23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 015-035755
Offentliggjort
20.01.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

MOVIA

K7 - Udbud af kommunebuskørsel i Lejre Kommune


MOVIA

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: MOVIA
CVR-nummer: 29896569
Postadresse: Gammel Køge Landevej 3
By: Valby
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Haroun Mani
E-mail: xham@moviatrafik.dk
Telefon: +45 20879040
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b8e61f0e-153d-43d2-bfc1-fd32e9759be7/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b8e61f0e-153d-43d2-bfc1-fd32e9759be7/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b8e61f0e-153d-43d2-bfc1-fd32e9759be7/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b8e61f0e-153d-43d2-bfc1-fd32e9759be7/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Transport med bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

K7 - Udbud af kommunebuskørsel i Lejre Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Trafikselskabet Movia udbyder kontrakt om udførelse af kommunebuskørsel i Lejre Kommune. Ved kommunebuskørsel forstås, at Movia på vegne af Kommunen udbyder kommunale kørselsopgaver.

Kørslen gennemføres som udgangspunkt som speciel rutekørsel og omfatter ca. 2.530 timers kørsel pr. år med hhv. to store busser og to minibusser i Lejre Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Lejre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Trafikselskabet Movia udbyder kontrakt om udførelse af kommunebuskørsel i Lejre Kommune. Ved kommunebuskørsel forstås, at Movia på vegne af Kommunen udbyder kommunale kørselsopgaver.

Kørslen gennemføres som udgangspunkt som speciel rutekørsel og omfatter ca. 2.530 timers kørsel pr. år med hhv. to store busser og to minibusser i Lejre Kommune.

I dette udbud – hvor det efterspurgte materiel alene skal benyttes til kommunale kørselsopgaver – indebærer dette, at der eksempelvis ikke stilles de samme farve- og indretningskrav til materiellet, som der gør ved Movias ordinære ruteudbud, ligesom der heller ikke skal monteres rejsekortudsyr.

En væsentlig fravigelse fra Movias ordinære ruteudbud er desuden, at Kommunen fastlægger køreplanerne sammen med operatøren på baggrund af en dialog mellem de af Kommunen udpegede kørselskoordinatorer og operatøren.

Kørslen i de udbudte vognplaner omfatter som udgangspunkt skolekørsel med mulighed for, at der kan komme til at indgå anden kørsel i form af f.eks. svømmekørsel. Kørslen skal udføres på en tilladelse til speciel rutekørsel. Det er derfor operatørens ansvar i relevant omfang at sørge for de fornødne tilladelser.

I perioder, hvor bussen ikke udfører den beskrevne skolekørsel, kan der efter aftale med Kommunen og Movia iværksættes almindelig rutekørsel i form af f.eks. en indkøbsbus. Denne kørsel udføres på Movias generelle tilladelse til almindelig rutekørsel.

Endelig ønskes tilbud på lejlighedsvis kørsel (optionskørsel). Lejlighedsvis kørsel vil kunne ligge på hverdage mellem 06:00 – 23:59. Kørslen betragtes ikke som rutekørsel, men som buskørsel, og skal følge reglerne herfor.

Ruter og tider kan ses i Kontraktbilag B – Kommunebus overblik.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Movia har ret til at forlænge kontraktperioden på uændrede vilkår i op til 24 måneder. Forlængelsen kan ske flere gange, så længe den samlede forlængelsesperiode ikke overstiger 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på lejlighedsvis kørsel på 200 timer pr. år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler/udbudsenheder. Årsagen hertil er, at det ikke vurderes kommercielt og økonomisk hensigtsmæssigt som følge af kontraktens omfang og karakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav til udøvelse af det pågældende erhverv:

• Tilbudsgiver skal være optaget i CVR-registeret eller tilsvarende udenlandsk register. (Angives i ESPD’et Del II, A)

• Tilbudsgiver (for selskaber den ansvarlige leder) skal have tilladelse fra Trafikstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring (Vognmandstilladelse) eller tilsvarende udenlandsk tilladelse udstedt i et EU/EØS-land. (Angives i ESPD’et Del IV, A)

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udkast til kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/02/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/02/2023
Tidspunkt: 14:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udelukkelsesgrunde:

Tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens §§ 134 a-136, og § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt underudbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende §§ 134 a-136, og § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

--

Foreløbig dokumentation:

Som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene (obligatoriske og frivillige), samt er egnet, skal tilbudsgiver alene indlevere udfyldt ESPD-dokument (via ETHICS).

Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet indleveres udfyldt ESPD-dokument. Konsortiet skal tilsammen opfylde egnethedskravene.

--

Endelig dokumentation:

Forinden ordregiver kan meddele tildelingsbeslutning, skal ordregiver indhente endelig dokumentation for rigtigheden af den vindende tilbudsgivers oplysninger i ESPD'et. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen). For udenlandske tilbudsgivere præsteres tilsvarende dokumentation. Tilbudsgivere skal efter krav fra Movia dokumentere opfyldelsen af de fastsatte krav til egnethed ved fremlæggelse af tilladelse fra Trafikstyrelsen til erhvervsmæssig personbefordring (Vognmandstilladelse) udstedt til den for selskabet ansvarlige leder (eller tilsvarende udenlandsk tilladelse udstedt i et EU/EØS-land).

Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal der ligeledes indleveres korrekt udfyldt konsortieerklæring for konsortiet som helhed (evt. ved anvendelse af skabelon i udbudsbilag 3).

--

Berigtigelse:

Ordregiver forbeholder sig retten til at foretage berigtigelse af indsendte oplysninger vedrørende tilbudsgivers opfyldelse af egnethed og efterhente manglende oplysninger i ESPD’et og tilbuddet generelt i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

- 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/01/2023

Send til en kollega

0.047