23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 065-193882
Offentliggjort
31.03.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Herlev Kommune

Vindere

Kopi af Udførelse af skole- og daginstitutionskørsel samt ad hoc kørsel af lignende karakter for Herlev Kommune

(09.06.2023)
Skovlunde Turistbusser ApS
Kornmarksvej 18
2605 Brøndby

Kopi af Udførelse af skole- og daginstitutionskørsel samt ad hoc kørsel af lignende karakter for Herlev Kommune


Herlev Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
CVR-nummer: 63640719
Postadresse: Herlev Bygade 90
By: Herlev
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontaktperson: Flemming Hansen
E-mail: hk55724@herlev.dk
Telefon: +45 44527000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/200546258.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.herlev.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/200546258.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/200546258.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kopi af Udførelse af skole- og daginstitutionskørsel samt ad hoc kørsel af lignende karakter for Herlev Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af skole- og daginstitutionskørsel samt ad hoc kørsel af lignende karakter for Herlev Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører rute- og ad hoc kørsler for institutioner i Herlev Kommune, primært børn i skoler og daginstitutioner.

Ydelsen omhandler bl.a. rutekørsler hvor børn skal køres til svømning og til Naturcenter Kildegården.

Der er 3 rutekørsler:

Skolekørsel

Svømmekørsel

Naturcenter Kildegården.

Skolekørslen ligger alle skoledage, dvs. mandag-fredag og der skal bruges en bus til 49 personer. Børnene skal samles op på parkeringspladsen ved Sortemosevej 9A-17J og køres til Kildegårdsskolen.

Kørsel til Naturcenter Kildegården er ikke en fast rutekørsel, men det estimeres, at der vil være 4-10 kørsler pr. måned. Hver kørsel tager 30 minutter inkl. ind- og udstigning. Kørslerne vil primært foregå på mandage, tirsdage og onsdage.

Ad hoc kørslerne planlægges efter behov. Eksempler på ad hoc-kørsler er:

Halv- eller heldagsekskursioner fra skole eller daginstitution i Herlev Kommune til fx Kronborgslot, Lejre Naturcenter eller Brede Frilandsmuseum.

Kørsel af 9. klasser til uddannelsesinstitutionen NEXT tre gange i løbet af en måned (tæller for fire ad hoc kørsler).

Enkeltstående halv- eller heldagskørsel fx medarbejdergruppe, en gruppe ældre uden særlige transport behov eller lignende.

For uddybende oplysninger vedrørende kørslerne kan det læses i bilag 3 - Ruteoplysningsskemaet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2023
Slut: 30/06/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den anslåede værdi af rammeaftalen er 2,8 mio. kr. Den forventede maksimale værdi er den anslåede værdi + 50%

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver har autorisation for udøvelse af hvervet, jf. LBK nr. 1050 af 12/11/2012 om tilladelse til buskørsel.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 2 mio. kr. i de seneste tre regnskabsår. De seneste tre regnskabsår oplyses ved afgivelse af tilbud. Gennemsnitlig positiv egenkapital for de seneste tre regnskabsår. Erhvervsansvarsforsikring med dækningssum på mindst 10 mio. kr. for personskade og mindst 5 mio. kr. for tingskade.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Mindst 3 referencer over de betydeligste kontrakter inden for skole- og institutionskørsel til offentlige myndigheder eller private modtagere, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste tre år. Referencerne skal dække tilsvarende arbejder/ydelser og skal indeholde oplysninger om følgende: o overordnet karakteristik af rammeaftalen/kontrakten (fx "svømmebuskørsel") o antal af skoler og institutioner o samlet omsætning (årsomsætning) o tidspunkt for udførelsen (start og eventuelt slutdato for aftalen)

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/04/2023
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller følgende frivillige udelukkelsesgrunde §§ 137 stk. 1, nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 , som ordregiver har bragt i anvendelse. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af bestemmelserne. Tilbudsgiver er endvidere udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis ordregiveren kan påvise, at tilbudsgiver har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning inden for det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv, i henhold til udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/03/2023

Send til en kollega

0.063