23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 050-147132
Offentliggjort
10.03.2023
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

A/S Storebæltsforbindelsen

Drift og bemanding af betalingsanlægget ved Storebæltsbroen


A/S Storebæltsforbindelsen

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: A/S Storebæltsforbindelsen
CVR-nummer: 10634970
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Mathilde Thulstrup
E-mail: math@sbf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sund og Bælt Holding A/S
CVR-nummer: 15694688
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Mathilde Thulstrup
E-mail: math@sbf.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Infrastrukturejer

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Drift og bemanding af betalingsanlægget ved Storebæltsbroen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
63712310 Drift af bro
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

A/S Storebælt og Sund og Bælt Holding A/S ønsker at gennemføre en dialog med markedet om drift og bemanding af betalingsanlægget ved Storebæltsbroen. A/S Storebælt og Sund og Bælt Holding A/S agter at afholde indledende markedsdialog den 20. marts 2023 kl. 13.00 på følgende adresse: Storebæltsvej 70, 4220 Korsør. Dialogen vil blive afholdt som et fællesmøde for alle deltagende virksomheder med en forventelig varighed på 1,5 time (se punkt VI.3 for nærmere information om tilmelding mv.) Yderligere oplysninger om formålet med markedsdialogen og beskrivelse af opgaven se punkt II.2.4.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
63712311 Opkrævning af broafgifter
63712700 Trafikkontroltjenester
63712710 Trafikovervågningstjenester
71700000 Overvågning og kontrol
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten, som forventes udbudt, vedrører drift og bemanding af betalingsanlægget på Storebæltsbroen. Kontrakten har til formål at sikre, at ordregiver (A/S Storebælt og Sund & Bælt Holding A/S) fortsat har en stabil og sikker drift og bemanding af betalingsanlægget ved Storebæltsbroen. Hovedopgaverne under denne kontrakt vil i hovedtræk bestå af følgende:

- Ledelse, herunder personaleadministration, driftsledelse af personale og administrative opgaver.

- Drift og bemanding af betalingsanlægget ved Storebæltsforbindelsen, herunder trafikledelse og overvågning af trafikudvikling, bemanding af betalingsanlægget, betjening i baner og afvikling af trafik, overvågning af betalingsløsninger, håndtering af tekniske alarmer, planlægning af bemanding, regulering af bemanding, enkle vedligeholdelsesopgaver, administrationsopgaver, pengehåndtering, overvågning af miljøzoneafgifter og sikring af korrekt opkrævning heraf, sikring af fuldt funktionelt anlæg til brug for opkrævning af miljøzoneafgifter, billedvalidering og fremsøgning af fotodokumentation, kundeservice, pressekontakt, overvågning af vejforbindelsen og rapportering.

- Ad hoc opgaver, eksempelvis pakning af kundeforsendelser, som fx BroBizz, tilkøb af ekstra bemanding i spidsbelastningsperioder, periodisk afløsning i reception, lettere assistance i betalingsanlæg, som fx udskiftning af bomme og nødvask af lysgardiner, og enkelte rengøringsopgaver, eksempelvis fejning af betalingsanlæg mv.

Disse opgaver vil løbende skulle udføres af en grundbemanding, der forventeligt fordelt på et døgn består af to ledelsesmedlemmer, tre trafikledere og ni trafikassistenter. Denne grundbemanding vil forventeligt kunne øges og reduceres i kontraktens løbetid. Ligesom opgaver kan bortfalde og andre opgaver kan komme til.

Kontrakten forventes endvidere at indeholde følgende to optioner; 1) mobile enforcement af opkrævning af kilometerbaseret vejafgifter, når den nye lov herom træder i kraft pr. 1. januar 2025, og 2) mobile enforcement af opkrævning af miljøzoneafgifter. Ved mobile enforcement forstås udkørende (i bil) opkrævning af de anførte afgifter. Ved option 1 vil ordregiver stille køretøjer til rådighed til brug for kontrollerne, hvorimod det er forventningen, at en kommende leverandør selv vil have biler til rådighed til løsning af option 2, og denne opgave vil kunne udføres i forbindelse med leverandørens udførelse af opgaver for andre kunder. Option 2 vil forventeligt være en frivillig option for tilbudsgiverne.

Kontrakten forventes at indeholde vilkår om overtagelse af medarbejdere i henhold til lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002 (Virksomhedsoverdragelsesloven). Forpligtelsen hertil og omfanget heraf er endnu ikke afklaret af ordregiver.

Det vil forventeligt være et krav under kontrakten, at leverandøren påtager sig en forpligtelse til at implementere og udføre opgaver, som har en naturlig tilknytning til kontrakten, uanset om opgaven vedrører overvågning, pakkeri, periodisk afløsning i receptionen eller andre lignende ad-hoc opgaver.

Ordregiver ønsker med denne forhåndsmeddelelse at indkalde til en markedsdialog med potentielle interesserede leverandører med henblik på at oplyse og informere om indholdet af opgaven, der forventes udbudt, og opnå et nærmere indblik i det potentielle leverandørfelt og omfanget heraf. Dialogen har endvidere til formål at understøtte forberedelsen af det kommende udbud således, at der i videst muligt omfang sikres konkurrence om opgaven.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontraktens værdi er estimeret til ca. DKK 50.000.000 - 100.000.000, jf. punkt II.1.5. Værdien af kontrakten er opgjort med et betydeligt spænd under henvisning til at blandt andet værdien af optionerne og tilkøb af ad hoc-opgaver for nuværende er uklare, da indkøbet af disse afhænger af ordregivers behov. Den endelige værdi vil fremgår af udbudsbekendtgørelsen.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
05/04/2023

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Af praktiske hensyn bedes de interesserede meddele, hvorvidt de deltager i mødet. Tilmelding til dialogmødet bedes fremsendes via mail til Mathilde Thulstrup på math@sbf.dk og Sofia Anker Nielsen på soan@sbf.dk senest 15. marts 2023. Tilmedlingen skal indeholde oplysninger om kontaktperson og antal deltagere. Ordregiver forbeholder sig ret til at reducere antallet af repræsentanter pr. potentiel leverandør, som kan deltage i dialogmødet.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/03/2023

Send til en kollega

0.063