23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 182-516450
Offentliggjort
21.09.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

FynBus

FV8 - FlexVariabel


FynBus

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: FynBus
CVR-nummer: 29979944
Postadresse: Tolderlundsvej 9
By: Odense C
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Holst Nicolaisen
E-mail: cnn@fynbus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/30aa97bd-f23c-4de3-a4cd-a258fd364940/homepage
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midttrafik
CVR-nummer: 29943176
Postadresse: Søren Nymarks Vej 3
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8270
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Johansen
E-mail: hjo@midttrafik.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.midttrafik.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sydtrafik
CVR-nummer: 29942897
Postadresse: Banegårdspladsen 5
By: Vejen
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6600
Land: Danmark
E-mail: clr@sydtrafik.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.sydtrafik.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/30aa97bd-f23c-4de3-a4cd-a258fd364940/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/30aa97bd-f23c-4de3-a4cd-a258fd364940/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/30aa97bd-f23c-4de3-a4cd-a258fd364940/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Offentlig transport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

FV8 - FlexVariabel

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte kørsel omfatter variabel kørsel, der bestilles fra gang til gang. Derudover omfatter den udbudte kørsel fast bestilt variabel kørsel, der er faste bestillinger af variabel kørsel for en længere periode. Ved variabel kørsel er der ingen garanti for kørselsomfanget. Kørselsomfanget er afhængigt af bestillinger og kan således variere fra dag til dag.

Rammeaftalen har driftsstart senest 1. marts 2023. Rammeaftalen er gældende frem til den 28. februar 2025.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet artikel 45.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte kørsel omfatter variabel kørsel, der bestilles fra gang til gang. Derudover omfatter den udbudte kørsel fast bestilt variabel kørsel, der er faste bestillinger af variabel kørsel for en længere periode. Ved variabel kørsel er der ingen garanti for kørselsomfanget. Kørselsomfanget er afhængigt af bestillinger og kan således variere fra dag til dag.

Kørslen omfatter siddende patientbefordring, individuel handicapkørsel, kommunal visiteret kørsel og åben kørsel. se nærmere i kontrakten Bilag1.

Trafikselskaberne indgår parallelle rammeaftaler med flere leverandører, men Trafikselskaberne er ikke forpligtet til at købe et bestemt antal kørsler eller overhovedet at købe nogen kørsler.

Trafikselskaberne vurderer, at der er behov for op til 3600 vogne for at løse den samlede variable kørselsopgave fordelt på nedenstående vogntyper.

3.600 vogne i alt:

100 stk. Type 0

2.000 stk. Type 2

200 stk. Type 3

100 stk. Type 4

700 stk. Type 5

500 stk. Type 6+7

Beskrivelse af de enkelte vogntyper fremgår af kontraktens § 24.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv hverken for den enkelte rammeaftaleholder eller for rammeaftaleholdere tilsammen. Tilbudsgiverne er således ikke garanteret en minimumsomsætning, såfremt de opnår tildeling af rammeaftalen.

Indkøb af kørsel på rammeaftalen sker ved direkte tildeling ud fra det konkrete behov for kørsel. For at komme i betragtning til kørselsopgaver på rammeaftalen skal det tilbudte vognløb kunne løse den bestilte kørselsopgave.

Rammeaftalen forventes indgået med det antal leverandører, ca. 200 – 600, der sikrer, at det angivne antal vogne pr. vogntype ovenfor bliver idriftsat.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 600 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Udbyder har option på forlængelse af rammeaftalen på uændrede vilkår i op til to år. Forlængelse kan ske flere gange på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbyder har option på forlængelse af rammeaftalen på uændrede vilkår i op til to år. Forlængelse kan ske flere gange på uændrede vilkår.

Option på udløsning af Periodevogn, hvor den variable vogn ændrer status og skal stå til rådighed for Trafikselskaberne i en sammenhængende periode på specificerede ugedage og med en specificeret varighed i løbet af et døgn. Option på udløsning af Periodevogn gælder kun for vogne med hjemsted i FynBus' trafikselskabsområde.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§ 134a, 135, 136 og 137, nr. 1-5. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 9.2.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen krav til økonomisk og finansiel kapacitet

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen krav til teknisk og faglig kapacitet

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der kræves ingen sikkerhedsstillelse og garantier.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til rammeaftalen vedlagt udbudsmaterialet.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Ingen krav til retlig form, men hvis tilbud afgives af et konsortium, skal tilbuddet vedlægges en erklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk for rammeaftalens udførelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Ved brug af underleverandør specificeres omfanget i tilbuddet. Hovedleverandøren vil have det fulde ansvar overfor ordregiveren. Dersom et konsortium får tildelt aftalen, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse og ansvar for aftalen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Udførelse af kørsel er i henhold til lovgivningen forbeholdt personer med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter busloven og/eller taxiloven.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til rammeaftalen vedlagt udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/11/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/05/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 23/11/2022
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS..

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet.

Tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivelsen .Hvis tilbudsgiver er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over tildelingsbeslutning skal ske senest 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2022

Send til en kollega

0.062