23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 213-612663
Offentliggjort
04.11.2022
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Midttrafik

65. udbud - Bybus- og lokalrute kørsel i Viborg Kommune og Holstebro Kommune


Midttrafik

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Midttrafik
CVR-nummer: 29943176
Postadresse: Søren Nymarks Vej 3
By: Højbjerg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8270
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Schelderup Mathiassen
E-mail: jsn@midttrafik.dk
Telefon: +45 21259302
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/24566a89-e94b-46b6-a2f1-fad327241cc0/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/24566a89-e94b-46b6-a2f1-fad327241cc0/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/24566a89-e94b-46b6-a2f1-fad327241cc0/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/24566a89-e94b-46b6-a2f1-fad327241cc0/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

65. udbud - Bybus- og lokalrute kørsel i Viborg Kommune og Holstebro Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Midttrafiks 65. udbud omfatter driften af bybusser og lokalruter i Viborg Kommune og Holstebro Kommune. Kørslen udbydes i to selvstændige delaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 535 710 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 1 - Viborg Kommune

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Inden for Viborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørselsomfang

Udbuddet omfatter driften af bybuskørslen i Viborg by samt lokalrutekørsel med tilknytning til både Viborg og Bjerringbro. Bybuskørslen og lokalrutekørslen udbydes i samme pakke med henblik på, at busselskabet kan udnytte eventuelle synergieffekter ved samlet drift, fx ladeinfrastruktur til busserne og fleksibel benyttelse af busserne på tværs af ruterne.

Dette omfatter ca. 55.730 køreplantimer om året med anvendelse af 27 kontraktbusser og minimum 3 reservebusser.

Krav til drivmiddel

Der er krav om, at driften udføres med nulemissionsbusser, dvs. brint- eller el-busser. Det er et krav, at der udelukkende tilbydes busser/løsninger, hvor der ikke skal ske infrastrukturmæssige tiltag i byrummet.

Det betyder, at der ved tilbud med el-busser ikke må afgives tilbud med busser, der kræver installation af ladestandere i byrummet; opladning af el-busser skal kunne foregå på busselskabets egne faciliteter eller andre faciliteter godkendt til formålet.

Ved tilbud med brintbusser gælder det tilsvarende, at tankningsfaciliteter skal etableres på busselskabets egne faciliteter eller andre faciliteter godkendt til formålet, ligesom der kan benyttes eventuelle offentligt tilgængelige brinttankstationer.

Optioner

Udbuddet omfatter følgende optioner på Pakke 1:

a) Udstyr til automatisk fastspænding af kørestole

b) Stoptryk-knapper skal være forsynet med punktskrift (blindeskrift)

Kontraktperiode

Kontraktperioden løber fra driftsstart den 30. juni 2024 til ordinært udløb den 24. juni 2034.

Kontrakten kan herefter forlænges i op til 2 x 2 år efter følgende betingelser, jf. Kontrakten pkt. 3.2.1:

1) Parterne kan efter gensidig aftale forlænge kontrakten med op til to år. Forlængelse kan efter parternes gensidige valg ske med et år ad gangen.

2) Herefter kan parterne efter gensidig aftale forlænge kontrakten med op til yderligere to år. Forlængelse kan efter parternes gensidige aftale ske med et år ad gangen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 390 110 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 30/06/2024
Slut: 24/06/2034
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Parterne kan efter gensidig aftale forlænge kontrakten med op til to år. Herefter kan parterne efter gensidig aftale forlænge kontrakten med op til yderligere to år. Forlængelse kan efter parternes gensidige aftale ske med et år ad gangen.

Forlængelse sker på uændrede vilkår, dog forhøjes bussernes maksimale busalder med det samme antal år, som kontrakten forlænges.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere konditionsmæssige og egnede ansøgere, end ordregiver har angivet at ville prækvalificere på hver enkelt pakke, vil Midttrafik udvælge de ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, på baggrund af følgende:

1) De anførte referencer for udførelse af buskørsel, jf. de anførte kategorier af mindstekrav

a. Det vægtes positivt, at kørselsomfanget har et omfang tilsvarende den udbudte kørsel i den/de pakker, som der søges om prækvalifikation til.

.

2) Derudover lægges der vægt på, at ansøger kan dokumentere erfaring med implementering og/eller drift af andre busteknologier end diesel i kollektiv trafik inden for de seneste tre år. Ansøger opfordres derfor til at vedlægge referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringsniveau med andre busteknologier.

a. Erfaringer opnået via faktisk drift vægtes højere end erfaring opnået via forsøgsordninger.

b. Erfaringer med brint eller el vægtes højere end erfaringer med gas.

.

3) Der prioriteres samlet set et bredt konkurrencefelt, hvor der lægges vægt på, at der både prækvalificeres ansøgere, der er nationalt bredt funderet på det danske marked for kollektiv trafik, og ansøgere, der er mere lokalt funderet på det danske marked for kollektiv trafik.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter følgende optioner på Pakke 1:

a) Udstyr til automatisk fastspænding af kørestole

b) Stoptryk-knapper skal være forsynet med punktskrift (blindeskrift)

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbudskøreplanerne er udarbejdet i K23, der indeholder 53 uger. Kontraktgrundlaget oplyst i Nøgleoplysningerne (køreplantimer pr. år i kontraktgrundlag) er beregnet på baggrund af antal køreplantimer i K23 omregnet til 52 uger i et normalt køreplanår. Dette for at fastsætte retvisende kørselsomfang i forhold til eventuelle ændringer i kontraktperioden.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pakke 2 - Holstebro Kommune

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Inden for Holstebro Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørselsomfang

Udbuddet omfatter driften af bybuskørslen i Holstebro by samt lokalrutekørsel. Bybuskørslen og lokalrutekørslen udbydes i samme pakke med henblik på at busselskabet kan udnytte eventuelle synergieffekter ved samlet drift, fx ladeinfrastruktur til busserne og fleksibel benyttelse af busserne på tværs af ruterne.

Bybuskørslen udbydes med et hovednet bestående af en række almindelige bybuslinjer, samt nogle servicebuslinjer der skal betjenes med mindre busser.

Der skal afgives tilbud på både a) basisbetjening for hovednettets vedkommende, og b) en option på udvidet betjening, der inkluderer basisb-tjening for hovednettet samt aftenkørsel på hovednettet.

Basisbetjening omfatter ca. 20.800 køreplantimer om året med anvendelse af 10 kontraktbusser og minimum 2 reservebusser.

Udvidet betjening omfatter ca. 24.875 køreplantimer om året med anvendelse af 10 kontraktbusser og minimum 2 reservebusser.

Tilbudsgiver skal afgive tilbud på både a) basisbetjening og b) optionen med udvidet betjening på baggrund af de anførte køreplaner og vognløb for hhv. basisbetjening og option med udvidet betjening.

Krav til drivmidler

Der er krav om, at driften udføres med CO2 neutrale busser. Det betyder, at driften kan udføres med 1) gasbusser med anvendelse af certificeret biogas, 2) el-busser eller 3) brintbusser.

Det er et krav, at der udelukkende tilbydes busser/løsninger, hvor der ikke skal ske infrastrukturmæssige tiltag i byrummet.

Det betyder, at der ved tilbud med el-busser ikke må afgives tilbud med busser, der kræver installation af ladestandere i byrummet; opladning af el-busser skal kunne foregå på busselskabets egne faciliteter eller andre faciliteter godkendt til formålet.

Ved tilbud med brintbusser gælder det tilsvarende, at tankningsfaciliteter skal etableres på busselskabets egne faciliteter eller andre faciliteter godkendt til formålet, ligesom der kan benyttes eventuelle offentligt tilgængelige brinttankstationer.

Og ved tilbud med gasbusser gælder det, at gastankstation skal etableres på busselskabets egne faciliteter eller andre faciliteter godkendt til formålet, og der kan anvendes offentligt eller privat tilgængelige gastankstationer/anlæg.

gastankstationer/anlæg.

Optioner

Udbuddet omfatter følgende optioner på Pakke 2:

a) Automatisk stoppestedsannoncering i alle busser,

b) Option på kørsel med udvidet betjening af bybusnettet

Kontraktperiode

Kontraktperioden løber fra driftsstart den 30. juni 2024 til ordinært udløb den 24. juni 2034.

Kontrakten kan herefter forlænges i op til 2 x 2 år efter følgende betingelser, jf. Kontrakten pkt. 3.2.1:

1) Parterne kan efter gensidig aftale forlænge kontrakten med op til to år. Forlængelse kan efter parternes gensidige valg ske med et år ad gangen.

2) Herefter kan parterne efter gensidig aftale forlænge kontrakten med op til yderligere to år. Forlængelse kan efter parternes gensidige aftale ske med et år ad gangen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 145 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 30/06/2024
Slut: 24/06/2034
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Parterne kan efter gensidig aftale forlænge kontrakten med op til to år. Herefter kan parterne efter gensidig aftale forlænge kontrakten med op til yderligere to år. Forlængelse kan efter parternes gensidige aftale ske med et år ad gangen.

Forlængelse sker på uændrede vilkår, dog forhøjes bussernes maksimale busalder med det samme antal år, som kontrakten forlænges.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der er flere konditionsmæssige og egnede ansøgere, end ordregiver har angivet at ville prækvalificere på hver enkelt pakke, vil Midttrafik udvælge de ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, på baggrund af følgende:

1) De anførte referencer for udførelse af buskørsel, jf. de anførte kategorier af mindstekrav

a. Det vægtes positivt, at kørselsomfanget har et omfang tilsvarende den udbudte kørsel i den/de pakker, som der søges om prækvalifikation til.

.

2) Derudover lægges der vægt på, at ansøger kan dokumentere erfaring med implementering og/eller drift af andre busteknologier end diesel i kollektiv trafik inden for de seneste tre år. Ansøger opfordres derfor til at vedlægge referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringsniveau med andre busteknologier.

a. Erfaringer opnået via faktisk drift vægtes højere end erfaring opnået via forsøgsordninger.

b. Erfaringer med brint eller el vægtes højere end erfaringer med gas.

.

3) Der prioriteres samlet set et bredt konkurrencefelt, hvor der lægges vægt på, at der både prækvalificeres ansøgere, der er nationalt bredt funderet på det danske marked for kollektiv trafik, og ansøgere, der er mere lokalt funderet på det danske marked for kollektiv trafik.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter følgende optioner på Pakke 2:

a) Automatisk stoppestedsannoncering i alle busser,

b) Option på kørsel med udvidet betjening af bybusnettet

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbudskøreplanerne er udarbejdet i K23, der indeholder 53 uger. Kontraktgrundlaget oplyst i Nøgleoplysningerne (køreplantimer pr. år) er beregnet på baggrund af antal køreplantimer i K23 omregnet til 52 uger i et normalt køreplanår. Dette for at fastsætte retvisende kørselsomfang i forhold til eventuelle ændringer i kontraktperioden.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Midttrafik anvender alle obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 134a, § 135 og § 136. Derudover anvender Midttrafik de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbuds-loven § 137, nr. 1 – 5.

.

Ansøger skal sammen med ansøgningen fremsende en udfyldt udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) jf. nedenfor.

.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortier) skal der afleveres flere ESPD'er, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 4. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver, andre enheder eller konsortiet opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

.

Der skal udfyldes følgende i ESPD’et:

Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

Punkt A: Oplysninger om den økonomiske aktør

Punkt B: Oplysninger om den økonomiske aktørs repræsentanter

Punkt C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet

Punkt D: Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på

.

Del III: Udelukkelsesgrunde

Punkt A: Grunde vedr. straffedomme

Punkt B: Grunde vedr. betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger: Hvis der er udestående betalinger, oplyses ”Ja” og det udestående beløb oplyses.

Punkt C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 - 3 og § 136. I modsat fald er Ordregiver forpligtet til at udelukke tilbudsgiveren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 , 5 og 6.

Tilbudsgiver skal yderligere bekræfte, at denne ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137, stk. 1:

- Tilsidesættelse af visse forpligtelser, jf. nr. 1.

- Forhold vedr. insolvens/konkurs el. lign., jf. nr. 2.

- Aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. nr. 3

- Mislighold af tidligere offentlig kontrakt, jf. nr. 4

- Uretmæssig påvirkning af Ordregivers beslutningsproces, jf. nr. 5

.

Del IV: Udvælgelse

Punkt B: Økonomisk og finansiel formåen

- Finansielle nøgletal, jf. pkt. III.1.2)

Punkt C: Teknisk og faglig formåen

- Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type, jf. pkt. III.1.3)

.

ESPD udfyldes af tilbudsgiver i udbudssystemet.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse om ansøgers soliditetsgrad i hvert af de seneste to afsluttede og reviderede regneskaber

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgraden skal mindst være 10 %

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Pakke 1:

Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med udførelse af kollektiv trafik i form af A-kontrakt bybuskørsel i Danmark eller tilsvarende sammenlignelig rutebaseret bybuskørsel.

.

Pakke 2:

Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med udførelse af kollektiv trafik af A-kontrakt buskørsel i Danmark eller tilsvarende sammenlignelig rutebaseret buskørsel.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Pakke 1:

Ansøger skal kunne dokumentere mindst én reference med udførelse af kollektiv trafik i form af A-kontrakt bybuskørsel i Danmark eller tilsvarende sammenlignelig rutebaseret bybuskørsel.

Kørslen skal være udført i en sammen-hængende periode på minimum 12 måneder inden for de seneste tre år, og kørslen skal have et omfang på minimum 20.000 køreplantimer årligt.

.

Pakke 2:

Ansøger skal kunne dokumentere mindst én reference med udførelse af kollektiv trafik af A-kontrakt buskørsel i Danmark eller tilsvarende sammenlignelig rutebase-ret buskørsel.

Kørslen skal være udført i en sammen-hængende periode på minimum 12 måneder inden for de seneste tre år, og kørslen skal have et omfang på minimum 10.000 køreplantimer årligt.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

1) De anførte referencer for udførelse af buskørsel

a. Det vægtes positivt, at kørselsomfanget har et omfang tilsvarende den udbudte kørsel i den/de pakker, som der søges om prækvalifikation til.

.

2) Derudover lægges der vægt på, at ansøger kan dokumentere erfaring med implementering og/eller drift af andre busteknologier end diesel i kollektiv trafik inden for de seneste tre år. Ansøger opfordres derfor til at vedlægge referencer, der dokumenterer ansøgers erfaringsniveau med andre busteknologier.

a. Erfaringer opnået via faktisk drift vægtes højere end erfaring opnået via forsøgsordninger.

b. Erfaringer med brint eller el vægtes højere end erfaringer med gas.

.

3) Der prioriteres samlet set et bredt konkurrencefelt, hvor der lægges vægt på, at der både prækvalificeres ansøgere, der er nationalt bredt funderet på det danske marked for kollektiv trafik, og ansøgere, der er mere lokalt funderet på det danske marked for kollektiv trafik.

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Til sikkerhed for tilbudsgivers opfyldelse af kontrakten stilles en anfordringsgaranti på 10 % af den årlige kontraktsum. Garantien skal stilles gennem et af Midttrafik godkendt pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab og indestå indtil tre måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal på anfordring fra Midttrafik frigives, uden at Midttrafik kan dokumentere sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller voldgiftskendelse.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til kontrakten vedlagt udbudsmaterialet.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Ingen krav til retlig form, men hvis ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk for kontraktens udførelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne. Ved brug af underleverandør skal omfang specificeres i tilbuddet. Hovedleverandøren vil have det fulde ansvar overfor ordregiveren. Dersom et konsortium får tildelt aftalen, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse og ansvar for aftalen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Tilbudsgiver skal have autorisation for udøvelse af erhvervet i form af en tilladelse efter Buslovens §1 stk. 1 (grundtilladelse) og tilladelse for det nødvendige antal busser.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontrakten vedlagt udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/12/2022
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 15/10/2023

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3.

.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. Ordregiver yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne eller udbudsprocessen i øvrigt.

.

Formålet med forhandlingen er at understøtte en konstruktiv dialog mellem ordregiver og tilbudsgiver om det indledende tilbud og ordregivers udbudsmateriale. Målet er, at dialogen sikrer bedst mulig opfyldelse af ordregivers konkurrenceparametre, understøtter en effektiv og god konkurrence om kontrakten, og reducerer misforståelser og fejl.

.

Forhandlingen forventes gennemført som et kortvarigt forløb, hvor der forhandles om forbedringer og præciseringer på baggrund af tilbudsgivers indledende tilbud samt muligheden for at optimere udbudsmaterialet.

.

Alle forhandlinger følger samme proces jf. nedenfor:

- Ordregiver udsender forud for forhandlingsmødet en mødedagsorden. Sammen med dagsordenen følger et kort notat om vurderingen af det indledende tilbud.

- Herefter vil der blive afholdt et (1) forhandlingsmøde pr. tilbudsgiver. Ordregiver forbeholder sig desuden ret til at gennemføre flere forhandlingsrunder, evt. med udskillelse undervejs. Ligeledes forbeholder ordregiver sig ret til at gennemføre forhandlinger på andre måder end fysiske møder, ex ved online-møder, telefonmøder eller skriftlig forhandling. Såfremt Midttrafik vælger at ændre på forhandlingsforløbet orienteres samtlige tilbudsgivere herom med angivelse af det reviderede forløb for forhandlingsforløbet.

- Der vil blive givet samtidig underretning til tilbudsgiverne omkring alle forhold, herunder eventuelle ændringer til udbudsmaterialets indhold.

.

Midttrafik afholder informationsmøde vedrørende udbuddet, hvor de væsentligste detaljer omkring udbuddet og ansøgning om prækvalifikation vil blive gennemgået.

Informationsmødet afholdes på den dato, der er angivet i tidsplanen for udbuddet, jf. Udbudsbetingelserne pkt. 1.2. Der er mulighed for både fysisk deltagelse hos Midttrafik og online deltagelse via Microsoft Teams – ved få fysiske tilmeldinger forbeholder Midttrafik sig ret til udelukkende at afholde mødet online. Tilmelding til informationsmødet skal ske til kontaktpersonen anført i Udbudsbetingelserne pkt. 1.2.

.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet.

.

Tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivelsen .Hvis tilbudsgiver er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tidspunktet for anmodningen. Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen, kan tilbudsgiver fremlægge det/de seneste regnskab(er) eller en revisorerklæring med angivelse af de pågældende nøgletal.

.

Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i konsortiet eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgivers egenkapital medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over prækvalifikationsbeslutning skal indgives indenfor 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Klager over tildelingsbeslutning skal indgives senest 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/10/2022

Send til en kollega

0.063