23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 053-155099
Offentliggjort
17.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

MORSØ KOMMUNE

Befordringsudbud i Morsø Kommune


MORSØ KOMMUNE

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: MORSØ KOMMUNE
CVR-nummer: 41333014
Postadresse: Jernbanevej 7
By: Nykøbing M
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7900
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Lund
E-mail: birgitte.lund@morsoe.dk
Telefon: +45 99707000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.morsoe.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/morsoekommune/tenderinformationshow.aspx?Id=132222
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Befordringsudbud i Morsø Kommune

Sagsnr.: 132222
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører befordring fra bopæl eller aflastningsadresse til aktivitetstilbud, skole eller lignende for borgere, der ikke er i stand til at anvende offentlige befordringsmidler. Der påregnes befordring alle årets hverdage, dog kun såfremt der er borgere, der skal befordres. Den daglige befordring er mindre i skoleferierne og i dagtilbuddenes jule- og sommerferie. Kørslen kan helt bortfalde i ferieperioder.Befordringen er begrænset til kørsel i Morsø, Thisted og Skive Kommuner. <br>

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Morsø Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører befordring fra bopæl eller aflastningsadresse til aktivitetstilbud, skole eller lignende for borgere, der ikke er i stand til at anvende offentlige befordringsmidler. Der påregnes befordring alle årets hverdage, dog kun såfremt der er borgere, der skal befordres. Den daglige befordring er mindre i skoleferierne og i dagtilbuddenes jule- og sommerferie. Kørslen kan helt bortfalde i ferieperioder.Befordringen er begrænset til kørsel i Morsø, Thisted og Skive Kommuner. <br>

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal have, eller kunne opnå fornøden tilladelse til den erhvervsmæssige personbefordring, der gives tilbud på.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Egenkapitalen (ultimo året) for det seneste regnskabsår skal være positiv.• Tilbudsgiveren skal fra aftalestart have tegnet en erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgiverens ansvar for skader og andet tab i hele aftaleperioden, der opstår i forbindelse med tilbudsgiverens udførelse af sit erhverv, herunder udførelsen af de ydelser, der er omfattet af udbuddet. Tilbudsgiver skal således have tegnet erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgiverens ansvar med en dækningssum pr. år på minimum 10.000.000 danske kroner. Selvrisikoen må ikke overstige 100.000 danske kroner.<br>

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal således have tegnet erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgiverens ansvar med en dækningssum pr. år på minimum 10.000.000 danske kroner. Selvrisikoen må ikke overstige 100.000 danske kroner.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

• Tilbudsgiver skal ved kontraktstart kunne behandle personoplysninger på kommunens vegne i overensstemmelse med Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, jævnfør Lov nr. 410 af 27. april 2017, § 22, stk. 2.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/04/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 19/11/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/04/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2.Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1.Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/03/2023

Send til en kollega

0.062