23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 138-394875
Offentliggjort
20.07.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk/

Udbyder

Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Hanssted Skole - Buskørsel ifm. genhusning


Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Hanne Larsen
E-mail: jk6r@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Hanssted Skole - Buskørsel ifm. genhusning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven vedrører buskørsel for Hanssted Skole ifm. genhusning pga. renovering.

Opgaven består af daglig a-b kørsel i hverdagene med op til 345 børn og voksne.

Opsamling skal ske på Hansstedvej 7 (den gamle brandstation), og afsætning er Otto Busses Vej 49. Der er etableret busparkering på begge opsamlingssteder.

Der skal køres med 6 busser – én til hvert klassetrin. Der skal køres med 0.-5. klasserne, hvorfor returkørsel om eftermiddagen vil skulle foregå på forskellige tidspunkter. Udkørsel er den samme for alle klasser.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Opsamling skal ske på Hansstedvej 7 (den gamle brandstation), og afsætning er Otto Busses Vej 49.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører buskørsel for Hanssted Skole ifm. genhusning pga. renovering.

Opgaven består af daglig a-b kørsel i hverdagene med op til 345 børn og voksne.

Opsamling skal ske på Hansstedvej 7 (den gamle brandstation), og afsætning er Otto Busses Vej 49. Der er etableret busparkering på begge opsamlingssteder.

Der skal køres med 6 busser – én til hvert klassetrin. Der skal køres med 0.-5. klasserne, hvorfor returkørsel om eftermiddagen vil skulle foregå på forskellige tidspunkter. Udkørsel er den samme for alle klasser.

1. Leverandøren er ansvarlig for, at enhver leverance af buskørsel til Ordregiver gennemføres i overensstemmelse med gældende lovgivning samt kravene i kravspecifikationen.

2. Leverandøren er ansvarlig for, at de køretøjer, der anvendes til opfyldelse af Aftalen, til enhver tid er godkendte og egnet til befordring af passagerer samt lever op til gældende lovgivning samt indholdet i kravspecifikationen

3. Leverandøren er ansvarlig for, at chaufførerne:

a. har den fornødne grund- og efteruddannelse, der gør dem i stand til at leve op til de krav, der er til arbejdets udførelse og

b. inden kørslens opstart er gjort bekendt med indholdet af kravspecifikationen og øvrige mellem Parterne aftalte retningslinjer

Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen i sin helhed.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 7
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontraktens varighed er udtryk for et skøn, da varigheden af kontrakten afhænger af, hvornår totalentreprisen, som genhusningen knytter sig til, er afleveret.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til tilbudslisten pkt. 2

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Under henvisning til udbudslovens § 49, stk. 2, er det besluttet ikke at udbyde særskilte delkontrakter, da det er ordregivers vurdering, at det er mere hensigtsmæssigt at udbyde en samlet kontrakt.

Ordregiver anvender følgende udelukkelsesgrunde i nærværende udbud:

• De obligatoriske udelukkelsesgrunde i UBL §§ 134a, 135 og 136.

• De frivillige udelukkelsesgrunde i UBL § 137, stk. 1, nr. 1-5

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles følgende krav til ansøgernes økonomiske formåen:

• Positiv egenkapital de seneste to tilgængelige regnskabsår (seneste offentliggjorte regnskab)

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

• Tilbudsgiver skal have udført mindst én (1) tilsvarende opgave inden for de seneste 3 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Med "tilsvarende opgave" forstås, at (I) opgaven er udført for en offentlig myndighed, og at (II) referencen vedrører bustransport af skolebørn.

Tilbudsgivers erfaring dokumenteres ved at fremsende en reference for en relevant opgave. Fremsendt reference bør være så detaljeret, at den giver mulighed for at bedømme tilbudsgiver erfaring, og bør indeholde:

• Opgavenavn

• Ordregiver

• Kort beskrivelse af opgaven

• Ordrens økonomiske omfang

• Start-og slutdato for referencen

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Tilbudsgiver skal være i besiddelse af autorisation og dermed ret til at udføre det pågældende erhverv, jf. udbudslovens § 141, stk. 2:

• Tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, jf. lov. nr. 1050 af 12. november 2012 om buskørsel med senere ændringer.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af tilbuddet) fremsende tilbudsgivers kopi af sin tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/08/2022
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/08/2022
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Tilbud åbnes digitalt på https://www.rib-software.dk/

Ordregiver oplyser alle tilbudsgivere om samtlige budsummer og eventuelle forbehold i umiddelbar tilknytning til åbningen,

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Alle tilbudsgivere har adgang til digital åbning af bud på https://www.rib-software.dk/

Tilbudsgiver fremsender oplysninger om budsummer og eventuelle forbehold til tilbudsgivernes kontaktpersoner.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/

Sags nr. på Byggeweb er TN935060.

Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før ansøgningsfristen, vil blive besvaret.

Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før ansøgningsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, at besvarelse kan afgives senest seks dage før ansøgningsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end seks dage før ansøgningsfristen, kan ikke forventes besvaret. I særlige tilfælde kan ordregiver vælge at besvare senere indkomne spørgsmål.

Under henvisning til udbudslovens § 49, stk. 2, kan det oplyses, at det er besluttet ikke at udbyde særskilte delkontrakter, da det er ordregivers vurdering, at det er mere hensigtsmæssigt at udbyde en samlet kontrakt.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efterordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgået kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2022

Send til en kollega

0.062