23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 041-120122
Offentliggjort
27.02.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Nordjyllands Trafikselskab

29. udbud af almindelig rutekørsel - tilføjelse af delaftale


Nordjyllands Trafikselskab

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nordjyllands Trafikselskab
CVR-nummer: 30015940
Postadresse: John F. Kennedys Plads 1T, 3. sal
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Susan Bundgaard Jensen
E-mail: sbj@NTmail.dk
Telefon: +45 99341123
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3fd8e274-744e-444e-a8c9-57073d8e6345/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3fd8e274-744e-444e-a8c9-57073d8e6345/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3fd8e274-744e-444e-a8c9-57073d8e6345/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3fd8e274-744e-444e-a8c9-57073d8e6345/homepage
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

29. udbud af almindelig rutekørsel - tilføjelse af delaftale

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Tilføjelse af delaftale til NT’s 29. udbud af bustrafik, der omfatter udbud af regionale ruter samt lokalruter i Brønderslev, Hjørring, Morsø og Aalborg Kommuner. Delaftalen består af 1 bus og ca. 360 køreplantimer. Kontrakternes løbetid fremgår af oversigten over den udbudte kørsel og af pakkematerialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Morsø Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

B-kontraktkørsel med et årlig kørselsomfang på ca. 360 køreplantimer og 1 driftsbus. Specifikationen af pakken vil fremgå af udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Mulighed for forlængelse i op til 24 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der er ingen krav.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen krav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er ingen krav.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen krav.

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgivere der befinder sig under omstændigheder som anført i Udbudslovens §§ 134a, 135, stk. 1-3, 136 og 137, stk. 1, nr. 1-5 (jf. bek. nr. 1078 af 29. juni 2022, § 11) er udelukket fra at deltage. Hvad angår § 137, stk. 1, nr. 4, skal det præciseres, at tilbudsgivere om hvem NT er vidende om, at de inden for de sidste tre år har fået opsagt en kontrakt om udførelse af offentligt betalt kørsel pga. en væsentlig misligholdelse af entreprenørens forpligtelser, vil blive betragtet som uegnede til kørslen. Tilsvarende gælder tilbudsgivere, der som leder eller kontaktperson har tegnet en virksomhed, som inden for de sidste tre år, har fået opsagt en kontrakt om udførelse af offentligt betalt kørsel. Endelig gælder det samme tilbudsgivere, hvis adfærd som ansat hos en kontraktholder om offentligt betalt kørsel har været den direkte eller en stærkt medvirkende faktor til at vedkommendes arbejdsgivers kontrakt er blevet ophævet inden for de sidste tre år (jf. Udbudsvilkårenes pkt.4.1.2).

III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der stilles ved tilbudsgivning krav om en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti svarende til 50.000 kr. pr. driftsbus jf. Udbudsvilkårenes afsnit 13 og bilag D.

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

I kontraktperioden reguleres betalingssatserne månedsvis efter udviklingen i Trafikselskabernes omkostningsindeks, jf. det nærmere beskrevne i henhold til B/T-kontrakten.

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Udførelse af kørslen er i henhold til lovgivningen forbeholdt personer med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring efter busloven.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/09/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/03/2023
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Foråret 2027.

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/02/2023

Send til en kollega

0.062