23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 179-503571
Offentliggjort
16.09.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Opbygning og levering af redningsvogne


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibeke Hedelund Pedersen
E-mail: vhp@aarhus.dk
Telefon: +45 41855831
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aarhus.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Østjyllands Brandvæsen I/S
CVR-nummer: 37164712
By: Aarhus V
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: brandvaesen@ostbv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ostbv.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Brandvæsen
CVR-nummer: 29189900
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Land: Danmark
E-mail: vejlebrandvaesen@vejle.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vejlebrandvaesen.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5dd4042b-f2ad-4891-823c-f2237d662a85/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5dd4042b-f2ad-4891-823c-f2237d662a85/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5dd4042b-f2ad-4891-823c-f2237d662a85/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opbygning og levering af redningsvogne

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opbygning og levering af redningsvogne

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144210 Brandkøretøjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opbygning og levering af redningsvogne

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver prækvalificerer på baggrund af ovenstående udelukkelsesgrunde og egnethedskriterier. Såfremt der er flere ansøgere, end det antal der kan prækvalificeres, der ikke er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene samt opfylder kravene til egnethed, prækvalificeres de ansøgere der bedst muligt opfylder nedenstående udvælgelseskriterier:

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i bedste egnethed i forhold til den konkrete udbudte opgave vurderet på baggrund af de adspurgte referencer i afsnit 6.2 ”Teknisk og/eller faglig formåen”.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der indgår optioner på A: dokumentation og sikring, B: frontspil og C: Serviceaftale 10 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes i ESPD angive omsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de seneste 2 afsluttede regnskabsår

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav at ansøger:

• Har en omsætning på minimum 10 mio. DKK i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

• Har en positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

• Har en soliditetsgrad på 10 % i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver accepterer kun ansøgning fra ansøgere, som:

• I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leverancer inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Der ønskes maksimalt indleveret 3 referencer.

Lignende referencer kan være fra brand- og redningskøretøjer.

Referencer må være fra indgåede kontrakter på brand- og redningskøretøjer og på leverede brand- og redningskøretøjer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har:

• 2 referencer til forskellige kunder af minimum en lignende opbygning og levering af brand- og redningskøretøj.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder et CSR-bilag.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/10/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 134a - 136 gælder i dette udbud følgende frivillige udelukkelsesgrund(e).

Ordregiver er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrund(e) (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed iht. Udbudslovens § 138):

• Tilbudsgiver/ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, nr. 1.

• Tilbudsgiver/ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling, jf. Udbudslovens § 137, nr. 2.

• Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiver/ansøger har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, nr. 3.

• Ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver/ansøger væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, jf. Udbudslovens § 137, nr. 4.

• Ordregiver kan påvise, at tilbudsgiver/ansøger uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregivers beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver/ansøger groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger, jf. Udbudslovens § 137, nr. 5.

Der henvises til udbudslovens § 137 for en gengivelse af den fulde ordlyd af de enkelte bestemmelser.

Til dokumentation for tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde og overholder mindstekravene til egnethed skal ansøger/tilbudsgiver, når ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

— Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at ansøger/tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

Med hensyn til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal følgende fremlægges som endelig dokumentation, når ordregiver anmoder herom:

Tilbudsgiver/ansøgers årsrapporter eller uddrag heraf, for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis ansøger/tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiver forlanger.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne fra den ansøger/tilbudsgiver, som ordregiver forventer at indgå aftale med. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

Kravene til dokumentation for pålidelighed af de oplysninger, der er afgivet i ESPD gælder også konsortiedeltagere og enheder, hvis formåen tilbudsgiver baserer sig på.

Som dokumentation for, at virksomheden og dennes evt. underleverandører og støttende enheder ikke er omfattet af forordning 2022/576, indhentes underskrevet Tro- og loveerklæring vedr. russisk etablering og ejerskab, bilag X.

Der forventes, at blive afholdt teknisk afklaring og forhandling med de tilbudsgivere, der afgivet et indledende tilbud. Det forventes, at der afholdes ét forhandlingsmøde med hver af de prækvalificerede tilbudsgivere, som indleverer et tilbud rettidigt. Forhandlingerne forventes ikke at forløbe i flere faser med henblik på at begrænse antallet af tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud. Forhandlingen kan omfatte alle forhold i tilbuddet, herunder også pris.

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbud herunder også deltagelse i forhandlinger er ordregiver uvedkommende.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/09/2022

Send til en kollega

0.063