23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2022/S 228-657955
Offentliggjort
25.11.2022
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Vejdirektoratet

Bemanding af Vejdirektoratets Trafikcenter


Vejdirektoratet

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: John Frostholm
E-mail: jof@vd.dk
Telefon: +45 72443152
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://vejdirektoratet.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/ongoing
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bemanding af Vejdirektoratets Trafikcenter

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63712710 Trafikovervågningstjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vejdirektoratet er i færd med at forberede et udbud af kontrakt om bemanding af Vejdirektoratets Trafikcenter. I den forbindelse gennemføres en indledende markedsundersøgelse, jf. udbudslovens § 39 om mulige løsninger af opgaven med markedets aktører, herunder hvordan der bedst skabes en stabil og robust drift og hvordan der bedst sikres kompetenceudvikling af de medarbejdere, som skal indgå i opgaveløsningen. Forhold vedr. bemanding, organisering, kompetenceudviklingsmodeller, vederlagsmodel, KPI-styring og samarbejdssetup vil indgå i markedsundersøgelsen.

Vejdirektoratet håber, at potentielle tilbudsgivere vil tage sig tid til at bidrage til markedsundersøgelsen ved at ansøge om deltagelse i markedsdialogmøder. Disse vil finde sted i slutningen af januar 2023. Invitation til møder vil blive udsendt inden jul.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 135 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Trafiktårnet i København

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Markedsundersøgelsen vil foregå mundtligt, hvor potentielle tilbudsgivere skal deltage i individuelle dialogmøder. Dialogmøderne vil tage udgangspunkt i ’Beskrivelse af udbud af kontrakt om bemanding af Vejdirektoratets Trafikcenter’, hvor Trafikcentrets rolle og opgaver samt rammer for det kommende udbud er beskrevet. Desuden er beskrevet en række indledende overvejelser Vejdirektoratet har gjort sig om særlige forhold i udbuddet, som ønskes drøftet med potentielle tilbudsgivere.

Forud for møderne vil der blive udsendt en dagsorden, der bliver gjort offentligt tilgængeligt på: Udbudsportalen.dk . Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger fra Vejdirektoratet. I det omfang Vejdirektoratet oplyser om forhold, som ikke fremgår af det udarbejdede skriftlige materiale, vil disse oplysninger senere blive gjort offentligt tilgængelige for alle på ovenstående hjemmeside, således at også de, der ikke får mulighed for at deltage i møderne, sikres adgang til de samme oplysninger. Virksomheder, som enten ikke er blevet inviteret, eller som ikke har anmodet herom, har mulighed for at afgive skriftlige bemærkninger.

Ansøgningen om deltagelse skal sendes elektronisk per e-mail til jof@vd.dk. Ansøgningen må maksimalt fylde 4 A4-sider. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af ansøgers erfaringer med sammenlignelige opgaver indenfor bemanding og kompetenceudvikling samt kort redegørelse for motivation for at byde på det kommende udbud. Udvælgelsen af ansøger vil ske på baggrund af dette. Ligeledes skal ansøgningen indeholde navn og titel på der personer, der vil deltage i mødet. Vejdirektoratet ønsker at gennemføre markedsundersøgelsen med op til 5 ansøgere.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Det står Vejdirektoratet frit for at vælge, om – og i givet fald hvorledes –input fra dialogmøder vil indgå i den efterfølgende beslutningsproces og udformningen af det endelige udbudsmateriale.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/02/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/11/2022

Send til en kollega

0.063