23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 037-109302
Offentliggjort
21.02.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Middelfart Kommune

Kørselsudbud


Middelfart Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
CVR-nummer: 29189684
Postadresse: Nytorv 9
By: Middelfart
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5500
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Barny
E-mail: michael.barny@middelfart.dk
Telefon: +45 88885032
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/63986d82-51da-4dc9-9ac0-bea9836d70d5/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/63986d82-51da-4dc9-9ac0-bea9836d70d5/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/63986d82-51da-4dc9-9ac0-bea9836d70d5/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/63986d82-51da-4dc9-9ac0-bea9836d70d5/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kørselsudbud

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Middelfart Kommune (Ordregiver) udbyder hermed en 8-årig kontrakt på kørsel af borgere, som visiteres til at blive befordret. Udbuddet er opdelt i 4 delaftaler: Delaftale 1: Kørsel til/fra læge, dagcenter samt genoptræning. Delaftale 2: Kørsel til/fra skoler. Delaftale 3: Kørsel til/fra institutioner under Handicap- og Psykiatriforvaltningen. Delaftale 4: Svømmekørsel. Kontrakten forventes at træde i kraft 1. august 2023. Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med 1 leverandør pr. delaftale. Tilbudsgiver kan byde på én eller flere delaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kørsel af visiterede borgere til læge, dagcenter og genoptræning

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel af borgere, som visiteres til at blive befordret til og fra bl.a. læge, speciallæge og til afprøvning af hjælpemidler samt kørsel til dagcenter, genoptræning/vedligeholdende træning og specialiseret genoptræning.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgaveløsningen / Vægtning: 35%
Kvalitetskriterium - Navn: Overgang til 100% kørsel på el som drivmiddel / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Andel af el som drivmiddel ved driftsstart / Vægtning: 5%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 22 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Henvendelse kan rettes til Michael Barny på michael.barny@middelfart.dk.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kørsel af visiterede borgere til skole

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 vedrører kørsel til skoler i Middelfart Kommune, STU, kørsler for Børne- Ungeforvaltningen (BUF) samt kørsel til specialskoler uden for Middelfart Kommune.

Kørslen omfatter kørsel fra borgerens adresse til skole/uddannelsesinstitution eller SFO, og retur til hjemadresse(r). Adresser kan variere hvis borgeren skal i aflastning, og/eller har flere hjemadresser. Der kan derudover forekomme kørsler til fysioterapi eller lignende, for omfattede borgere i forbindelse med kørsel til/fra skole.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgaveløsningen / Vægtning: 35%
Kvalitetskriterium - Navn: Overgang til 100% kørsel på el som drivmiddel / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Andel af el som drivmiddel ved driftsstart / Vægtning: 5%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 39 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Henvendelse kan rettes til Michael Barny på michael.barny@middelfart.dk.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kørsel af visiterede borgere til institutioner under Handicap- og Psykiatriforvaltningen

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60120000 Taxikørsel
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter kørsel fra borgerens adresse til en af de under Handicap og psykiatriforvaltningen, nævnte institutioner, og retur.

Borgere omfattet af nærværende delaftale, har psykiske og/eller fysiske handicaps.

Der kan derudover forekomme ad hoc kørsler for Handicap og psykiatriforvaltningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i opgaveløsningen / Vægtning: 35%
Kvalitetskriterium - Navn: Overgang til 100% kørsel på el som drivmiddel / Vægtning: 10%
Kvalitetskriterium - Navn: Andel af el som drivmiddel ved driftsstart / Vægtning: 5%
Pris - Vægtning: 50%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Henvendelse kan rettes til Michael Barny på michael.barny@middelfart.dk.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Svømmekørsel

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60100000 Vejtransport
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kørslen omfatter kørsel til og fra Strib Svømmehal. I forbindelse med den lovpligtige svømmeundervisning af folkeskoleelever, er der behov for at kunne fragte eleverne i busser fra folkeskoler i hele kommunen til svømmehallen i Strib. Derudover tilbydes SFO’er at benytte svømmehallen efter skoletid. Der vil normalt være svømmekørsel på alle skoledage (40 uger om året).

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Overgang til 100% kørsel på el som drivmiddel / Vægtning: 20%
Pris - Vægtning: 80%
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Henvendelse kan rettes til Michael Barny på michael.barny@middelfart.dk.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sin egenkapital for de senest to disponible årsregnskaber. Hermed forstås de seneste to disponible årsregnskaber i forhold til datoen for udbuddets offentliggørelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal bekræfte at have en positiv egenkapital i de senest to disponible årsregnskaber.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For delaftale 1,2 og 3, skal tilbudsgiver angive 1 sammenlignelig reference. Med sammenlignelig reference forstås: Kontrakt på visiteret personbefordring. Referencen skal være igangværende eller afsluttet inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen. Tilbudsgiver bør beskrive referencen med angivelse af: Type af kørsel samt Ordregiver/kundenavn

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For delaftale 1,2 og 3, skal tilbudsgiver angive minimum 1 sammenlignelig reference.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 215-617521
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 21/03/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver vil være udelukket fra at deltage i udbuddet såfremt tilbudsgiver er omfattet af:

- De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §135 og §136.

- De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Før beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som tiltænkes tildeling af kontrakten, fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et inden for en passende tidsfrist.

Følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation:

(I) Serviceattest, som på tidspunktet for indlevering ikke er ældre end 6 måneder- Såfremt den vindende tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland. En filial af en udenlandsk virksomhed betragtes som en udenlandsk virksomhed.

(II) Regnskaber for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

(III) Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre virksomheders kapacitet jf. pkt. 6.3: Støtteerklæring underskrevet af støttende enheder.

Referencelisten fra ESPD’et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/02/2023

Send til en kollega

0.047