23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 015-040807
Offentliggjort
20.01.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Hedensted Kommune

Specialkørsel i Hedensted Kommune


Hedensted Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hedensted Kommune
Postadresse: Niels Espes Vej 8
By: Hedensted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Heidi Backmann Jensen
E-mail: hbaj@fikm.dk
Telefon: +45 76292025
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fikm.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5fe65068-f985-4abe-acf9-794f313f19fd/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5fe65068-f985-4abe-acf9-794f313f19fd/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5fe65068-f985-4abe-acf9-794f313f19fd/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Specialkørsel i Hedensted Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører udførsel af Specialkørsel for Hedensted Kommunes kørselskontor ved at stille 28 minibusser inkl. chauffører til rådighed.

Kørslen vil foregå mellem private adresser og de omfattede institutioner, skoler, centre, mv. i Hedensted Kommune og omliggende kommuner. Kørselsopgaverne vedrører kørsel af visiterede borgere. Herunder kan f.eks. nævnes kørsel for specialbørnehaver, skoler og specialinstitutioner, dagcentre, lægekørsel, kørsel til genoptræning, mv. Der er tale om borgere/børn, som har brug for kørsel, da de på grund af en fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne ikke selv er i stand til at transportere sig til tilbuddene.

Ordregiver har sit eget Kørselskontor, der koordinerer og planlægger de kørselsopgaver, som leverandøren skal udføre for ordregiver.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørslen foretages dels af et antal garanti-biler og dels af et antal variable biler. Nogle af garanti-bilerne vil køre en samlet rute og nogle af garantibilerne vil køre en delt rute.

Kørslen i garanti-bilerne ligger hovedsageligt i tidsrummet kl. 6.00 til 17.00 på hverdage (mandag til fredag). Der er et meget lille antal kørsler, der enten starter lidt før (kl. 05.30) eller slutter senere (frem til kl. 19.00).

Det kan påregnes, at langt størstedelen af den forventede daglige kørselstid i de variable biler som udgangspunkt vil ligge mellem kl. 6 og 10 om morgenen og om eftermiddagen, mellem kl. 14 og 18. Det tilstræbes at sikre sammenhængende kørsel i de to tidsrum.

For garanti-biler (samlet) tilstræbes en sammenhængende vagt på ca. 7,5 timer per dag (ekskl. spisepause), således at vagten hen over ugen kan varetages af samme chauffør. For garanti-biler (delt) tilstræbes også en vagt på sammenlagt ca. 7,5 timer per dag (ekskl. spisepause), men denne vagt vil være delt i en formiddagsvagt før kl. 10 og en eftermiddagsvagt efter kl. 13. Tidsrummet mellem de to delevagter kan disponeres af leverandøren. Spisepause skal afholdes uden for de to delevagter. For de variable biler gælder, at imellem kl. 10 og 14 vil der som udgangspunkt være mulighed for, at leverandøren anvender vognenes kapacitet til anden side. Der kan dog også opstå behov for, at ordregiver ønsker at booke vognene i dette tidsrum. I så fald vil det dog være muligt for leverandøren at afslå at udføre kørslen, i hvilke tilfælde ordregiver vil finde en anden løsning.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbudsgiveren skal tilbyde option på ledsager-ordning til kørslerne.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere at være i besiddelse af gyldig Fællesskabstilladelse i henhold til LBK nr. 1050 af 12/11/2012 eller have modtaget bindende tilsagn om at kunne opnå denne.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i senest afsluttede regnskab kunne dokumentere

1. en positiv egenkapital på minimum 2 mio DKK

2. en soliditetsgrad på minimum 20% og

3. en likviditetsgrad på minimum 150%

Soliditetsgraden beregnes som egenkapital*100/ aktiver.

Likviditetsgraden beregnes som omsætningsaktiver*100/ kortfristet gæld.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1. en positiv egenkapital på minimum 2 mio DKK

2. en soliditetsgrad på minimum 20% og

3. en likviditetsgrad på minimum 150%

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig reference. Referencen skal være udført inden for de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen. Ved sammenlignelig reference forstås:

o Løbende befordring af en persongruppe svarende til den af udbuddet omfattede og

o En aftale omfattende minimum 25 vogne

Der stilles desuden følgende krav til kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsesstandarder:

-Tilbudsgiver skal have relevant certificering i form af ISO 14001.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- én sammenlignelig reference

- Tilbudsgiver skal have relevant certificering i form af ISO 14001.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/02/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/02/2023
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/01/2023

Send til en kollega

0.048