23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 216-619849
Offentliggjort
09.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Danmarks Radio

EU udbud af rammeaftale om bus transport ydelser til DR's medarbejdere


Danmarks Radio

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Radio
CVR-nummer: 62786515
Postadresse: DR Byen
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Barbara Johansen
E-mail: bajo@dr.dk
Telefon: +45 28542252
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/88a23d49-c437-493c-94be-c713392059e4/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/88a23d49-c437-493c-94be-c713392059e4/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/88a23d49-c437-493c-94be-c713392059e4/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/88a23d49-c437-493c-94be-c713392059e4/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medievirksomhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU udbud af rammeaftale om bus transport ydelser til DR's medarbejdere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftale vedr. bus transport ydelser for DR's medarbejdere. Nærværende udbudsbetingelser vedrører indkøb af bustransport ydelser til DR’s medarbejdere. Ydelsen er landsdækkende. Det er fortrinsvis DR’s kor og orkestre, som anvender bustransport, i forbindelse med koncerter og turneringer rundt i Danmark. Øvrige områder i DR, anvender af og til bus, fx i forbindelse med diverse arrangementer, festivaler, filmoptagelser mv.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til II.1.4.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges 2*1 år

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

DR har vurderet, at idet der er tale om en landsdækkende service og de fleste ture starter i DR Byen, vil det ikke give mening at opdele i delkontrakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der foretages ikke en udvælgelse, idet proceduren er offentligt udbud

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til likviditetsgrad på minimum 100%

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der foretages ikke en udvælgelse, idet proceduren er offentligt udbud

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til at tilbudsgiver dokumenterer mindst 1 reference for udførsel af opgaver, der omfatter transport af mange mennesker, med fast kundeforhold, enten privat eller offentlig, med kort og langt varsel, korte og lange ture, alle tider af døgnet, samt med et højt serviceniveau.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontraktgrundlaget. Kontrakten indeholder arbejdsklausul og krav til CSR, se bilag 5

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/12/2022
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbud skal afleveres på dansk, og den endelige kontrakt vil blive indgået på dansk. Tilbud afgivet på andre sprog end dansk erklæres for ukonditionsmæssige. DR accepterer dog, at evt. bilagsmateriale, fx referenceblade, produktblade mv., tillige afleveres på engelsk. Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge ESPD’et til foreløbig dokumentation for tilbudsgivers opfyldelse af DR’s krav til egnethed samt økonomisk og teknisk formåen. Det er ikke nødvendigt at underskrive ESPD’et, men DR har ikke mulighed for at fjerne feltet. DR’s formular til ESPD’et findes i DR’s elektroniske udbudsportal og udfyldes ligeledes i DR’s elektroniske udbudsportal. Tilbudsgivere kan basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle kapacitet og tekniske/faglige kapacitet, jf. punkt III.1.2) og III.1.3). Hvis tilbudsgiver – baserer sig på andre enheders formåen, skal de krævede oplysninger i ESPD’et afgives for samtlige enheder ved aflevering af et ESPD for hver enhed. DR er forpligtet til at udelukke tilbudsgivere mod hvem, der er afsagt endelig dom vedr. et eller flere af de forhold, som er nævnt i udbudsloven § 135, stk. 1 og 2. DR er endvidere forpligtet til at udelukke tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder på 100.000 kr. eller derover, jf. udbudsloven § 135, stk. 3, medmindre en af betingelserne i stk. 4 er opfyldt. Såfremt DR kan påvise, at tilbudsgiver er omfattet af udbudsloven § 136, er DR forpligtet til at udelukke den pågældende tilbudsgiver. DR har derudover valgt, at tilbudsgiver bliver udelukket, hvis tilbudsgiver er omfattet af nedenstående udelukkelsesgrunde: § 137, stk. 1, nr. 2 – Insolvensbehandling. Før DR’s beslutning om tildeling af kontrakten skal DR kræve, at den Tilbudsgiver, som DR har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. Dokumentationen vedrører de stillede krav til Tilbudsgivers personlige forhold samt økonomisk og teknisk formåen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill[1]perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/11/2022

Send til en kollega

0.063