23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 218-623318
Offentliggjort
11.11.2022
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Kredsløb Genbrug A/S

Levering af kasser til farligt affald


Kredsløb Genbrug A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kredsløb Genbrug A/S
CVR-nummer: 40831959
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@kredslob.dk
Telefon: +45 41873336
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kredslob.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Affald A/S
CVR-nummer: 32939449
Postadresse: Torvegade 7
By: Hammel
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8450
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Bracht Andersen
E-mail: laba@favrskovforsyning.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.favrskovforsyning.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Renosyd I/S
CVR-nummer: 13523584
Postadresse: Norgesvej 13
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Hans Michaeli Lauritsen
E-mail: hml@renosyd.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.renosyd.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Reno Djurs I/S
CVR-nummer: 20217472
Postadresse: Nymandsvej 11
By: Balle
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8444
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Norengaard
E-mail: mbn@renodjurs.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://renodjurs.dk/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c232a02f-4448-439c-8c72-8517a107ccdb/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c232a02f-4448-439c-8c72-8517a107ccdb/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c232a02f-4448-439c-8c72-8517a107ccdb/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af kasser til farligt affald

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter levering af kasser til farligt affald til Favrskov Affald, Kredsløb (tidl. AffaldVarme Aarhus), Renosyd og Reno Djurs.

Opgaven omfatter levering af hovedleverancer af kasser til farligt affald ifm. opstart af nye indsamlingsordninger i Favrskov Affald, Kredsløb, Renosyd og Reno Djurs samt levering af supplerende leverancer af kasser til farligt affald og reservedele gennem den resterende del af kontraktperioden.

Udbuddet gennemføres i fællesskab af de 4 selskaber: Favrskov Affald, Kredsløb, Renosyd og Reno Djurs. - alle 4 selskaber er at betragte som ordregivere og de vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver, som kan forlænges, opsiges mv. uafhængigt af hinanden.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39224340 Affaldsspande og -kurve
34928480 Affaldscontainere og -spande
44611600 Beholdere
44613700 Affaldscontainere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omfatter levering af kasser til farligt affald til Favrskov Affald, Kredsløb (tidl. AffaldVarme Aarhus), Renosyd og Reno Djurs.

Opgaven omfatter levering af hovedleverancer af kasser til farligt affald ifm. opstart af nye indsamlingsordninger i Favrskov Affald, Kredsløb, Renosyd og Reno Djurs samt levering af supplerende leverancer af kasser til farligt affald og reservedele gennem den resterende del af kontraktperioden.

Udbuddet gennemføres i fællesskab af de 4 selskaber: Favrskov Affald, Kredsløb, Renosyd og Reno Djurs. - alle 4 selskaber er at betragte som ordregivere og de vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med den vindende tilbudsgiver, som kan forlænges, opsiges mv. uafhængigt af hinanden.

De nærmere produkter/ydelser og antal enheder, som de fire selskaber forventer at indkøbe, fremgår af kravspecifikationen i udbudsmaterialets bilag 1 i smh. med tilbudslisten i udbudsmaterialets bilag 2.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er 3 års option på opgaven, således at Ordregiver kan forlænge kontrakten, helt eller delvist og ad en eller flere omgange, i op til 36 måneder (3 år) på uændrede vilkår. Senest 3 måneder før kontraktudløb meddeler Ordregiver, om Ordregiver ønsker at gøre brug af en option/mulighed for forlængelse af kontrakten og i givet fald i hvor lang tid.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Hovedleverance til fællesbebyggelser (etageboliger) : Hvis Ordregiver ønsker/tilvælger det, skal leverandøren også levere en hovedleverance af kasser til farligt affald til brug i fællesbebyggelser (etageboliger). Den kasse til farligt affald, som i givet fald skal leveres til fællesbebyggelser i hovedleverance, skal være den samme kasse, som skal leveres til enfamiliesboliger i hovedleverance. Tilsvarende gælder, at enhedsprisen for kassen skal være den samme, uanset om den skal leveres til enfamiliesboliger eller til fællesbebyggelser (etageboliger) (jf. position 1A-01 på tilbudslisten (jf. bilag 2).

Såfremt Ordregiver ønsker, at optionen skal tages i anvendelse, vil leverandøren blive varslet herom ifm. kontraktindgåelse.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD angive omsætning (feltet ”Samlet årsomsætning”) og soliditetsgrad (feltet ”Finansielle nøgletal”) for hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår afhængigt af, hvornår tilbudsgivers virksomhed blev etableret/opstartet.

Tilbudsgiver skal i ESPD (feltet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav”) anføre, hvorvidt tilbudsgiver kan fremlægge en tilkendegivelse fra en bank, et andet anerkendt pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab iht. det i Kontraktens afsnit 9 anførte krav om sikkerhedsstillelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

• Har haft en årlig omsætning på minimum 10 mio. kr. ekskl. moms i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

• Har haft en soliditetsgrad på minimum 10% i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

• Som ifm. Ordregivers indhentning af dokumentation for ESPD, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 4.15 kan fremlægge en tilkendegivelse fra en bank, et andet anerkendt pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontraktens afsnit 9 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i Kontraktens afsnit 9 krævede sikkerhedsstillelse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD (feltet ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”) angive de betydeligste referencer for levering af opsamlingsmateriel til affald udført inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Der skal angives minimum 1 og maksimalt 3 referencer.

Ift. hver reference skal følgende angives:

• Leverancens omfang (herunder opsamlingsmateriellets type og antal enheder),

• Leveringsperioden,

• Kundenavn, samt

• Kontaktperson hos kunden.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte tilbudsgivers referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver/leverandøren har 1 reference, som dokumenterer, at tilbudsgiver har erfaring med at håndtere levering af minimum 10.000 stk. opsamlingsmateriel til affald lig den leverance, der skal leveres til Ordregiver.

Mindstekravet kan opfyldes ved én reference omhandlende levering af minimum 10.000 stk. opsamlingsmateriel til affald eller ved en kombination af referencer fra flere kunder, så længe referencerne samlet godtgør, at tilbudsgiver har erfaring med at levere minimum 10.000 stk. opsamlingsmateriel til affald.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten (jf. udbudsmaterialets bilag 3) indeholder krav om sikkerhedsstillelse, bodsbestemmelse samt følgende klausuler: klausul om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt klausul om arbejdsvilkår.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/12/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/12/2022
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbuddene vil blive åbnet efter tilbudsfristens udløb. Der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 134a, 135 og 136 gælder i dette udbud de ’frivillige’ udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Ordregiver er således forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af følgende ’frivillige’ udelukkelsesgrunde (medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138):

• Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område

• Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling

• Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning

• Ordregiver kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller lignende sanktion.

• Ordregiver kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregivers beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

• Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiver er etableret,.

Til dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og overholder mindstekravene til egnethed skal tilbudsgiver, når Ordregiver anmoder herom, fremlægge følgende:

- Serviceattest (inkl. Politiets logo) eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

- Underskrevet tro- og love-erklæring vedr. russisk etablering og ejerskab (jf. forordning 2022/576) .

- Tilbudsgivers revisorpåtegnede årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Ordregiver forlanger.

En tilkendegivelse (jf. udbudsmaterialets bilag 4) fra en bank, et andet anerkendt pengeinstitut eller et kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i Kontraktens afsnit 9 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

b) at denne er indstillet på at stille den i Kontraktens afsnit 9 krævede sikkerhedsstillelse.

- Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

Krav om dokumentation for UN-godkendelse ifm. tilbudsafgivelse: Tilbudsgiver skal i sit tilbud vedlægge dokumentation for, at den tilbudte kasse til farligt affald er UN-godkendt på tilbudstidspunktet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2022

Send til en kollega

0.062