23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2023/S 067-200495
Offentliggjort
04.04.2023
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

Fyn

(22.06.2023)
Taxa Syd a.m.b.a.
Ove Gjeddes vej 16
5220 Odense

Fyn

(22.06.2023)
Taxa Syd a.m.b.a.
Ove Gjeddes vej 16
5000 Odense

Elevbefordring til Center for Høretab


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Karin Juliussen
E-mail: Karin.elholm.juliussen@rsyd.dk
Telefon: +45 51719215
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=359142&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=359142&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Elevbefordring til Center for Høretab

Sagsnr.: 23/15583
II.1.2) Hoved-CPV-kode
60140000 Persontransport, ikke rutekørsel
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Center for Høretab (CFH) under Region Syddanmark har indgået aftaler om etablering af kørselsordning for CFH’s elever med elevernes hjem-/tilhørskommuner. Formålet med kørselsordningen er på skoledage at etablere en så tryg og sikker befordring for CFH’s elever, og samtidig tilrettelagt så optimalt for minimering af omkostninger fra deres bopæl (afhentningsadresse) til CFH i Fredericia og retur.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Fyn

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Fyn

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der ønskes tilbud på kørselsordninger, der opfylder mindstekravene til leverandøren, leverandørens chauffører, ledelse og tilrettelæggelse af kørslerne samt leverandørens køretøjer mm.

Leverandøren garanterer, at Leverandøren opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning, der er nødvendig for oppebære retten til at udføre den specifikke kørsel.

Leverandøren skal til enhver tid på forlangende kunne dokumentere at være indehaver af de tilstrækkelige og korrekte tilladelser til at udføre den pågældende kørsel med det nødvendige antal køretøjer.

Leverandøren garanterer, at alle forhold i forbindelse med udførslen af den specifikke kørsel sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for erhvervsmæssig personbefordring, herunder gældende love, bekendtgørelser, cirkulære og direktiver m.m. herunder EU-direktiver og standarder.

Leverandøren kan ikke frasige sig kørsel af enkelte elever omfattet af Kontrakten.

Leverandøren skal sikre, at kørslen sker på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og i fuld overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden har ret til at forlænge kontraktperioden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Kunden skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 2 måneder før Kontraktens udløb.

Forlængelse sker på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Jylland

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
60130000 Specialiseret personbefordring ad vej
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Jylland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der ønskes tilbud på kørselsordninger, der opfylder mindstekravene til leverandøren, leverandørens chauffører, ledelse og tilrettelæggelse af kørslerne samt leverandørens køretøjer mm.

Leverandøren garanterer, at Leverandøren opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning, der er nødvendig for oppebære retten til at udføre den specifikke kørsel.

Leverandøren skal til enhver tid på forlangende kunne dokumentere at være indehaver af de tilstrækkelige og korrekte tilladelser til at udføre den pågældende kørsel med det nødvendige antal køretøjer.

Leverandøren garanterer, at alle forhold i forbindelse med udførslen af den specifikke kørsel sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for erhvervsmæssig personbefordring, herunder gældende love, bekendtgørelser, cirkulære og direktiver m.m. herunder EU-direktiver og standarder.

Leverandøren kan ikke frasige sig kørsel af enkelte elever omfattet af Kontrakten.

Leverandøren skal sikre, at kørslen sker på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde og i fuld overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden har ret til at forlænge kontraktperioden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Kunden skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 2 måneder før Kontraktens udløb.

Forlængelse sker på uændrede vilkår.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kunden har ret til at forlænge kontraktperioden 2 gange, hver gang med op til 12 måneder. Kunden skal senest tage initiativ til eventuel forlængelse 2 måneder før Kontraktens udløb.

Forlængelse sker på uændrede vilkår.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital: Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 500.000 danske kroner.

For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til. For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen og udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning.

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, jf. pkt. 6.4, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede egenkapital i betragtning. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 6.5, vil Ordregiver tilsvarende summere Tilbudsgivers egenkapital med disse andre virksomheders egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital: Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for det senest disponible regnskabsår er minimum 500.000 danske kroner.

For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til. For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen og udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den for virksomheden gældende lovgivning.

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, jf. pkt. 6.4, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede egenkapital i betragtning. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andres økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 6.5, vil Ordregiver tilsvarende summere Tilbudsgivers egenkapital med disse andre virksomheders egenkapital.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referenceliste: Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører en gældende eller afsluttet kontrakt om levering af elevbefordring til en specialinstitution, og at opgaven er udført for en offentlig myndighed. Der skal være tale om en fast rutekørsel over en længere periode på minimum ét år (365 dage).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referenceliste: Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år udregnet fra datoen for tilbudsfristen. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører en gældende eller afsluttet kontrakt om levering af elevbefordring til en specialinstitution, og at opgaven er udført for en offentlig myndighed. Der skal være tale om en fast rutekørsel over en længere periode på minimum ét år (365 dage).

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Særlig autorisation: Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver i henhold til Udbudslovens § 141, stk. 2, har autorisation til at kunne udføre de omhandlede tjenesteydelser i det land, hvor Tilbudsgiver har hjemsted, såfremt sådan autorisation kræves i dette land.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder bl.a. følgende vilkår:

Leverandørens forpligtelser vedrørende embargo (Udbudsbilag 2)

Socialt ansvar (Kontraktens pkt. 7.2)

Arbejdsklausul (Kontraktens pkt. 9.3)

Børneattester og straffeattester (9.6 og 9.7)

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/05/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 04/11/2023
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/05/2023
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2023

Send til en kollega

0.078