23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 011-027991
Offentliggjort
16.01.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Rødovre Kommune

Vindere

1- og 2-kammerkomprimatorbiler på el-chassiser til Rødovre Kommune

(03.07.2023)
Ejner Hessel A/S
Brande

Opdateringer

Rettelse
(13.02.2023)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 13-02-2023
Time: 12:00
Læses:
Dato: 27-02-2023
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Rødovre Kommune har foretaget ændringer i bilag 2 - kravspecifikation.

Rettelse
(24.02.2023)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 13-02-2023
Time: 12:00
Læses:
Dato: 06-03-2023
Time: 12:00

IV.2.6)
I stedet for:
Dato: 10-06-2023
Læses:
Dato: 06-07-2023

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 13-02-2023
Time: 12:00
Læses:
Dato: 06-03-2023
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Rødovre Kommune har foretaget ændringer i bilag 2 - kravspecifikation.

Rettelse
(03.03.2023)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 13-02-2023
Time: 12:00
Læses:
Dato: 13-03-2023
Time: 12:00

IV.2.6)
I stedet for:
Dato: 10-06-2023
Læses:
Dato: 13-07-2023

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 13-02-2023
Time: 12:00
Læses:
Dato: 13-03-2023
Time: 12:00


Yderligere oplysninger
Rødovre Kommune har foretaget ændringer i bilag 2 - kravspecifikation.

1- og 2-kammerkomprimatorbiler på el-chassiser til Rødovre Kommune


Rødovre Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune
CVR-nummer: 65307316
Postadresse: Rødovre Parkvej 150
By: Rødovre
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2610
Land: Danmark
Kontaktperson: Mike Sundahl
E-mail: msu@publicure.dk
Telefon: +45 20155598
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330957
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=349915&B=RK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=349915&B=RK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

1- og 2-kammerkomprimatorbiler på el-chassiser til Rødovre Kommune

Sagsnr.: 301444
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34144512 Renovationsvogne med komprimering
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Nærværende EU-udbud vedrører anskaffelse af 1- og 2-kammer komprimatorkasser inkl. opbygning på el-chassiser (betegnes skraldebiler) til indsamling af affald i Rødovre Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 32 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34144512 Renovationsvogne med komprimering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Rødovre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende EU-udbud vedrører anskaffelse af 1- og 2-kammer komprimatorkasser inkl. opbygning på el-chassiser (betegnes skraldebiler) til indsamling af affald i Rødovre Kommune.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 32 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan af Rødovre Kommune forlænges i 6 x 1 år på uændrede vilkår

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten kan af Rødovre Kommune forlænges i 6 x 1 år på uændrede vilkår

Option på at 3-akslet el-chassis, inklusiv 2-kammer komprimatorkasse i stedet leveres med en 3-kammer komprimatorkasse.

Option på indkøb af op til 3 stk. 3-akslet el-chassiser, inklusiv 1-kammer komprimatorkasse

Option på indkøb af 1 stk. 3-akslet el-chassiser, inklusiv 2-kammer komprimatorkasse

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver indestår for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens §§ 134a, 135 og 136.

De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1) – 6), finder ikke anvendelse.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende egnethedskrav:

(i) omsætningskrav i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

(ii) Soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

(i) En omsætning på mindst DKK 1.000.000 pr. år i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

(ii) En soliditetsgrad på mindst 10 % i det senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindst 3 referencer om levering af renovationsvogne med komprimering.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencekravet dokumenteres på følgende måde:

En liste over Ansøgers betydeligste leveringer af renovationsvogne med komprimering, der er leveret inden for de seneste 3 år, med angivelse af beløb og tidspunkter og den offentlige modtager (referencer). Ved ”betydeligste leveringer” forstås leverancer af renovationsvogne med komprimering, som i relation til økonomisk værdi og kundens størrelse har størst lighed med det konkrete udbud.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/02/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 10/06/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 13/02/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/01/2023

Send til en kollega

0.047