslen omfattet af kontrakten, at tilbudsgiveren overholder kontraktens bestemmelser vedr. børneattester. Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet afgive en erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver vil indhente en børneattest på alle chauffører beskæftiget med den udbudte kørsel

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

For bl.a. at understøtte FN’s Verdensmål og FN’s Global Compact forpligtiger Aarhus Kommune sine leverandører til som en del af Aftalen at overholde en række bestemmelser vedrørende arbejdsvilkår, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Disse bestemmelser med tilhørende opfølgning, herunder dokumentation samt sanktionsmuligheder ved manglende efterlevelse af bestemmelserne følger af aftalebilag 1 - CSR kontraktbilag.

Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at have de anvendte vogne behørigt ansvarsforsikret i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport.

Leverandøren skal tegne tilstrækkelig forsikring i anerkendt forsikringsselskab til fuld dækning af enhver skade, som Leverandøren måtte have ansvaret for. Forsikringen skal være gældende for forhold opstået under Aftalen, herunder en eventuel forlængelse af denne.

Leverandøren skal under hele Aftalen have tegnet forsikring for sit personale, herunder ansvars- og ulykkesforsikring.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 098-270273
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/08/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/08/2022
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Ethics

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke mulighed for at overvære åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Såfremt der stadig er behov for specialkørsel i Aarhus Kommune, vil kontrakten blive udbudt ved aftalens udløb.

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der er en vis usikkerhed om, hvad den endelige omsætning på kontrakten vil være i den maximale aftaleperiode på 6 år, 6 måneder og 11 dage, idet det er usikkert, hvor mange borgere, der reelt har behov for kørsel i de kommende år.

Ordregiver forventer ikke, at omsætningen vil overstige 66.4 mio. danske kr. pr. år, hvilket således er aftalens maximale værdi. Ordregiver forventer ikke, at omsætningen pr. delaftale pr. år vil overstige følgende:

• Delaftale 1: 12 mio. kr.

• Delaftale 2: 11.87 mio. kr.

• Delaftale 3: 12.05 mio. kr.

• Delaftale 4: 11.67 mio. kr.

• Delaftale 5: 9.35 mio. kr.

• Delaftale 6: 9.41 mio. kr.

Hvilket således er delaftalernes respektive, maximale værdier.

Disse maximale værdier er udtryk for den anslåede værdi i den maximale aftaleperiode på 6 år, 6 måneder og 11 dage tillagt en buffer på 25 %.

Disse maximale værdier er angivet i udbudsbekendtgørelsen pkt. VI.3) Yderligere Oplysninger. Hvis dette maximum nås i løbet af den pågældende delaftales løbetid (på maximalt 6 år, 6 måneder og 11 dage) vil delaftalen have udtømt sin virkning, og vil således automatisk ophøre.

Hvis Aarhus Kommunes træk på den pågældende delaftale samlet set når det maximale forbrug på den pågældende delaftale, jf. ovenfor, er Aarhus Kommune berettiget til at udvide den pågældende delaftale ma-ximale forbrug inden for den ændringsadgang, der følger af udbudslovens §§ 178 – 184.

Leverandøren er i denne situation alene berettiget til at modsætte sig en sådan udvidelse af kontrakten, såfremt Leverandøren kan dokumentere en væsentlig økonomisk skadevirkning som følge heraf eller en afgørende ændring af de med kontrakten forbundne risici.

Der indhentes dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der fremgår af ESPD fra den tilbudsgiver, som Aarhus Kommune forventer at indgå kontrakt med. Tilbudsgiveren skal fremsende dokumentation for ESPD inden for en frist, der meddeles af Aarhus Kommune. Hvis dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel. Hvis tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til E-Certis. Hvis tilbudsgivers land ikke har angivet oplysninger om dokumentation i E-Certis, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153. Hvis tilbuddet er afgivet fra virksomheder, der er udenlandske og ikke hjemmehørende i EU, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153.Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at hvis dokumenter eller certifikater ikke udstedes af den pågældende medlemsstat eller land eller ikke er dækkende for udelukkelsesgrunden, kan de erstattes af en erklæring under ed. I lande, hvor edsaflæggelse ikke anvendes, kan en erklæring på tro og love accepteres. Den skal opfylde en af følgende betingelser:

• Afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed

• Afgivet for en notar

• Afgivet for en kompetent faglig organisation i hjemlandet eller et senere opholdsland.

Ved tilbud afgivet af sammenslutninger af tilbudsgivere, udfyldes ESPD med oplysningerne for hver deltager i konsortiet.

Ved tilbud, der baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen og/eller tekniske og/eller faglige formåen udfyldes ESPD med oplysningerne for den/disse enhed(er).

Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder ligeledes konsortiedeltagere samt enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på.

Desuden gælder i dette udbud følgende frivillige udelukkelsesgrunde.

• § 137, stk. 1, nr. 1-nr. 6

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2022

Send til en kollega

0.047