23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 017-046839
Offentliggjort
24.01.2023
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Licens til diagnosetestere


Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Christensen
E-mail: FMI-SD-ACV12@mil.dk
Telefon: +45 51336218
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.FMI.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Licens til diagnosetestere

II.1.2) Hoved-CPV-kode
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

FMI har indgået en aftale med Würth Danmark A/S om 2 årig licens til eksisterende diagnosetestere.

Diagnosetestere er udstyr, som anvendes til at diagnosticere fejl på civile køretøjer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 595 052.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

FMI har indgået en aftale med Würth Danmark A/S om 2 årig licens til eksisterende diagnosetestere.

Diagnosetestere er udstyr, som anvendes til at diagnosticere fejl på civile køretøjer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

Forsvaret har behov for at indgå en aftale vedrørende anskaffelse af WOW-licenser (WOW: Würth Online World) på 2 år. Efter FMI’s vurdering foreligger der tekniske årsager samt beskyttelse af eksklusive rettigheder, som medfører, at WOW-licenserne kun kan anskaffes fra Würth Danmark A/S. Dette skyldes, at en licens fra andre udbyder ikke vil være kompatible med FMI’s nuværende diagnosetestere, ligesom det over for FMI er dokumenteret, at det udelukkende er Würth Danmark A/S, der har enerettigheder til at sælge WOW-licenserne i Danmark.

De tidligere anskaffede diagnosetestere har en restlevetid på ca. 2 år, og et leverandørskifte vil derfor være ensbetydende med, at Forsvaret vil være nødsaget til at afskaffe fuldt funktionsdygtige diagnosetestere med henblik på at anskaffe tilsvarende nye testere med tilhørende licens. Dette vil være forbundet med et større værditab ligesom det vurderes, at det vil være uforenligt med ansvarlig økonomiske forvaltning.

FMI vurderer, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 og 3 samt § 80, stk. 4, for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, derfor er opfyldt.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Licens til diagnosetestere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
20/12/2022
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Würth Danmark A/S
CVR-nummer: 12561113
Postadresse: Montagevej 6
By: Kolding
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 595 052.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 2, (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/01/2023

Send til en kollega

0.064