23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 035-103773
Offentliggjort
17.02.2023
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://www.dalux.com/

Udbyder

DAB

Carlsro - flytteudbud, Rødovre


DAB

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DAB
CVR-nummer: 5577 5214
Postadresse: Finsensvej 33
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Katja Christoffersen
E-mail: kfc@dabbolig.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.dabbolig.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.dalux.com/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.dalux.com/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Carlsro - flytteudbud, Rødovre

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Projektet omhandler genhusning af maksimalt 429 boliger fordelt på rækkehuse og en større etageejendom.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Rødovre Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne udbudsbekendtgørelse gælder for ordregivers udbud af aftale om levering af flytteydelser i forbindelse med genhusning af ca. 280 ved udflytning og ca. 361 ved tilbageflytning.

Carlsro består af et Langhus, som er en etagebebyggelse med 304 lejligheder samt et område med rækkehuse med 597 boligenheder. Hele Carlsro skal renoveres, men det er kun Langhuset og et mindre område af rækkehusene, hvor beboerne skal genhuses. Størstedelen af genhusningen forventes at kunne foregå inden for Carlsros område, og alle i Rødovre Kommune.

Det forventes, at genhusningen starter i 2. kvartal 2023. Selve renoveringen, og de dermed forbundne flyttearbejder, forventes at strække sig over en periode på knap 5 år ved genhusning af alle beboere.

Ordregiver er ansvarlig for, at udbuddet gennemføres i overensstemmelse med udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015, med senere ændringer, herunder at de grundlæggende principper om gennemsigtighed og ligebehandling respekteres under udbudsprocessen. Tilbudsgivere bærer risikoen for, at afgivne tilbud er i overensstemmelse med udbudsreglerne

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 05/05/2023
Slut: 31/08/2028
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt Ordregiver modtager mere end 3 ansøgninger om prækvalifikation, der er egnede til at udføre opgaven, vil Ordregiver udvælge 3 ansøgere til at afgive tilbud.

Udvælgelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af de indkomne ansøgninger, ud fra følgende minimumskrav:

- Minimumskrav til økonomisk og finansielle formåen, så det sikres at de prækvalificerede ansøgere er økonomisk forsvarlige samarbejdspartnere.

- Minimumskrav til teknisk og faglig formåen, så det sikres at de prækvalificerede ansøgere er faglig og teknisk i stand til at løse opgaven.

Ordregiver vil prækvalificere de ansøgere, der på baggrund af den fremlagte dokumentation anses for bedst egnede til at løfte opgaven.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail: support@dalux.com

Indeholder ansøgningen flere udgaver/versioner af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Ordregiver anvender følgende udelukkelsesgrunde i nærvær

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

I ESPD del IV B skal de bydende oplyse virksomhedens årlige omsætning og egenkapital for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Følgende minimumskrav er gældende for det sidste afsluttede regnskabsår:

- Positiv årsomsætning

- Positiv egenkapital

- Soliditetsgrad min. 15 %

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ordregiver vurderer, at udfyldelse af ESPD del IV C ikke i tilstrækkeligt omfang kan danne grundlag for ordregivers vurdering af ansøgerne i forhold til de angivne kriterier. Ansøgerne opfordres derfor til at besvare del IV C ved at vedlægge dokumenter.

Ansøgerne skal fremsende referenceliste med op til 8 stk. referencer;. Hver reference må maksimalt fylde 3 A4 sider.

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgerens tekniske formåen:

- Mindst 2 referencer, som angår genhusning

For hver referencer skal oplyses følgende:

- Angivelse af bygherre inkl. kontaktoplysninger.

- Tidsperiode for udførelse.

- Antal boligenheder.

- Entreprisestørrelse (anlægssum).

- Ansøgers rolle.

- En kort beskrivelse af referencens relevans for det udbudte projekt.

Kun referencer, der vedrører arbejder, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af arbejder, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdet udføres i henhold til Almindelige betingelser vedrørende Erhvervsflytninger og- Opbevaringsaftaler 2018 ("Betingelser”).

Øvrige specifikationer vil fremgå af udbudsmaterialet.

Byggeriet finansieres i henhold til Lov og almene boliger mv. og tildeling sker under forbehold for myndighedernes godkendelse af skema B.

Ordregiver stiller ikke garanti, da byggeriet finansieres ved offentligt garanterede lån.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/03/2023
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøger skal tilgå linket under pkt. 1.3), hvor ansøger skal finde det pågældende udbud på Dalux https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-21513. Ansøger kan få support til at aflevere sit ESPD på portalen på https://www.dalux.com/

Al kommunikation ifm. udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest 22/03/2023, kl. 15.00. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, hvis de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive ét ESPD, som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens (UBL) §148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for Ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører, og hver deltagers ESPD-dokument skal være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på og være underskrevet af den støttende enhed.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske- og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. punkt II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. udbudsbetingelserne.

Ansøgeren udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i UBL §§135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med UBL §138. Inden tildeling skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til UBL §§151-152, jf. § 153. Ordregiver forbeholder sig mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en ansøger/tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for de oplysninger, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt.

Iht. punkt II.1.5) er anført et skøn over den forventede samlede kontraktsum, dette er baseret på ordregivers bedste skøn for sådanne ydelser.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i UBL § 159, stk. 5, hvis ansøgninger/tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Tilbudsgiver har ikke adgang til at afgive alternative tilbud.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævn for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: nh@naevnenshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/02/2023

Send til en kollega

0.047