23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 062-185693
Offentliggjort
28.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Statens Serum Institut

Vindere

Transport af veterinærvacciner

(28.08.2023)
Jetpak A/S
Venusvej 13
60002 Kolding

Transport af veterinærvacciner


Statens Serum Institut

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Mie Møldrup Lorentzen
E-mail: MIML@ssi.dk
Telefon: +45 32683254
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ssi.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348872&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=348872&B=SSI
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Transport af veterinærvacciner

Sagsnr.: 22/04279
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af transport og distribution af veterinære vacciner til Ordregivers kunder i hele landet, som hovedsageligt leveres i medfør af lægemiddellovens § 30. Kunderne inkluderer bl.a. landmænd, dyrlæger og dyrlægeapoteker. Transporten skal ske i kølebiler ved en temperatur på 2-8 grader, og der kræves overholdelse af relevante GDP regler. Aftalen er betinget af gennemførsel af audit med tilfredsstillende resultat fra Ordregivers QA afdeling inden aftaleindgåelse.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60161000 Pakketransport
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Hele landet

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af transport og distribution af veterinære vacciner til Ordregivers kunder i hele landet, som hovedsageligt leveres i medfør af lægemiddellovens § 30. Kunderne inkluderer bl.a. landmænd, dyrlæger og dyrlægeapoteker. Transporten skal ske i kølebiler ved en temperatur på 2-8 grader, og der kræves overholdelse af relevante GDP regler. Aftalen er betinget af gennemførsel af audit med tilfredsstillende resultat fra Ordregivers QA afdeling inden aftaleindgåelse.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 24 måneder

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
</div>
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Henset til aftalens karakteristika og kontraktværdi opdeles kontrakten ikke i delaftaler, jf. udbudslovens § 49, stk. 2. Dette for at skabe det bedst mulige grundlag for samarbejde med én leverandør og for at mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter.

Den faktiske værdi af kontrakten afhænger af, hvilke produkter der skal distribueres i medfør af lægemiddellovens § 30.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

ESPD'et er et afleveringskrav. Råd om udfyldelse af ESPD'et findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside under udbudsregler: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/

Tilbudsgiver skal i relation til økonomisk og finansiel formåen udfylde følgende i afsnit B i del IV i ESPD'et:

a) Finansielle nøgletal:

Under dette punkt i ESPD'et skal tilbudsgiver oplyse egenkapitalen for de seneste 3 disponible regnskabsår. Egenkapitalen skal fremgå af boksen "nøgletal".

Dokumentation for opfyldelse af økonomisk formåen:

Som dokumentation for de i ESPD'et oplyste tal for positiv egenkapital accepteres årsregnskab eller uddrag heraf, der er revisorpåtegnet, underskrevet af tegningsberettigede, underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen eller har tilsvarende påtegning, eller tilsvarende dokument, som indeholder de krævede oplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal disse enheder hver især have positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) eller såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter sammenslutningsdeltagerne eller ansøgeren og de pågældende enheder solidarisk for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6. Sammenslutningsdeltagerne eller de støttende enheder skal i deres støtte- og/eller konsortieerklæring bekræfte denne hæftelsesforpligtelse.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD’et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 43: Tilbudsgivers betydeligste leverancer af lignende ydelser inden for de

seneste 3 år.

For hver reference ønskes oplysninger om opdragsgiver, samlet kontraktsum inkl. optioner,

kontrakttidspunkt samt en kort og konkret beskrivelse af opgavens karakter samt ansøgerens rolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde.

Referencerne skal suppleres af opdragsgivers kontaktoplysninger, herunder kontaktpersonens navn, e-mail og telefonnummer.

Referencerne skal vedrøre tilbudsgivers virksomhed eller andre aktørers virksomhed, som

tilbudsgiver baserer sin kapacitet på. I feltet beskrivelse skal angives følgende vedr. referencen:

Beskrivelse af den udførte transport og distribution af lægemidler i temperaturspændet +2,0°C

til +8,0°C, kontrakttype (samarbejdsaftale/rammeaftale/kontrakt mv.), tilbudsgivers beskrivelse af referencens relevans i forhold til den udbudte kontrakt.

Beskrivelsesfeltet er et fritekstfelt til angivelse af de efterspurgte oplysninger ovenfor.

Vedlægges flere end 3 referencer, vil ordregiver alene vurdere de første 3 vedlagte referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav til egnethed, at tilbudsgiver kan påvise erfaring med:

- én aftale vedrørende transport og distribution af lægemidler og/eller vacciner inden for temperaturspændet +2,0°C til +8,0°C i overensstemmelse med gældende GDP regler med en værdi af mindst 200.000 DKK i mindst et år.

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Kontrakten indeholder krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Kontrakten indeholder krav om en forsikringsdækning på minimum 10.000.000 DKK.

Se desuden udbudsmaterialet for nærmere informationer.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/04/2023
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/04/2023
Tidspunkt: 13:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2029

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet.

ESPD kræves ikke underskrevet.

Udbudssystemet:

For at benytte udbudssystemet skal tilbudsgiver oprette en bruger. Tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudssystemet, kan tilbudsgiver rette henvendelse til dettes tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +45 70276170.

Udelukkelse:

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: Udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område og nr. 2 om konkurs mv.

Dokumentation:

Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD'et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, med mindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der er tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138,stk. 3. Som dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i §135, stk. 1 og 3 skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3.

Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfælde i § 135, stk. 1 eller 3, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest (max 6måneder gammel). Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andreenheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Den tilbudsgiver, som ordregiver vælger at tildele kontrakten til, skal fremlægge dokumentation for relevant forsikringsdækning senest ved indgåelse af kontrakten. Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne som er vedlagt udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Intet organ i Danmark
By: Ukendt
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med

senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet

for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter

afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er

blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for

beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og

udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som

ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til

Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en

bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor

bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har

underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en

rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk

indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse

for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra

dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte

ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt

ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at

ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden

forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den

Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud

inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren

har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om,

at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen

indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele

kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse

i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal

klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage

indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i

standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10

kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke

er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der

begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på

naevneneshus.dk.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2023

Send til en kollega

0.047