23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 209-596580
Offentliggjort
28.10.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Lavuk Entertainment - S/I

Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende specialkørsel for LAVUK


Lavuk Entertainment - S/I

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lavuk Entertainment - S/I
CVR-nummer: 37569550
Postadresse: Sibeliusgade 41
By: København Ø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Hilliger Petersen
E-mail: php@nplaw.dk
Telefon: +45 22262291
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lavuk.org/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lavuk (herefter benævnt Fritids- og Ungdomsklubben)
CVR-nummer: 25625013
Postadresse: Borgervænget 19
By: København Ø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Hilliger Petersen
E-mail: php@nplaw.dk
Telefon: +45 22262291
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lavuk.org/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skolen på Borgervænget (herefter benævnt STU)
CVR-nummer: 33740638
Postadresse: Borgervænget 19
By: København Ø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Hilliger Petersen
E-mail: php@nplaw.dk
Telefon: +45 22262291
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lavuk.org/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Voksenklubben Lavuk
CVR-nummer: 20240636
Postadresse: Klædemålet 9
By: København Ø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Hilliger Petersen
E-mail: php@nplaw.dk
Telefon: +45 22262291
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lavuk.org/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Pibergaarden
CVR-nummer: 25903293
Postadresse: Nødebovej 56
By: Fredensborg
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 3480
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Hilliger Petersen
E-mail: php@nplaw.dk
Telefon: +45 22262291
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lavuk.org/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/np-advokater/tenderinformationshow.aspx?Id=122754
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Offentligt udbud af rammeaftale vedrørende specialkørsel for LAVUK

Sagsnr.: 22098
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er at lave en rammeaftale, der dækker ordregivers behov for specialkørsel af borgere for institutionerne. Ydelsen omfattet kørsel, hvor der dels: a) Foreligger et fast kørselsmønster, b) Foreligger kørsel til og fra institutionerne hvor kørselsmønsteret ikke ligger helt fast samt c) Foreligger kørsel for institutionerne på ad hoc basis, til f.eks. biografture, fodbold og andre aktiviteter. De omfattede kørselsordninger er: - Kørsel til/fra særlige dagtilbud og klubtilbud, jf. servicelovens § 32, - Kørsel til/fra specialskoler og STU, jf. folkeskolelovens § 26, - Merudgiftsydelser efter servicelovens § 41, - Kørsel til visiteret aflastning og aktivitet. Der afregnes ikke for kørsel mellem vognens hjemsted og første og sidste tur, samt eventuel tomkørsel mellem ture. De enkelte borgere er alle visiterede til en af de omfattede kørselsordninger. Nogle borgere skal hjælpes ind og ud af vognen. Nogle borgere er desuden visiteret til en speciel service f.eks.: - Almindelige ganghjælpemidler, f.eks. rollator, - Kørestolsbrug, - Ledsaget kørsel, - Borgere med behov for hjælp til/fra hoveddør i gadeniveau, - Hånd til hånd aflevering. Det bemærkes, at det er ca. 1/3 af borgerne, der er visiteret til kørestol (både elektrisk og almindelig) samt almindelige ganghjælpemidler (f.eks. rollator). Baseret på det nuværende kørselsbehov (data fra 2022), er det anslået, at udbuddet vedrører ca. mellem 300-350 timer ugentligt (ferier undtaget). Kørslen foregår primært i Region Hovedstaden samt i mindre omfang i Region Sjælland. LAVUK vil løbende og efter behov trække på aftalen. Der er ikke tale om en eksklusiv aftale, og LAVUK er således ikke forpligtet til at anvende rammeaftalen, men har naturligvis til hensigt at anvende den i videst muligt omfang.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 46 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Kørslen foregår primært i Region Hovedstaden samt i mindre omfang i Region Sjælland.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med dette udbud er at lave en rammeaftale, der dækker ordregivers behov for specialkørsel af borgere for institutionerne. Ydelsen omfattet kørsel, hvor der dels: a) Foreligger et fast kørselsmønster, b) Foreligger kørsel til og fra institutionerne hvor kørselsmønsteret ikke ligger helt fast samt c) Foreligger kørsel for institutionerne på ad hoc basis, til f.eks. biografture, fodbold og andre aktiviteter. De omfattede kørselsordninger er: - Kørsel til/fra særlige dagtilbud og klubtilbud, jf. servicelovens § 32, - Kørsel til/fra specialskoler og STU, jf. folkeskolelovens § 26, - Merudgiftsydelser efter servicelovens § 41, - Kørsel til visiteret aflastning og aktivitet. Der afregnes ikke for kørsel mellem vognens hjemsted og første og sidste tur, samt eventuel tomkørsel mellem ture. De enkelte borgere er alle visiterede til en af de omfattede kørselsordninger. Nogle borgere skal hjælpes ind og ud af vognen. Nogle borgere er desuden visiteret til en speciel service f.eks.: - Almindelige ganghjælpemidler, f.eks. rollator, - Kørestolsbrug, - Ledsaget kørsel, - Borgere med behov for hjælp til/fra hoveddør i gadeniveau, - Hånd til hånd aflevering. Det bemærkes, at det er ca. 1/3 af borgerne, der er visiteret til kørestol (både elektrisk og almindelig) samt almindelige ganghjælpemidler (f.eks. rollator). Baseret på det nuværende kørselsbehov (data fra 2022), er det anslået, at udbuddet vedrører ca. mellem 300-350 timer ugentligt (ferier undtaget). Kørslen foregår primært i Region Hovedstaden samt i mindre omfang i Region Sjælland. LAVUK vil løbende og efter behov trække på aftalen. Der er ikke tale om en eksklusiv aftale, og LAVUK er således ikke forpligtet til at anvende rammeaftalen, men har naturligvis til hensigt at anvende den i videst muligt omfang.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70%
Pris - Vægtning: 30%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 46 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler, idet det er vurderingen, at det kommercielt er bedre at udbyde ydelserne i én samlet aftale. Baggrunden herfor er, at institutionernes borgere kan være gengangere på de forskellige institutioner, hvorfor der kan opstå behov for samkørsel mellem de forskellige institutioner og at borgerne, på grund af deres handicap har et øget behov for, at det er de samme mennesker, der befordrer dem. Derudover er det LAVUKs vurdering, at der vil opstå stordriftsfordele ved at have den samme leverandør på alle kørsler, ligesom en opdeling vil hindre den nødvendige koordinering for en tilfredsstillende opfyldelse af rammeaftalen.Ordregiver har ret til at forøge rammeaftalens værdi med op til 40 % af rammeaftalens værdi ved en løbetid på 48 måneder, dvs. med op til 18.400.000 kr. ekskl. moms. og inkl. afgifter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ordregiver har ikke fastsat egnethedskrav til tilbudsgiver.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver har ikke fastsat egnethedskrav til tilbudsgiver.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver har ikke fastsat egnethedskrav til tilbudsgiver.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalens pkt. 13 indeholder en arbejdsklausul der indebærer, at Leverandøren jf. buskørselsloven § 18, taxikørselslovens § 5 og ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter skal følge, de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører der findes i de pågældende kollektive overenskomster. Leverandør skal desuden til enhver tid overholde bestemmelserne i Bilag 5 - Arbejdsklausul. Såfremt der bydes som konsortium eller anden sammenslutning af økonomiske aktører, er det jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.8 et krav, at sammenslutningen hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse såfremt de vinder udbuddet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/11/2022
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/11/2022
Tidspunkt: 13:00
Sted:

København

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ad II.1.5): Fsva. det anførte beløb bemærkes, at der er tale om en skønnet estimeret værdi over 4 år.Rammeaftalens maksimale værdi:Rammeaftalens maksimale værdi (inkl. udvidelse af rammeaftalens værdi på 40 %) er 64.400.000 kr. ekskl. moms.Differencen mellem den forventede maksimale værdi af rammeaftalen og rammeaftalens estimerede værdi skyldes, at der kan være relativt store udsving i behovet pga. stor forskel i antallet af visiterede borgere.Ad VI.2 vedr. anvendelse af elektronisk bestilling:Foruden elektronisk bestilling vil der også blive anvendt telefonisk bestilling.Ordregiver opfordrer tilbudsgivere til at stille spørgsmål, hvis der måtte opstå tvivlsspørgsmål om udfyldelsen eller betydningen af ESPD-dokumentet. Ordregiver vil besvare disse spørgsmål løbende, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.7. Spørgsmål skal stilles direkte i Comdia, hvor alle svar også bliver offentliggjort.Om rammeaftalen:LAVUK vil løbende og efter behov trække på aftalen. Der er ikke tale om en eksklusiv aftale, og LAVUK er således ikke forpligtet til at anvende rammeaftalen.LAVUK forventer at tildele rammeaftalen til én leverandør.Tildeling under rammeaftalen vil ske ved direkte tildeling.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):Klagefristen er jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/10/2022

Send til en kollega

0.063